KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

28.02.2023 - 18:16
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
6 konferansa katılım sağlandı ve 182 yatırımcı ve analist ile görüşme yapıldı.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005280
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Türkçe ve İngilizce eşanlı olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
-
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/ Şirketimizin Politikaları
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014368
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
27.1
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 46,1
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/ Şirketimizin Politikaları
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
2021 yılında şirketimizin uzun vadede gelişmesi için satın aldığımız Almatı Havalimanı'nın ve kazandığımız Antalya Havalimanı işletme imtiyazı ihalelerinin ve bu işlemlerle ilgili yatırımların doğurduğu kaynak ihtiyaçları nedeniyle, Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, kâr payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014368
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
31/03/2022 0 % 74 % 0,01 % 99,9 Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Kurumsal Yönetim/Genel Kurul 13. madde 86 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005280


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu, Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu, Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu, Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu, Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ücret Komitesi Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu, Hedefler ve Gerçekleşmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/ Şirketimizin Politikaları altında Ücretlendirme politikası içerisinde belirtilmiştir
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu, Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 80 % 40 5 5
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 100 % 50 3 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 40 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Şubat 2023'de Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Edward Arkwright, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Haydar Kurtdarcan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Franck Mereyde, Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
5
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Risk Yönetimi, İç Denetim ve Uyum
Yönetim kurulu başkanının adı
Edward Arkwright
İcra başkanı / genel müdürün adı
Vehbi Serkan Kaptan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063360
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/Şirketimizin Politikaları
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 3'tür ve toplam üye sayısına oranı %27'dir
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
EDWARD RODOLPHE PAUL ARKWRIGHT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/08/2013 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
MUSTAFA SANİ ŞENER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/07/2017 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/01/2000 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
FERNANDO ECHEGARAY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/11/1997 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
FRANCK MEREYDE İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/07/2017 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
XAVIER MARIE MARTIN BENOIT HURSTEL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/02/2020 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
JEROME PAUL JACQUES CALVET İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/05/2012 İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Evet (Yes)
AYLİN SELEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
EBRU YONCA ÇAPA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
FİLİZ DEMİRÖZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
JEAN-MICHEL VERNHES İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/Şirketimizin Politikaları
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Denetim, Risk ve Uyum Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://alert.groupeadp.fr/
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim/Şirketimizin Politikaları
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi'nde temsil edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Şirketimizin Pay Sahipleri Sözleşmesi'nde tanımlanmıştır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde İnsan Kaynakları bölümü altında yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde İnsan Kaynakları bölümü altında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde İnsan Kaynakları bölümü altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde Sürdürülebilirlik bölümü altında yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/ Etik ve Uyum


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
www.tavyatirimciiliskileri.com
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
TAV Havalimanları/Şirketimiz ve Ortaklık Yapımız
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu/Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Komite Çalışma Esasları
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu/Diğer açıklamalar bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu/Diğer açıklamalar bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu/Diğer açıklamalar bölümü
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sürdürülebilirlik


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
8
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
En az 7 gün önce Yönetim Kurulu Üyelerine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/Ana Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesinin (ğ) alt maddesinde belirtilen üst sınır benimsenmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005325
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Filiz Demiroz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Aylin Selen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ebru Yonca Çapa Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fernando Echegaray Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Filiz Demiröz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Frank Mereyde Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Besim Meriç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Aylin Selen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Ebru Yonca Çapa Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Edward Arkwright Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Xavier Hürstel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Jean-Michel Vernhes Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ali Haydar Kurtdarcan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Aylin Selen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Jerome Calvet Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Xavier Hürstel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117673


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8011 Değişim: 0,92%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8763
Açılış: 32,5026
35,2239 Değişim: 0,71%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.487,94 Değişim: 2,28%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.