KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

20.11.2020 - 18:18
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -50 0 0 0 172 0 0 0 0 3.015 3.137 0 3.137
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.707 0 -1.707 0 -1.707
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 7.456 -6.860 1.021 0 1.021
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.400 1.222 0 0 -13 0 0 18.873 17.528 3.015 214.225 0 214.225
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -400 3.639 0 660 0 660
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -400 3.639 0 660 0 660
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.679 1.222 0 0 -57 0 0 18.473 21.167 986 215.112 0 215.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.066 402 0 0 -3 0 0 0 0 3.603 5.068 0 5.068
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -1.624 0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -613 0 0 0 -60 0 0 18.860 23.390 3.603 220.180 0 220.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
522.604 443.926 966.530 583.374 334.537 917.911
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 475.603 57.486 533.089 444.513 56.004 500.517
Teminat Mektupları
475.603 57.439 533.042 444.513 55.968 500.481
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
465.639 53.410 519.049 439.127 45.324 484.451
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.248 0 1.248
Diğer Teminat Mektupları
8.916 4.029 12.945 4.138 10.644 14.782
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 47 47 0 36 36
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 47 47 0 36 36
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 33.154 20.622 53.776 64.592 23.881 88.473
Cayılamaz Taahhütler
33.154 20.622 53.776 64.592 23.881 88.473
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.334 7.580 12.914 8.238 11.257 19.495
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 28.247 1.781 30.028
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.639 0 2.639 3.041 0 3.041
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
11.929 0 11.929 11.829 0 11.829
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
36 0 36 43 0 43
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.202 13.042 20.244 7.386 10.843 18.229
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
139 0 139 135 0 135
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.875 0 5.875 5.673 0 5.673
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.847 365.818 379.665 74.269 254.652 328.921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
13.847 365.818 379.665 74.269 254.652 328.921
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
32 32 64 8.962 8.975 17.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 32 32 4.466 4.504 8.970
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
32 0 32 4.496 4.471 8.967
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.815 365.786 369.601 65.307 245.677 310.984
Swap Para Alım İşlemleri
1.916 183.208 185.124 20.028 135.059 155.087
Swap Para Satım İşlemleri
1.899 182.578 184.477 45.279 110.618 155.897
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.000 0 10.000 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
10.000 0 10.000 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 15.265.178 2.628.266 17.893.444 14.674.234 1.794.441 16.468.675
EMANET KIYMETLER
3.122.679 788.651 3.911.330 2.529.177 323.994 2.853.171
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
230.421 0 230.421 189.417 0 189.417
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.833.932 779.288 3.613.220 2.278.616 299.964 2.578.580
Tahsile Alınan Çekler
8.549 8.511 17.060 10.669 6.266 16.935
Tahsile Alınan Ticari Senetler
210 469 679 590 17.764 18.354
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
49.567 383 49.950 49.885 0 49.885
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.212.853 1.839.615 3.052.468 1.389.861 1.470.447 2.860.308
Menkul Kıymetler
4.203 0 4.203 462 0 462
Teminat Senetleri
167.271 24.199 191.470 159.220 101.173 260.393
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
732.784 1.620.088 2.352.872 752.633 1.214.846 1.967.479
Diğer Rehinli Kıymetler
308.595 195.328 503.923 477.546 154.428 631.974
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.929.646 0 10.929.646 10.755.196 0 10.755.196
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.787.782 3.072.192 18.859.974 15.257.608 2.128.978 17.386.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
28.123 46.106
Alınan Faizler
58.967 126.690
Ödenen Faizler
-24.127 -72.654
Alınan Temettüler
89 69
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.817 15.659
Elde Edilen Diğer Kazançlar
19.848 5.644
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.005 4.583
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.727 -40.112
Ödenen Vergiler
-3.039 -2.168
Diğer
-22.710 8.395
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-14.500 -234.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.263 -1.437
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
275.644 79.956
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.520 85.544
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-123.330 19.587
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-28.149 -326.953
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-66.833 8.029
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-60.049 -99.489
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
13.623 -188.657
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
18.346 23.812
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.789 -82
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11.078 23.604
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-20.906 -7.021
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.867 7.393
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-904 -82
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.027 -4.569
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
41.885 26.655
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.000 -30.290
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-11.992 -107
Diğer
134 -827
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
73.937 7.843
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
108.933 -161.571
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
222.104 419.330
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
331.037 257.759


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.603 3.015
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.465 122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.468 -50
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -64
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.882 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-414 14
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3 172
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4 221
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1 -49
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.068 3.137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
201.839 295.938 497.777 130.546 274.846 405.392
Nakit ve Nakit Benzerleri
167.330 282.578 449.908 95.779 248.716 344.495
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-1 11.203 213.711 224.914 13.715 169.445 183.160
Bankalar
-3 20.671 68.867 89.538 9.017 79.271 88.288
Para Piyasalarından Alacaklar
135.627 0 135.627 73.237 0 73.237
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -171 0 -171 -190 0 -190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6 8.524 8.318 16.842 2.261 0 2.261
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.747 3.747 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
8.524 4.571 13.095 2.261 0 2.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4 25.402 3.940 29.342 32.010 17.486 49.496
Devlet Borçlanma Senetleri
20.885 0 20.885 28.966 0 28.966
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.517 5.440 6.957
Diğer Finansal Varlıklar
3.000 3.940 6.940 1.527 12.046 13.573
Türev Finansal Varlıklar
-2 583 1.102 1.685 496 8.644 9.140
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
583 1.102 1.685 496 8.644 9.140
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(10) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
363.783 412.832 776.615 641.889 411.773 1.053.662
Krediler
-5 409.877 412.832 822.709 686.953 411.773 1.098.726
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
-9 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-46.094 0 -46.094 -45.064 0 -45.064
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
-13 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
-7 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
28.308 0 28.308 40.153 0 40.153
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.921 0 5.921 5.017 0 5.017
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.921 0 5.921 5.017 0 5.017
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
-11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
-12 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
-12 1.791 0 1.791 1.457 0 1.457
DİĞER AKTİFLER (Net)
-14 36.278 2.735 39.013 28.019 2.248 30.267
VARLIKLAR TOPLAMI
642.920 711.505 1.354.425 852.081 688.867 1.540.948
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
-1 205.380 657.449 862.829 420.126 596.349 1.016.475
ALINAN KREDİLER
-3 5.241 50.624 55.865 16.120 106.056 122.176
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
-4 116.410 0 116.410 90.593 0 90.593
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
-5 39.651 0 39.651 24.337 0 24.337
Bonolar
39.651 0 39.651 24.337 0 24.337
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
-2 534 492 1.026 441 9.620 10.061
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
534 492 1.026 441 9.620 10.061
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
-7 14.094 0 14.094 23.211 0 23.211
KARŞILIKLAR
-9 8.197 0 8.197 6.535 0 6.535
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.100 0 4.100 3.502 0 3.502
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.097 0 4.097 3.033 0 3.033
CARİ VERGİ BORCU
-10 4.479 0 4.479 3.676 0 3.676
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
-12 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
-6 25.672 6.022 31.694 25.261 4.171 29.432
ÖZKAYNAKLAR
-13 220.180 0 220.180 211.873 2.579 214.452
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-613 0 -613 -457 2.579 2.122
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
(13) -60 0 -60 -57 0 -57
Kar Yedekleri
18.860 0 18.860 18.873 0 18.873
Yasal Yedekler
5.945 0 5.945 6.111 0 6.111
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.915 0 12.915 12.762 0 12.762
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
26.993 0 26.993 18.514 0 18.514
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
23.390 0 23.390 17.528 0 17.528
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.603 0 3.603 986 0 986
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
639.838 714.587 1.354.425 822.173 718.775 1.540.948


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 59.714 119.066 18.183 36.066
Kredilerden Alınan Faizler
50.841 89.410 15.706 26.083
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
27 2.589 0 728
Bankalardan Alınan Faizler
1.527 6.652 493 2.119
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.082 17.550 525 6.132
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.784 2.406 1.340 999
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
251 255 0 204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.533 2.151 1.340 795
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
453 459 119 5
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -24.624 -71.206 -6.496 -22.014
Mevduata Verilen Faizler
-15.734 -59.264 -3.700 -18.454
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.525 -1.932 -454 -567
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-607 -28 -147 -6
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.069 -4.532 -782 -1.458
Kiralama Faiz Giderleri
-2.976 -5.343 -883 -1.529
Diğer Faiz Giderleri
-1.713 -107 -530 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
35.090 47.860 11.687 14.052
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
17.826 12.782 6.188 3.819
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.938 16.073 7.117 5.019
Gayri Nakdi Kredilerden
5.266 5.496 1.747 1.754
Diğer
15.672 10.577 5.370 3.265
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.112 -3.291 -929 -1.200
Gayri Nakdi Kredilere
-152 -167 -51 -52
Diğer
-2.960 -3.124 -878 -1.148
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 89 69 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 7.961 3.973 2.412 1.372
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.596 1.866 1.595 1.057
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.773 -798 -657 -362
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.138 2.905 1.474 677
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 4.664 5.456 1.468 1.965
FAALİYET BRÜT KÂRI
65.630 70.140 21.755 21.208
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -2.238 -7.222 -618 -1.066
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-24.602 -27.638 -7.341 -9.078
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -34.698 -31.520 -11.696 -10.122
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.092 3.760 2.100 942
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.092 3.760 2.100 942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -489 -745 -496 -41
Cari Vergi Karşılığı
-1.236 -858 -490 -175
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 -6 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
747 113 0 134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 3.603 3.015 1.604 901
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 3.603 3.015 1.604 901
Grubun Karı (Zararı)
3.603 3.015 1.604 901
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02059000 0,01723000 0,00917000 0,00515000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889400


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.