" />

KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.10.2021 - 16:00
KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 14.10.2021
Genel Kurul Tarihi 16.11.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.11.2021
Ülke Türkiye
Şehir DÜZCE
İlçe DÜZCE MERKEZ
Adres Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13, Merkez / DÜZCE

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
3 - 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
9 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)' nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında
13 - 12 a) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 4/3 fıkrası gereği önemli nitelikli işlem sayılması nedeniyle, bu işlemin Genel Kurulumuz' un onayına sunulması gerektiği,
14 - 12 b) SPKn.' nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlığını taşıyan 11'inci maddesi hükümleri dahilinde, önemli nitelikli işlemin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı' na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimiz'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkını kullanabilecekleri,
15 - 12 c) Ortaklıktan ayrılma hakkının "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) "nin 14. Maddesine istinaden Şirketimiz' in 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı" nın söz konusu işlemlerin KAP vasıtasıyla ilk kez 01.07.2020 tarihinde kamuya duyurulduğu da dikkate alınarak, ilk kamuya duyurulduğu tarihten itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır ) Borsa İstanbul' da oluşan şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 24,68 TL olarak belirlendiği,
16 - 12 d) SPK' nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanım Usulü " başlığını taşıyan 12' inci maddesinin ilgili hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına önemli nitelikli işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin de, ayrılma hakkı kullanımının başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günü olacağı, "ayrılma hakkı" nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı" na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği "ayrılma hakkı" nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış" ı takip eden iş günü ödeneceği,
17 - 12 e) Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce yetkilendirilen Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemelerinin gerektiği ve pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,
18 - 12 f) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
19 - 12 g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
20 - 12h) Ayrıca, Ortaklıktan ayrılmak isteyen paydaşlarımızın paylarının ortaklık tarafından satın alınması konusunda ayrılan kaynağın üst limiti olarak herhangi bir sınırlama getirilmediği, Hususlarında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
21 - 13. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. Maddesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 9. maddesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisap ve Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 10. Maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin değişikliklerini içeren ekteki Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması,
22 - 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2020 tarih ve 2020/13 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan 38.038 TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.
23 - 15.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
24 - 16. Dilek ve temenniler
25 - 17. Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme dökümanı ve Davet 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ayrılma Hakkı Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Vekaletname 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Gündem 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.11.2021 tarihinde 14.00'da Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13, Merkez / DÜZCE adresinde yapılacaktır.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971424


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.172 Değişim: 0,29% Hacim : 67.826 Mio.TL Son veri saati : 14:57
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0514 Değişim: -0,08%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0273 Değişim: -0,36%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.560,04 Değişim: -1,57%
Düşük 2.554,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.