KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.10.2018 - 18:29
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.09.2018
Genel Kurul Tarihi 26.10.2018
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres HALKALI CAD. NO:245 SEFAKÖY

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - 2017 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması
5 - Denetçinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 - 2017 yılı karının (zararının) tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,
7 - 16.02.2018 tarihli Hisse Geri Alım Programının detaylarını belirten Yönetim Kurulu Kararımızın piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde sona erdirilmesinin müzakere edilmesi ve onaylanması,
8 - 26.07.2018 tarihli yönetim kurulu kararı hakkında olağan genel kurulda katılan paydaşlarımıza bilgi verilmesi,
9 - İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Ömer Cengiz UZEL ve İbrahim Taygun ERTEM'in istifalarının kabul edilmesi ve yönetim kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Seyfettin ÇİLESİZ'in Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca onaylanması,
10 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, Denetçi sayısının tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin seçimi,
11 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiye verilecek ücretin tayini,
12 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
17 - Şirketin, sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.10.2018 tarihinde, saat 15.30'de Küçükçekmece, Halkalı Caddesi No:245 Sefaköy / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.10.2018 Tarih ve 90726394-431.03-E-00038294630 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 04.10.2018 tarih ve 9674 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 300.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden
(i) 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 200.000.000 adet hissenin şirketin kendisi tarafından iktisap edildiği (bu hisseler TTK 389.md hükmü gereği genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmamıştır.)
(ii) 49.657.376,72 TL'lik sermayeye karşılık 4.965.737.672 adet hissenin asaleten,
(iii) 104.869.112,78 TL'lik sermayeye karşılık 10.486.911.278 adet hissenin vekaleten,
(iv) 1.650.253,60 TL'lik sermayeye karşılık 165.025.360 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Mehmet GÖÇMEN'in Oy Toplayıcılığına Kadir Serhat PEKİNER'in ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Mehmet GÖÇMEN Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan şirket yetkilisi Nalan ÖZKAN'ı görevlendirmiştir.
2- Şirket Olağan Genel Kurulu ile ilgili 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Raporu ile bilanço ve kar-zarar hesapları ortaklarımızın incelemesine daha önceden sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Şirket Yetkilisi Mehmet GÖÇMEN tarafından bağımsız denetim raporu görüş bölümünün okunarak denetim raporunun tamamının okundu kabul edilmesine, Denetçi tarafından verilen raporun, toplantıya katılan Mustafa ÜZÜMCÜ tarafından okunmasına ilişkin önerge 154.176.743,122 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi raporu müzakere edilerek 154.176.743,122 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
3- SPK Mevzuatı gereği Seri: XI No:29 sayılı tebliğ çerçevesinde düzenlenen ve Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada elektronik ortamda katılan Tekin ARAS'ın 1.650.253,60 TL muhalif oyuna karşılık 152.526.489,522 TL kabul oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada elektronik ortamda katılan Tekin ARAS'ın 1.650.253,60 TL muhalif oyuna karşılık 93.866.722,763 TL ibra oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmadılar.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Denetçinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada elektronik ortamda katılan Tekin ARAS'ın 1.650.253,60 TL muhalif oyuna karşılık 152.526.489,522 TL kabul oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 28.09.2018 tarih 2018/026 nolu kararı ile Şirketin 2017 yılı karının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, Geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ilişkin talebi 154.176.743,122 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. 16.02.2018 tarihli Hisse Geri Alım programı piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde sona erdirilmesine ilişkin yapılan oylamada elektronik ortamda katılan Tekin ARAS'ın 1.650.253,60 TL muhalif oyuna karşılık 152.526.489,522 TL kabul oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Kısmi bölünme yöntemiyle Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulmasına ilişkin süreç hakkında genel kurulumuza katılan paydaşlarımıza bilgi verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Ömer Cengiz UZEL'in istifası sonrası İbrahim Taygun ERTEM'in seçilmesi ve sonrasında İbrahim Taygun ERTEM'in istifası ile her iki bağımsız yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabul edilmesi ve yönetim kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Seyfettin ÇİLESİZ'in Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca onaylanması görüşmelerinde 154.176.743,122 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
10- Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşmasına (bağımsız üyeler dahil) ve 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Soner YILMAZ (TC Kimlik Numarası: 10718541344), Türkay YILMAZ (TC Kimlik Numarası: 10724541116), Zeynep YILMAZ DEMİRCİ (TC Kimlik Numarası: 10721541270), Fatma YILMAZ'ın (TC Kimlik Numarası: 38638618182), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aslan DEDE (TC Kimlik Numarası: 49336253230), Seyfettin ÇİLESİZ'in (TC Kimlik Numarası: 53581489306) seçilmelerine
Şirket Denetçiliğine ise Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok. Birlik Apt. No:16/3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YMM Mustafa ÜZÜMCÜ'nün gelecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmesine 154.176.743,122 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
11- Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Şirket Denetçisine 1.750-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Aslan DEDE'nin 1.200-TL, Seyfettin ÇİLESİZİN bila bedel ve Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasına ilişkin yapılan oylamada elektronik ortamda katılan Tekin ARAS'ın 1.650.253,60 TL muhalif oyuna karşılık 152.526.489,522 TL kabul oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Tekin ARAS'ın Hissedarlara kar payı dağıtılmadığı için yönetim kurulu üyelerinde ücret almaması ve huzur haklarından vazgeçmeleri gerekiyor görüşü okundu Toplantı Başkanı bu kanunun gündemin 6'ncı maddesinde görüşüldüğünü ve oy birliği ile kabul edilmiş olduğunu bildirdi.
12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2018 yılı için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılı için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması önerisine 154.176.743,122 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında yönetim kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Şirketin kar dağıtım politikasının açılımı yapılarak şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmadığı, kar dağıtım politikasının mevcut SPK kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönünde olduğu belirtildi. Bu kapsamda 2018 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikamızın ekonomik şartlara göre her yıl gözden geçirilmesi ve Genel Kurul bilgi ve onayına sunulmasına müteakip yasal süreler içerisinde yapılması planlandığı hususu Genel Kurulun dikkatine sunuldu.
14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek olmadığı ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı hususu yönetim kurulunca Genel Kurulun bilgisine arz edildi.
15- Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. 2017 Faaliyet Raporunda da belirtilen Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirket bilgilendirme politikası hakkında Yönetim Kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula açıklamalarda bulunuldu. Buna göre Faaliyet Raporumuzun ekinde yer alan Kurumsal Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere yıl içerisinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde özel durum açıklamalarının zamanında yapılması, yıl içinde 3 aylık dönemlerde mali tabloların ve Bağımsız Denetim raporlarının KAP'a mevzuat gereği süreler içerisinde bildirim yapıldığı, ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş mali tablo, bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ile kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesi ile KAP'ta yayımlanmakta olduğu hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
16- Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi 154.176.743,122 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
17- Gündemin onyedinci maddesine geçildi. Şirket tarafından 2017 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
18- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini ilettiler.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TEKTU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26.10.2018 Cuma günü saat 15.30'da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşriflerinizi arz ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715940


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.