KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

10.05.2022 - 16:47
KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/04/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Tarih
26/04/2022
Saati
10.00
Adresi
TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, 5. 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7. Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu'na tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının çıkarılması konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazı, 9. Yönetim Kurulu'na varlığa dayalı menkul kıymet ihracı konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazı, 10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması hakkında karar ittihazı, 11. 2022 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Toplantı Başkanlığı'na Gamze Halide Berberoğlu'nun, Tutanak Yazmanlığına Ayça Aydın Süzer'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Yönetim Kurulu tarafından verilen yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, rapor ve 2021 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi. 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu. 5- 2021 yılına ait bilanço, kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 6- Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. 7- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- Tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 1.350.000.000,-TL (Birmilyarüçyüzellimilyon Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun 8.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 8.2 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 8.3 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 8.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 8.5 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 8.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, finansman bonosu veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 8.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 8.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 9- Varlığa dayalı menkul kıymetlerin yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma aracı için toplam 3.000.000.000,-TL (Üçmilyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun 9.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere varlığa dayalı menkul kıymetin ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 9.2 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 9.3 İhraç edilecek, varlığa dayalı menkul kıymetin sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 9.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 9.5 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 9.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 9.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 9.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine, oy birliğiyle karar verildi. 10- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erdiği anlaşıldığından, Yönetim Kurulu üye sayısının beş olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin üç yıl olarak tespitine ve 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine [*] Vergi Kimlik numaralı Vincent Metz'in, [*] TC Kimlik numaralı Ayşe Aşardağ'ın, [*] Vergi Kimlik numaralı Clement Jeremie Pierre Reberioux'nun, [*] Vergi Kimlik numaralı Stephané Halys'in ve [*] TC Kimlik numaralı Gamze Halide Berberoğlu'nun seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 11- Şirketimizin 2022 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak İstanbul Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, 304099 sicil numaralı, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 Maslak No 1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu.
Genel Kurul Tescil Tarihi
10/05/2022
Açıklamalar

TEB Finansman AŞ'nin 26.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.05.2022 tarihinde tescil olmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028432


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7611 Değişim: -0,19%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0981 Değişim: -0,13%
Düşük 35,0376 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.448,18 Değişim: -0,10%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.452,30
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.