KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

29.02.2024 - 18:18
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 56-57-58
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Tüm Sürdürülebilirlik ve ÇSY Politikaları web sitesi üzerinden kamuya duyurulmuştur. https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Tüm hedefler Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde kamu ile paylaşılmıştır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Rapor boyunca
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde ilgili komiteler ve birimler belirtilmiştir. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 51-52-53-54
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yılda 6 kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. -
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Tüm hedefler Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde kamu ile paylaşılmıştır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Rapor boyunca
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde yer verilmiştir. Ayrıca halka açık seçeneği ile CDP raporlaması yapılmaktadır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 130-133 CDP’nin yayın tarihinde web sitesinden incelenebilir.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Performansını destekleyici çalışmalara Sürdürülebilirlik Raporu ve Faaliyet Raporu içerisinde yer verilmiştir. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Rapor boyunca
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X 2023 yılı Faaliyet Raporu sayfa 60-73 arası açıklanmıştır.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunda SKA’lardan hangileri ile ilişkili olduğuna dair bilgi kamuya açıklanmıştır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 60
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. Ayrıca halka açık şeçeneği ile CDP raporlaması yapılmaktadır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 130-133 CDP’nin yayın tarihinde web sitesinden incelenebilir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde mevcut sertifikalar paylaşılmıştır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 43-46
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama dönemi kamuyla paylaşılmamakla birlikte ilgili raporların sonuçları Sürdürülebilirlik Raporu altında konsolide edilerek kamu ile paylaşılmaktadır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X -
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet raporunda uzun dönem ve kısa dönem çalışmaları paylaşılmıştır. 2023 yılı Faaliyet Raporu, sayfa 65,66,67 ve 68'de açıklanmıştır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X İlgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No:60-61-115
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu göstergelere Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde yer verilmiştir. Ayrıca halka açık şeçeneği ile CDP raporlaması yapılmaktadır. CDP’nin yayın tarihinde web sitesinden incelenebilir
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunda “7-Gelecek İçin Çevreye Saygı” bölümünde ilgili konular açıklanmaktadır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 66 -88
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporları yayın tarihinden itibaren web sitesinde yer almakta ve karşılaştırma imkanı sunmaktadır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde belirlenen hedeflere ve ilerleme durumuna ait bilgilere yer verilmiştir. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 43-46, 130-133
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Enerji ve İklim Değişikliği Politikası CDP Raporlaması ACI ACA Certification Program Her biri iklim krizi uygulamaları olup, Sürdürülebilirlik Raporunda yer verilmiştir. https://gelecekicinhavalimanlari. org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 15, 45,64, 65,72, 75,76,77, 130-133 https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar CDP’nin yayın tarihinde web sitesinden incelenebilir.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Havalimanları ve hizmet şirketlerinin emisyon dataları konsolide olarak işletme emisyon değerleri altında toplanarak ilgili doğrulama hizmetleri akabinde konsolide edilmekte ve halka açık platformlarda paylaşılmaktadır. Ayrıca Scope 3 kapsamındaki emisyonlar belirli havalimanları için CDP raporlamasına dahil edilmiştir. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 130-133 CDP’nin yayın tarihinde web sitesinden incelenebilir.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunda “7-Gelecek İçin Çevreye Saygı” bölümünde ilgili konular açıklanmaktadır. Ayrıca, Scope 3 kapsamındaki emisyonlar belirli havalimanları için CDP raporlamasına dahil edilmiştir. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 66 -88
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X TAV Havalimanları'nın, çevresel ve sosyal alanlardaki projeleri için maliyet detaylarına Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmiştir. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No:66
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu göstergelere Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde yer verilmiştir. CDP raporlamasına dahil edilmiştir https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 130-133
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Söz konusu göstergelere Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde yer verilmiştir ve CDP raporlamasına dahil edilmiştir. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 130-133 CDP’nin yayın tarihinde web sitesinden incelenebilir
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunda yer almaktadır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 130-133 Rapor boyunca
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunda yer almaktadır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 130-133
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunda yer almaktadır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 130-133
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunda yer almaktadır https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 130-133
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/finans/garanti-bbvanin-is-ortagi-erguvan-tav-havalimanlarinin-karbon-ayak-izini-notrledi/680984
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/finans/garanti-bbvanin-is-ortagi-erguvan-tav-havalimanlarinin-karbon-ayak-izini-notrledi/680984
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X ACI-ACA kapsamında ilgili seviyelere göre nötralizasyon yapıldığı bilgisi yer almaktadır. Ayrıntılar sürdürülebilirlik raporunda paylaşılmıştır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 15, 45,64, 65,72, 75,76,77, 130-141
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer almaktadır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 55, 130-141
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İlgili Politika web sitesinde yayınlanmıştır. https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İlgili Politika web sitesinde yayınlanmıştır. https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X İlgili Politika web sitesinde yayınlanmıştır. https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Hem Politika hem de Sürdürülebilirlik Raporunda komite ve UNGC uygulamalarına yer verilmiştir. https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 48,52,92, 93,96, 98
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İlgili Politika web sitesinde yayınlanmıştır. https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X İlgili Politika web sitesinde yayınlanmıştır. https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X GPtW sonuçları hem Faaliyet Raporu'nda hem de Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşılmıştır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 33-34-95 ve 2023 yılı Faaliyet Raporu sayfa 72'de açıklanmıştır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili Politika web sitesinde yayınlanmıştır. https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde yer almaktadır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No: 132
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili Politika web sitesinde yayınlanmıştır. https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili Politika web sitesinde yayınlanmıştır. https://tavhavalimanlari.com.tr/surdurulebilirlik/politikalar
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No:132
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Sayfa No:122
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf Rapor boyunca
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Sürdürübilirlik Raporu'nun her sayfasında sağ alt köşede açıklanmıştır. https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X https://gelecekicinhavalimanlari.org/pdf/2022-sustainability-tr.pdf
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Refinitiv üzerinden raporlama yapılmaktadır. https://www.lseg.com/en/data-analytics/sustainable-finance/esg-scores?esg=TAV+Havalimanlari+Holding+AS#terms-of-use
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Xhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253083


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.572 Değişim: -1,12% Hacim : 74.950 Mio.TL Son veri saati : 16:06
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4814 Değişim: 0,22%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5085
Açılış: 32,411
34,5677 Değişim: 0,21%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.479,93 Değişim: -0,13%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.