KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.12.2019 - 18:37
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 14.11.2019
Genel Kurul Tarihi 13.12.2019
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Halkalı cad. no:245 Sefaköy

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
2 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması
5 - Denetçinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6 - 2018 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması
7 - Denetçinin seçimi, görev süresinin ve ücretinin belirlenmesi
8 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi
13 - Şirketin, sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
14 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TEK - ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 13.12.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.12.2019 tarihinde, saat 15.30'de Küçükçekmece, Halkalı Caddesi No:245/12 Sefaköy / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.12.2019 Tarih ve 50338004 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 21.11.2019 tarih ve 9956 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 300.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden
(i) 50.129.807,721 TL'lik sermayeye karşılık 5.012.980.772 adet hissenin asaleten,
(ii) 102.869.112,801 TL'lik sermayeye karşılık 10.286.911.280 adet hissenin vekaleten,
(iii) 1,000 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU tarafından anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Mehmet GÖÇMEN'in Oy Toplayıcılığına Cihan Öztürk'ün ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verildi. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı Mehmet GÖÇMEN Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan şirket yetkilisi Nalan ÖZKAN'ı görevlendirmiştir.
2- Şirket Olağan Genel Kurulu ile ilgili 2018 yılına ait Faaliyet Raporu, ortaklarımızın incelemesine daha önceden sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Şirket Yetkilisi Mehmet GÖÇMEN tarafından bağımsız denetim raporu görüş bölümünün okunarak denetim raporunun tamamının okundu kabul edilmesine, Denetçi tarafından verilen raporun, toplantıya katılan Mustafa ÜZÜMCÜ tarafından okunmasına ilişkin önerge 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi raporu müzakere edilerek 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
3- SPK Mevzuatı gereği Seri: XI No:29 sayılı tebliğ çerçevesinde düzenlenen ve Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye sunuldu. 2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle tasdik edilmesine karar verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy kullanma haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla yapılan oylamada
-Soner YILMAZ 103.342.543,801 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
-Zeynep YILMAZ DEMİRCİ 149.997.789,998 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
-Türkay YILMAZ 149.997.790,772 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
-Fatma YILMAZ 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Denetçinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Denetçinin 2018 yılına ait faaliyetleri bakımından 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine karar verildi.
6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14.11.2019 tarih 2019/010 nolu kararı ile Şirketin 2018 yılı zararının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, Geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine ilişkin talebi 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok. Birlik Apt. No:16/3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YMM Mustafa ÜZÜMCÜ'nün gelecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmesine ayrıca aylık 2.000,00 TL ücret ödenmesine 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2018 yılı için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılı için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması önerisine 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında yönetim kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Şirketin kar dağıtım politikasının açılımı yapılarak şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmadığı, kar dağıtım politikasının mevcut SPK kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönünde olduğu belirtildi. Bu kapsamda 2019 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikamızın ekonomik şartlara göre her yıl gözden geçirilmesi ve Genel Kurul bilgi ve onayına sunulmasına müteakip yasal süreler içerisinde yapılması planlandığı hususu Genel Kurulun dikkatine sunuldu.
10- Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek olmadığı ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı hususu yönetim kurulunca Genel Kurulun bilgisine arz edildi.
11- Gündemin onbirinci maddesine geçildi. 2018 Faaliyet Raporunda da belirtilen Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirket bilgilendirme politikası hakkında Yönetim Kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula açıklamalarda bulunuldu. Buna göre Faaliyet Raporumuzun ekinde yer alan Kurumsal Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere yıl içerisinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde özel durum açıklamalarının zamanında yapılması, yıl içinde 3 aylık dönemlerde mali tabloların ve Bağımsız Denetim raporlarının KAP'a mevzuat gereği süreler içerisinde bildirim yapıldığı, ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş mali tablo, bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ile kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesi ile KAP'ta yayımlanmakta olduğu hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi 1 payın red oyuna karşılık 152.998.919,522 payın kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Şirket tarafından 2018 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
14- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini ilettiler.
Şirket ortaklarımızdan Vedat ESEN beyin
Yönetim Kuruluna küçük ortaklardan üye alınması,
İzmir Alaçatı'daki 200 milyon Euro satılması,
Antalya Beldibindeki 49 yıllık kullanımının satılması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bilgi verildi.
Şirket ortaklarımızdan Ahmet Haşim KÖYLÜ beyin
Şirketin Sefaköy'deki arsasının değerlendirilme şekli, Otel dolulukları ile ilgili ve temettü dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bilgi verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, gerçekleştirilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803475


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.