KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

13.05.2022 - 16:08
KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022
Yeni Bakiye
100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88 53.870 53.782 53.782
Kar Dağıtımı
100.295 -100.295 0 0
Diğer
100.295 -100.295 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -455 583.839 53.870 736.804 736.804
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -527 583.389 165.442 848.304 848.304
Yeni Bakiye
100.000 -527 583.389 165.442 848.304 848.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48 93.897 93.945 93.945
Kar Dağıtımı
165.442 -165.442 0 0
Diğer
165.442 -165.442
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -479 748.831 93.897 942.249 942.249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.736.453 1.784.247 3.520.700 717.647 785.089 1.502.736
GARANTİ VE KEFALETLER
1 0 0
TAAHHÜTLER
2 1.077.220 713.737 1.790.957 426.497 424.647 851.144
Cayılamaz Taahhütler
1.077.220 713.737 1.790.957 426.497 424.647 851.144
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.077.220 713.737 1.790.957 426.497 424.647 851.144
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
659.233 1.070.510 1.729.743 291.150 360.442 651.592
Alım Satım Amaçlı İşlemler
659.233 1.070.510 1.729.743 291.150 360.442 651.592
Para ve Faiz Swap İşlemleri
659.233 1.070.510 1.729.743 291.150 360.442 651.592
Swap Para Alım İşlemleri
659.233 205.170 864.403 291.150 34.155 325.305
Swap Para Satım İşlemleri
865.340 865.340 326.287 326.287
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.689 3.689 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
3.689 3.689 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.689 3.689 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.740.142 1.784.247 3.524.389 720.335 785.089 1.505.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
152.515 -4.599
Alınan Faizler
63.946 130.978
Ödenen Faizler
-17.136 -89.394
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.768 12.228
Elde Edilen Diğer Kazançlar
26.854 11.714
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-42.158 -22.454
Ödenen Vergiler
89.358 -19.729
Diğer
12.883 -27.942
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-186.113 747.718
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-65.446 -22.054
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.739 8.494
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
10.414 764.725
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-127.342 -3.447
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-33.598 743.119
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.357 -3.364
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-62 -1.098
Diğer
2.419 -2.266
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.874 1.920
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-20.315 -1.002
Diğer
22.189 2.922
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
70.678 57.755
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
41.311 799.430
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
823.887 761.110
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
865.198 1.560.540


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
93.897 53.870
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
48 -88
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48 -88
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60 -110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12 22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.945 53.782


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
271.208 806.137 1.077.345 581.882 388.706 970.588
Nakit ve Nakit Benzerleri
60.350 804.848 865.198 437.393 386.494 823.887
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 59.211 205.554 264.765 197.939 132.789 330.728
Bankalar
4 147 599.407 599.554 240.618 253.761 494.379
Para Piyasalarından Alacaklar
1.001 1.001
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9 -113 -122 -1.164 -56 -1.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 210.858 210.858 144.489 144.489
Devlet Borçlanma Senetleri
210.858 210.858 144.489 144.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3 0 1.289 1.289 0 2.212 2.212
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 1.289 1.289 0 2.212 2.212
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Krediler
7 0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
11 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
30.227 30.227 32.456 32.456
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.079 4.079 4.011 4.011
Diğer
4.079 4.079 4.011 4.011
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 5.874 5.874 9.446 9.446
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 6.294 11.909 18.203 1.090 10.506 11.596
VARLIKLAR TOPLAMI
317.682 818.046 1.135.728 628.885 399.212 1.028.097
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 92.274 245 92.519 82.105 82.105
ALINAN KREDİLER
3 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 0 2.169 2.169 2.020 2.020
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.169 2.169 2.020 2.020
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 17 41.642 41.659 81 39.704 39.785
KARŞILIKLAR
9 14.966 14.966 33.526 33.526
Çalışan Hakları Karşılığı
14.307 14.307 31.925 31.925
Diğer Karşılıklar
659 659 1.601 1.601
CARİ VERGİ BORCU
10 36.455 36.455 21.521 21.521
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 5.711 5.711 836 836
ÖZKAYNAKLAR
11 942.249 942.249 848.304 848.304
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-479 -479 -527 -527
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar veya Zarar
842.728 842.728 748.831 748.831
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
748.831 748.831 583.389 583.389
Dönem Net Kâr veya Zararı
93.897 93.897 165.442 165.442
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.091.672 44.056 1.135.728 986.373 41.724 1.028.097


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 63.946 130.978
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
695 4.283
Bankalardan Alınan Faizler
15.334 117.464
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
784 1.171
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
47.131 8.060
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
47.131 8.060
Diğer Faiz Gelirleri
2
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -17.136 -89.394
Mevduata Verilen Faizler
-15.754 -89.137
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.250 -154
Kiralama Faiz Giderleri
-129 -89
Diğer Faiz Giderleri
-3 -14
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
46.810 41.584
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
18.654 12.159
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.768 12.228
Diğer
10 18.768 12.228
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-114 -69
Gayri Nakdi Kredilere
-5 -3
Diğer
-109 -66
TEMETTÜ GELİRLERİ
5 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9381 Değişim: 0,00%
Düşük 15,9129 19.05.2022 Yüksek 15,9780
Açılış: 15,9384
16,7439 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8231
Açılış: 16,6872
930,08 Değişim: -0,02%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 933,47
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.