KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.12.2020 - 18:13
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 16.11.2020
Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Halkalı Caddesi No:245 Sefaköy

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması,
5 - Denetçinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 - 2019 yılı karının (zararının) tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,
7 - İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Sn. Aslan DEDE ve Sn.Akif ULUÇ'un istifalarının kabul edilmesi ve yönetim kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güneş BİBER ve Sn. Lemi ÇELİK'in Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca onaylanması
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiye verilecek ücretin tayini,
9 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 19.09.2019 tarih - 52/1208 sayılı kararı ve 02.04.2020 tarih – 44649743-663.02-E.3856 sayılı kararı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
15 - Şirketin, sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.12.2020 tarihinde, saat 15.30'de Küçükçekmece, Halkalı Caddesi No:245/12 Sefaköy / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.12.2020 Tarih ve 59903848 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 24.11.2020 tarih ve 10209 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 300.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden
(i) 49.656.376,721 TL'lik sermayeye karşılık 4.965.637.672 adet hissenin asaleten,
(ii) 52.133.704,76 TL'lik sermayeye karşılık 5.213.370.476 adet hissenin vekaleten,
(iii) 0,000 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU tarafından anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Mehmet GÖÇMEN'in Oy Toplayıcılığına Gülsüm IRMAK'ın ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verildi. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı Mehmet GÖÇMEN Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan şirket yetkilisi Nalan ÖZKAN'ı görevlendirmiştir.
2- Şirket Olağan Genel Kurulu ile ilgili 2019 yılına ait Faaliyet Raporu, ortaklarımızın incelemesine daha önceden sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Şirket Yetkilisi Mehmet GÖÇMEN tarafından bağımsız denetim raporu görüş bölümünün okunarak denetim raporunun tamamının okundu kabul edilmesine, Denetçi tarafından verilen raporun, toplantıya katılan Mustafa ÜZÜMCÜ tarafından okunmasına ilişkin önerge 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi raporu müzakere edilerek 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
3- SPK Mevzuatı gereği Seri: XI No:29 sayılı tebliğ çerçevesinde düzenlenen ve Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye sunuldu. 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle tasdik edilmesine karar verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy kullanma haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla yapılan oylamada
-Soner YILMAZ 52.133.704,760 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
-Zeynep YILMAZ DEMİRCİ 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
-Türkay YILMAZ 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
-Fatma YILMAZ 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Denetçinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Denetçinin 2019 yılına ait faaliyetleri bakımından 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine karar verildi.
6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine Sn. Güneş BİBER ve Sn. Lemi ÇELİK'in Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok. Birlik Apt. No:16/3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YMM Mustafa ÜZÜMCÜ'nün gelecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmesine ayrıca aylık 2.000,00 TL ücret ödenmesine 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2019 yılı için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması önerisine 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 19.09.2019 tarih - 52/1208 sayılı kararı ve 02.04.2020 tarih – 44649743-663.02-E.3856 sayılı kararı hakkında yönetim kurulunca Genel Kurula bilgi arz edildi.
11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında yönetim kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Şirketin kar dağıtım politikasının açılımı yapılarak şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmadığı, kar dağıtım politikasının mevcut SPK kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönünde olduğu belirtildi. Bu kapsamda 2020 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikamızın ekonomik şartlara göre her yıl gözden geçirilmesi ve Genel Kurul bilgi ve onayına sunulmasına müteakip yasal süreler içerisinde yapılması planlandığı hususu Genel Kurulun dikkatine sunuldu.
12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek olmadığı ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı hususu yönetim kurulunca Genel Kurulun bilgisine arz edildi.
13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. 2019 Faaliyet Raporunda da belirtilen Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirket bilgilendirme politikası hakkında Yönetim Kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula açıklamalarda bulunuldu. Buna göre Faaliyet Raporumuzun ekinde yer alan Kurumsal Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere yıl içerisinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde özel durum açıklamalarının zamanında yapılması, yıl içinde 3 aylık dönemlerde mali tabloların ve Bağımsız Denetim raporlarının KAP'a mevzuat gereği süreler içerisinde bildirim yapıldığı, ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş mali tablo, bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ile kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesi ile KAP'ta yayımlanmakta olduğu hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi önerisine 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.
15- Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Şirket tarafından 2019 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
16- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini ilettiler.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.12.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanların Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TEK ART İNŞAAT 18.12.2020 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.12.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 30.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895743


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.