KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2020 - 21:30
KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 284 127.880 52.527 252.317
Yeni Bakiye
71.626 284 127.880 52.527 252.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277 64.966 -277
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
52.527 -52.527
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 7 180.407 64.966 317.006
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 7 180.407 64.966 317.006
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-496 -496
Yeni Bakiye
71.626 7 180.407 -496 64.966 316.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 59.526 59.550
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
64.966 -64.966
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26 525.175 559.787
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
525.175 559.787
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
509.928 543.021
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.247 16.766
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -493.325 -507.705
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-449.611 -455.935
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-687 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.744 -19.934
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-30.283 -31.836
BRÜT KAR (ZARAR)
31.850 52.082
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -53.826 -48.362
Personel Giderleri
27 -22.242 -19.771
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-532 -295
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
27 -27.550 -25.308
Diğer
-3.502 -2.988
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.976 3.720
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
28 376.473 459.228
Bankalardan Alınan Faizler
66.237 68.537
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
259.262 362.069
Diğer
50.974 28.622
KARŞILIK GİDERLERİ
30 -18.029 -16.687
Özel Karşılıklar
-18.029 -16.316
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 -371
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -262.231 -362.632
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-259.371 -362.023
Diğer
-2.860 -609
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
74.237 83.629
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.237 83.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -14.711 -18.663
Cari Vergi Karşılığı
-4.110 -18.108
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.601 -555
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
59.526 64.966
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
59.526 64.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
59.526 64.966
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-63.560 139.117
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
555.349 587.707
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-579.361 -394.520
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28.626 26.473
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-29.816 -25.154
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.797 3.092
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.707 -21.081
Ödenen Vergiler
-15.313 -13.540
Diğer
-3.135 -23.860
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-216.843 -110.680
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
810.587 69.506
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
16.446 -30.364
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-992.244 -117.940
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-51.632 -31.882
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-280.403 28.437
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10 -3.747 -2.303
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 8 1
Diğer
11 -1.911
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.650 -2.302
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
134.132
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-143.690
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-143.690 134.132
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-429.743 160.267
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
530.560 370.293
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
100.817 530.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
59.526 64.966
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
24 -277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 -277
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -346
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7 69
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.550 64.689


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 99.326 1.536 100.862 480.057 57.510 537.567
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.313.415 2.313.415 3.103.141 3.103.141
Finansman Kredileri
5 2.238.074 2.238.074 3.022.760 3.022.760
Tüketici Kredileri
1.598.718 1.598.718 2.096.927 2.096.927
Taksitli Ticari Krediler
639.356 639.356 925.833 925.833
Takipteki Alacaklar
5 101.298 101.298 99.529 99.529
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -25.957 -25.957 -19.148 -19.148
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 6.237 6.237 850 850
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 3.406 3.406 3.151 3.151
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
32 5.025 5.025 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
32 11.890 11.890 22.497 22.497
DİĞER AKTİFLER
34 52.429 271 52.700 68.916 230 69.146
ARA TOPLAM
2.491.728 1.807 2.493.535 3.678.612 57.740 3.736.352
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.491.728 1.807 2.493.535 3.678.612 57.740 3.736.352
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 1.912.481 0 1.912.481 2.946.634 57.489 3.004.123
FAKTORİNG BORÇLARI
16 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 5.959 0 5.959 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 52.687 0 52.687 213.985 0 213.985
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 33.178 1.433 34.611 60.672 200 60.872
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.961 0 1.961 1.577 0 1.577
Genel Karşılıklar
22.948 0 22.948 31.281 0 31.281
Diğer Karşılıklar
8.269 1.433 9.702 27.814 200 28.014
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 4.779 0 4.779
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18 111.704 33 111.737 135.404 183 135.587
ARA TOPLAM
2.116.009 1.466 2.117.475 3.361.474 57.872 3.419.346
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
376.060 0 376.060 317.006 0 317.006
Ödenmiş Sermaye
23 71.626 0 71.626 71.626 0 71.626
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.