KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.02.2019 - 18:47
KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.966 266.122 58.351 919 0 -38.394 136.593 4.694.289 1.097.665 0 9.093.466 8.394 9.101.860
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 919 0 -33.832 136.593 4.687.539 1.097.665 0 8.905.848 8.394 8.914.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -26.645 877 0 -105.899 137.140 0 0 1.052.717 1.058.190 1.621 1.059.811
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -1.088.168 0 -100.000 -1.426 -101.426
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 -1.426 -101.426
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -988.168 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 9.497 1.052.717 9.864.038 8.589 9.872.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
70.045.235 79.260.240 149.305.475
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.301.342 13.368.187 22.669.529
Teminat Mektupları
6.883.214 7.188.291 14.071.505
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
123.696 83.710 207.406
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
412.617 489.797 902.414
Diğer Teminat Mektupları
6.346.901 6.614.784 12.961.685
Banka Kredileri
0 34.672 34.672
İthalat Kabul Kredileri
0 34.672 34.672
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
2.738 2.689.073 2.691.811
Belgeli Akreditifler
400 1.355.735 1.356.135
Diğer Akreditifler
2.338 1.333.338 1.335.676
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.414.187 2.423.901 4.838.088
Diğer Kefaletlerimizden
1.203 1.032.250 1.033.453
TAAHHÜTLER
(III-1) 13.167.163 2.913.113 16.080.276
Cayılamaz Taahhütler
13.167.163 2.913.113 16.080.276
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.082.628 2.046.312 3.128.940
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 603.610 603.610
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.243.982 158.227 4.402.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.681.617 0 1.681.617
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
54.955 0 54.955
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
6.093.650 0 6.093.650
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.357 0 4.357
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.974 104.964 110.938
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 47.576.730 62.978.940 110.555.670
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.040.694 7.618.300 24.658.994
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
17.040.694 7.618.300 24.658.994
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
30.536.036 55.360.640 85.896.676
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.332.308 7.661.498 11.993.806
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.332.275 3.784.324 6.116.599
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.000.033 3.877.174 5.877.207
Para ve Faiz Swap İşlemleri
21.025.783 40.059.772 61.085.555
Swap Para Alım İşlemleri
6.432.076 22.606.791 29.038.867
Swap Para Satım İşlemleri
14.283.707 14.663.969 28.947.676
Swap Faiz Alım İşlemleri
155.000 1.394.506 1.549.506
Swap Faiz Satım İşlemleri
155.000 1.394.506 1.549.506
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.177.945 7.497.597 12.675.542
Para Alım Opsiyonları
2.295.403 4.065.930 6.361.333
Para Satım Opsiyonları
2.882.542 3.431.667 6.314.209
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 141.773 141.773
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
166.783.540 38.195.370 204.978.910
EMANET KIYMETLER
27.059.177 2.660.318 29.719.495
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.114.637 0 5.114.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.739.307 1.224.567 11.963.874
Tahsile Alınan Çekler
10.337.345 914.949 11.252.294
Tahsile Alınan Ticari Senetler
520.901 150.183 671.084
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 370.619 370.619
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
346.987 0 346.987
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
134.055.340 34.300.621 168.355.961
Menkul Kıymetler
456.962 914.680 1.371.642
Teminat Senetleri
51.983.348 21.448.844 73.432.192
Emtia
17.208 671.712 688.920
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
73.125.364 6.604.523 79.729.887
Diğer Rehinli Kıymetler
8.472.458 4.660.862 13.133.320
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
5.669.023 1.234.431 6.903.454
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
236.828.775 117.455.610 354.284.385


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.054.391
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.754
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.289
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.174
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-135.678
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
175.504
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.059.811


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 11.549.019
Kredilerden Alınan Faizler
9.969.684
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
134.151
Bankalardan Alınan Faizler
229.849
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
98.455
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.111.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
166.934
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
509.313
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
435.730
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
4.903
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -7.210.051
Mevduata Verilen Faizler
-6.271.064
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-601.201
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-76.881
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-251.345
Diğer Faiz Giderleri
-9.560
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.338.968
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.340.991
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.005.514
Gayri Nakdi Kredilerden
227.286
Diğer
(IV-12) 1.778.228
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-664.523
Gayri Nakdi Kredilere
-4.575
Diğer
(IV-12) -659.948
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.312.022
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 435
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -422.768
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-178.667
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.869.724
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.113.825
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 105.924
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.051.528
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-6) -1.265.528
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.432.998
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.353.002
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.353.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -298.611
Cari Vergi Karşılığı
-202.705
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-603.814
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
507.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.054.391
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.054.391
Grubun Karı (Zararı)
1.052.717
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.674
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,47760000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.111.950 17.581.103 29.693.053
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.124.009 16.763.263 19.887.272
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.958.549 13.702.503 15.661.052
Bankalar
(I-4) 883.672 3.060.760 3.944.432
Para Piyasalarından Alacaklar
281.788 0 281.788
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
427.287 189.287 616.574
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 391.248 136.646 527.894
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
36.039 52.641 88.680
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 2.867.309 425.538 3.292.847
Devlet Borçlanma Senetleri
2.861.699 425.538 3.287.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-7) 2.792.080 0 2.792.080
Devlet Borçlanma Senetleri
2.792.080 0 2.792.080
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.902.998 210.240 3.113.238
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 2.400.519 210.240 2.610.759
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 502.479 0 502.479
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.733 -7.225 -8.958
KREDİLER (Net)
(I-6) 51.158.219 14.520.450 65.678.669
Krediler
50.188.077 13.918.727 64.106.804
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
50.188.077 13.918.727 64.106.804
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-6) 756.712 886.392 1.643.104
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
756.712 886.392 1.643.104
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
2.816.777 22.661 2.839.438
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.603.347 -307.330 -2.910.677
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-302.634 -53.630 -356.264
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-601.434 -235.543 -836.977
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.699.279 -18.157 -1.717.436
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-17) 109.104 0 109.104
Satış Amaçlı
109.104 0 109.104
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 295.181 0 295.181
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 532.595 0 532.595
Şerefiye
421.124 0 421.124
Diğer
111.471 0 111.471
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-15) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.358 0 1.358
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-16) 208.699 0 208.699
DİĞER AKTİFLER
1.811.892 328.820 2.140.712
VARLIKLAR TOPLAMI
66.229.003 32.430.373 98.659.376
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 37.092.765 27.067.369 64.160.134
ALINAN KREDİLER
(II-3) 799.844 12.397.794 13.197.638
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-4) 104.977 0 104.977
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 526.592 0 526.592
Bonolar
526.592 0 526.592
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.683.023 81.961 2.764.984
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 2.298.698 77.104 2.375.802
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 384.325 4.857 389.182
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-14) 1.434 6.527 7.961
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-6) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 579.921 102.307 682.228
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
332.139 17.335 349.474
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
247.782 84.972 332.754
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 301.912 0 301.912
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 2.843.148 2.843.148
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.843.148 2.843.148
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.428.013 769.162 4.197.175
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.886.100 -13.473 9.872.627
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
488.101 0 488.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
485.536 0 485.536
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
299.624 0 299.624
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
147.475 -13.473 134.002
Kar Yedekleri
5.675.707 0 5.675.707
Yasal Yedekler
382.343 0 382.343
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.184.127 0 5.184.127
Diğer Kar Yedekleri
109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
1.062.214 0 1.062.214
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.052.717 0 1.052.717
Azınlık Payları
(II-13) 8.589 0 8.589
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
55.404.581 43.254.795 98.659.376


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.522.580
Alınan Faizler
10.793.613
Ödenen Faizler
-6.947.399
Alınan Temettüler
435
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.027.384
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.251.484
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
868.891
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.296.160
Ödenen Vergiler
-174.021
Diğer
(VI-1) -6.001.647
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.302.105
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-122.269
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
8.379
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.927.107
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-1) -71.975
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-93.794
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.845.044
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.428.242
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-1) 2.092.069
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.824.685
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-642.163
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-101.021
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.547
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.178.960
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
987.426
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-573.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
291.886
Diğer
(VI-1) -70.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-598.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.654.809
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.152.326
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-101.426
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-1) 1.516.339
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.099.918
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-2) 5.960.236
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-2) 13.060.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738280


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,00% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5875 Değişim: 0,03%
Düşük 9,5752 26.10.2021 Yüksek 9,5957
Açılış: 9,5845
11,1344 Değişim: -0,03%
Düşük 11,1127 26.10.2021 Yüksek 11,1566
Açılış: 11,1372
555,96 Değişim: -0,18%
Düşük 555,73 26.10.2021 Yüksek 557,79
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.