" />

KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

12.11.2021 - 11:33
KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Yeni Bakiye
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-456 44.017 43.561 43.561
Kar Dağıtımı
92.110 -92.110
Diğer
92.110 -92.110
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -761 483.094 44.017 626.350 626.350
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -367 483.094 100.295 683.022 0 683.022
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Yeni Bakiye
100.000 -367 483.094 100.295 683.022 0 683.022
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-233 110.862 110.629 0 110.629
Kar Dağıtımı
100.295 -100.295
Diğer
100.295 -100.295
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -600 583.389 110.862 793.651 0 793.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1 824.424 1.276.120 2.100.544 803.773 1.087.293 1.891.066
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
Teminat Mektupları
0 0
TAAHHÜTLER
2 291.351 425.700 717.051 354.943 562.760 917.703
Cayılamaz Taahhütler
291.351 425.700 717.051 354.943 562.760 917.703
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
291.351 425.700 717.051 354.943 562.760 917.703
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
533.073 850.420 1.383.493 448.830 524.533 973.363
Alım Satım Amaçlı İşlemler
533.073 850.420 1.383.493 448.830 524.533 973.363
Para ve Faiz Swap İşlemleri
533.073 850.420 1.383.493 448.830 524.533 973.363
Swap Para Alım İşlemleri
533.073 158.907 691.980 448.830 39.322 488.152
Swap Para Satım İşlemleri
0 691.513 691.513 485.211 485.211
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.690 5.690 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
5.690 5.690 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.690 5.690 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Emtia
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
830.114 1.276.120 2.106.234 806.461 1.087.293 1.893.754


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.884 -54.927
Alınan Faizler
391.451 204.102
Ödenen Faizler
-279.961 -96.419
Alınan Ücret ve Komisyonlar
75.844 40.251
Elde Edilen Diğer Kazançlar
42.032 28.531
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-77.898 -53.388
Ödenen Vergiler
-44.707 -16.213
Diğer
-94.877 -161.791
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-20.857 1.850.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-97.096 14.592
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.148 6.007
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
81.947 1.828.349
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.440 1.446
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-8.973 1.795.467
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.488 -3.598
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.771 -3.601
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3
Diğer
-5.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.661 21.787
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.574
Diğer
6.235 21.787
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
107.734 86.118
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
91.934 1.899.774
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
761.110 622.756
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
853.044 2.522.530


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
110.862 44.017
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-233 -456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-233 -456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-291 -585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
58 129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.629 43.561


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
297.616 667.258 964.874 229.078 546.766 775.844
Nakit ve Nakit Benzerleri
186.638 666.406 853.044 217.815 543.295 761.110
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 158.052 151.098 309.150 2.179 74.338 76.517
Bankalar
4 25.727 515.399 541.126 216.729 469.031 685.760
Para Piyasalarından Alacaklar
3.002 3.002 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-143 -91 -234 -1.093 -74 -1.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 110.978 0 110.978 11.263 0 11.263
Devlet Borçlanma Senetleri
110.978 0 110.978 11.263 0 11.263
Türev Finansal Varlıklar
3 852 852 3.471 3.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
852 852 3.471 3.471
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
33.368 33.368 38.326 38.326
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.364 4.364 4.328 4.328
Diğer
4.364 4.364 4.328 4.328
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 2.742 2.742 1.488 1.488
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 1.262 16.914 18.176 1.133 11.813 12.946
VARLIKLAR TOPLAMI
339.352 684.172 1.023.524 274.353 558.579 832.932
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 169.024 169.024 87.077 87.077
ALINAN KREDİLER
0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
Bonolar
0 0
FONLAR
0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 760 760 1.049 1.049
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
760 760 1.049 1.049
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 144 27.756 27.900 320 25.919 26.239
KARŞILIKLAR
9 15.063 15.063 17.929 17.929
Çalışan Hakları Karşılığı
14.854 14.854 17.100 17.100
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
209 209 829 829
CARİ VERGİ BORCU
10 16.413 16.413 17.006 17.006
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 713 713 351 259 610
ÖZKAYNAKLAR
11 793.651 793.651 683.022 683.022
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-600 -600 -367 -367
Kar veya Zarar
694.251 694.251 583.389 583.389
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
583.389 583.389 483.094 483.094
Dönem Net Kâr veya Zararı
110.862 110.862 100.295 100.295
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
995.008 28.516 1.023.524 805.705 27.227 832.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 391.451 204.126 110.945 81.640
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16.523 0 4.946 0
Bankalardan Alınan Faizler
340.160 192.098 89.810 78.263
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.841 5.989 2.775 1.355
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
26.927 6.039 13.414 2.022
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
26.927 6.039 13.414 2.022
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -279.961 -96.419 -79.069 -43.286
Mevduata Verilen Faizler
-279.439 -96.181 -78.945 -43.188
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-218 -52 -22 -1
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-279 -180 -91 -94
Diğer Faiz Giderleri
-25 -6 -11 -3
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
111.490 107.707 31.876 38.354
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
75.630 40.035 48.748 8.839
Alınan Ücret ve Komisyonlar
75.844 40.251 48.821 8.921
Gayri Nakdi Kredilerden
0 0 0
Diğer
10 75.844 40.251 48.821 8.921
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-214 -216 -73 -82
Gayri Nakdi Kredilere
-9 -6 -3 -2
Diğer
-205 -210 -70 -80
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 45.325 -8.046 -1.916 6.085
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
27.324 -15.659 5.241 -2.664
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
5.611 -1.203 1.405 -2.322
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
12.390 8.816 -8.562 11.071
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 2.962 2.532 158 188
FAALİYET BRÜT KÂRI
235.407 142.228 78.866 53.466
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -18 -6.142 -18 -2.503
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -2.921 -2.418 -1.480 -673
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-38.949 -26.694 -15.914 -9.460
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -41.731 -46.281 -14.634 -21.828
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
151.788 60.693 46.820 19.002
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
151.788 60.693 46.820 19.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -40.926 -16.676 -12.059 -4.264
Cari Vergi Karşılığı
-42.123 -16.413 -12.444 -5.219
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10 -1.555 -10 -337
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.207 1.292 395 1.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
110.862 44.017 34.761 14.738
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 110.862 44.017 34.761 14.738
Grubun Karı (Zararı)
110.862 44.017 34.761 14.738
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977317


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0054 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0153
Açılış: 32,9927
35,9910 Değişim: -0,01%
Düşük 35,9232 16.07.2024 Yüksek 36,0103
Açılış: 35,9959
2.570,87 Değişim: 0,37%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.589,61
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.