KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

03.03.2022 - 23:33
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
100
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914898
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
www.halkbank.com.tr/Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921132
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel kurula katılan menfaat sahipleri bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 75,29
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Azlık hakları genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
www.halkbank.com.tr/Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
https://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul/2020/2020GenelKurulToplant%C4%B1Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921132
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26/03/2021 0 % 0,80200699 % 0,00012461 % 0,80188238 https://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul/2020/2020GenelKurulToplant%C4%B1Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. 69 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914898


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
www.halkbank.com.tr/Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Kurumsal Yönetim İlkeleri//Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamındaki Diğer Hususlar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 14 17
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 28,6 % 14,3 2 0
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 1 1
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 80 % 40 49 0
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi % 0 % 0 25 25
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 10 % 5 5 0
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi % 0 % 0 1 1
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi % 0 % 0 2 1
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi % 0 % 0 0 1


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim kurulu için performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921227
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Denetim Komitesi'nin İç Kontrol, Uyum, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve 2021 Yılındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Yönetim kurulu başkanının adı
Recep Süleyman ÖZDİL
İcra başkanı / genel müdürün adı
Osman ARSLAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1, 1/9
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Recep Süleyman ÖZDİL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/08/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Himmet KARADAĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/08/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770443 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Osman ARSLAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/06/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Şeref AKSAÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Meltem TAYLAN AYDIN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/06/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Maksut SERİM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/06/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ebubekir ŞAHİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/06/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Sezai UÇARMAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/02/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mevlüt UYSAL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/05/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
www.halkbank.com.tr/Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
24
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkili Etik Uygulamalar ve Disiplin Bölüm Müdürüdür. Bununla birlikte ihbar kanallarına gelen başvurular Grup Başkanlığı nezdinde değerlendirilmektedir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Bankamız Dialog kanalları, Denetim Birimlerine iletilen mailler gibi pek çok ihbar mekanizması bulunmakla birlikte Bölümümüzle ilgili olarak erişim bilgileri: etik@halkbank.com.tr mail adresi ve 0216 503 50 50 no.lu Etik hattıdır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulunca onaylanan Yönetim İç Yönergesi ile Genel Mdür Makamına devredilen yetkiler çerçevesinde kilit pozisyonlara ilişkin çalışmalar sürdülmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bankanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, yeterli sayıda personel ile yerine getirmek, İşin özelliğine uygun yetkinlikte personelin seçimi ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi, manevi haklarının korunmasını gözetmek ve kişisel bilgilerinin gizliliğini sağlamak, Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması imkanlarını sağlamak, Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak, Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkan veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmak, Personelin bilgi ve görgüsünü artırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, kendi bilgisine her an erişebilmesini temin etmek, görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla iletebilmesine imkan sağlamak, Personelin verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmasını sağlamak, Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek, Bankanın kurumsal kültür ve kimliğinin korunarak geliştirilebilmesi amacıyla, çalışanları beceri, başarı, tahsil ve hizmet sürelerini dikkate alarak terfi ettirmek, Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirmek. https://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/bankamiz/surdurulebilirlik/InsanHaklariveInsanKaynaklariPolitikasi.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
www.halkbank.com.tr/Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Mevcut ve/veya kesinleşen davamız bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
www.halkbank.com.tr/Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
www.halkbank.com.tr/Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Halkbank'ın mevzuatı, irtikap ve rüşvetin de dahil olduğu herhangi bir yolsuzlukla mücadele etmek için Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Etik İlkeleri de kapsamaktadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde Banka çalışanları, yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik Etik İlkelere uymakla yükümlüdürler. Etik Uygulamalar Ekibi'ni de içeren İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Etik İlkelerin uygulamasından sorumludur. Etik İlkeler, Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uyma zorunluluğunu da kapsamaktadır. Yani, tüm Banka çalışanları Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na da uymakla yükümlüdür. Bu düzenlemelere göre bu politikalara aykırı durumlardan haberdar olunduğu takdirde çalışan konuyu bir üst yöneticisine bildirir. Bu yöntemin uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Etik Uygulamalar Ekibine (etik@halkbank.com.tr) konu ile ilgili bildirimde bulunur. Bu yöntemin de uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bildirim yapar. Bankanın faaliyetlerinin Etik İlkelere ve bu ilkelerin ayrılmaz bir parçası olan Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uygun olarak gerçekleştirilmesi ve çalışanların iş ahlakına uygun olarak görevlerini yerine getirmeleri Komite'nin gözetimi altındadır. Politikaya aykırı davrandığı tespit edilen çalışanların durumu İç Denetim Sistemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer herhangi bir çalışan bu politikalardan birini ihlal ederse, ciddi disiplin cezaları ya da cezai kovuşturma gündeme gelebilir. Pratikte, yolsuzlukla ilgili tüm ihlalleri yönetmek için İnsan Kaynakları'nın bir parçası olan Etik Uygulamalar Ekibi mevcuttur. Eğer Etik Uygulamalar Ekibi'ne soruşturma raporu gibi herhangi bir geri-bildirim gelirse, takım konuyu tüm bilgi ve belgelerle disiplin kuralları uyarınca değerlendirilmesi için Bankanın Disiplin Komitesi'ne sevk eder. Etik İlkeler bankanın teşkilatına her yıl e-duyuru ile duyurulur. Tüm çalışanların katılımına açık olan Etik İlkeler ve bu konuyla ilgili diğer e-eğimlere katılım, işe yeni alınan veya unvanda yükselen çalışanlar için zorunludur. Ek olarak, Yolsuzlukla Mücadele Politikası Banka internet sitesi aracılığıyla iç ve dış paydaşlara duyurulur. Bu politika ve Banka tarafından kabul edilmiş diğer politikalarla uyumlu olarak çalışanlara düzenli olarak eğitim/e-eğitim verilir. Verilen eğitimlerle ilgili olarak -gerekli görüldüğü takdirde- çalışanların bilgi seviyeleri ölçümlenir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.halkbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri.html
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Halkbank Hakkında/Yönetim ve Denetim Kurulu/Üst Yönetim/Kurumsal Yönetişim/Kurumsal Yönetim İlkeleri/Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamındaki Diğer Hususlar
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Komiteler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Kurumsal Yönetim İlkeleri/Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamındaki Diğer Hususlar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Entegre Faaliyet Raporu/İnsan Sermayesi-Sosyal ve İlişkisel Sermaye


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
38
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3-4 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Madde 22 http://mediaservice.halkbank.com.tr/media/document/Halkbank/Biz/esassoz080415.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2021 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Recep Süleyman ÖZDİL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mevlüt UYSAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Recep Süleyman ÖZDİL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şeref AKSAÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yusuf Duran OCAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ali ŞÖNER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fatih ŞAHBAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman BEKTAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan Gökhan KILIÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Himmet KARADAĞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Meltem TAYLAN AYDIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Osman ARSLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Mevlüt UYSAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Himmet KARADAĞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Yedek Üye) Sezai UÇARMAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Yedek Üye) Maksut SERİM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Osman ARSLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Yalçın MADENCİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Hasan TUNCAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi İlhan BÖLÜKBAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Celal CANDAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Ali ŞÖNER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Ergin KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Yusuf Duran OCAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Olcay ATLIOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Fatih ŞAHBAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Bülent MUTLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Altan TAŞKIRAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Olcay DOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Ali CEBECİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Erdem ÖZDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi Ahmet Sami PANCAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Himmet KARADAĞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ebubekir ŞAHİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi İlhan BÖLÜKBAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ergin KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Yusuf Duran OCAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Olcay ATLIOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Fatih ŞAHBAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Olcay DOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Özgür BOZKURT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Semih TUFAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Onur BİLGİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Süleyman Baran KOYUNCU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mehmet TANRIVERDİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi İbrahim Okan ÇAĞLAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mehmet Hakan TERCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ahmet Sami PANCAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Erdem ÖZDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Tuba TUNÇ YETER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hasan Gökhan KILIÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Caner GÖKBULUT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Osman ARSLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Yalçın MADENCİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Hasan TUNCAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi İlhan BÖLÜKBAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Celal CANDAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Ali ŞÖNER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Ergin KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Yusuf Duran OCAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Olcay ATLIOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Fatih ŞAHBAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Olcay DOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Bülent MUTLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Altan TAŞKIRAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Ali CEBECİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Okan KARADAĞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Sadettin YILMAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Bülent ERDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Mehmet Hakan TERCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Namık Kemal UÇKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Önder HAYDAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Alper TORUN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Osman ARSLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Ergin KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Olcay ATLIOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Önder HAYDAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Okan KARADAĞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Sadettin YILMAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Bülent ERDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Mehmet Hakan TERCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Namık Kemal UÇKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Ali CEBECİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Hasan Gökhan KILIÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Mehmet SEVİMLİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Elvan ÖZTABAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Erdem ÖZDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi Alper TORUN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Osman ARSLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Yalçın MADENCİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Hasan TUNCAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi İlhan BÖLÜKBAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Celal CANDAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Ali ŞÖNER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Ergin KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Yusuf Duran OCAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Olcay ATLIOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Fatih ŞAHBAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Olcay DOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Bülent MUTLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Altan TAŞKIRAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Ali CEBECİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Süleyman Baran KOYUNCU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Mustafa ERMİŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Uğur Deniz ŞAHİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Abdullah GÜRHAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Kadriye Çimen BOZACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Caner GÖKBULUT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Mehmet TANRIVERDİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Okan KARADAĞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Sadettin YILMAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Bülent ÖZDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Mehmet Hakan TERCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Namık Kemal UÇKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Hasan Gökhan KILIÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Mustafa Selçuk ÇARKACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Giray Alper AGAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Ahmet HOŞCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Orhan KUTU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Osman BEKTAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi İbrahim Okan ÇAĞLAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Tuba TUNÇ YETER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Ahmet Sami PANCAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Erol ÇELİK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Erdem ÖZDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007123


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 0,00% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2406 Değişim: 0,15%
Düşük 17,1857 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,6392 Değişim: 0,52%
Düşük 17,5271 07.07.2022 Yüksek 17,6583
Açılış: 17,548
967,93 Değişim: 0,54%
Düşük 960,67 07.07.2022 Yüksek 968,61
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.