KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2019 - 17:26
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 25.03.2019
Genel Kurul Tarihi 25.04.2019
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sk. No 36 Darphane

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti
8 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Dilek ve öneriler
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet-2018.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Gündem-2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Bilgilendirme Dökümanı-2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Vekaletname Örneği-2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin
25 Nisan 2019 Tarih, Saat 15:00'da Yapılan
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2019 tarihinde, saat 15:00'da şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarih ve 43793414 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Onur Hamamcı gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve ayrıca www.servetgyo.com.tr internet adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.04.2019 Tarih ve 9803 sayılı nüshasında, ilan edilerek toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin çıkarılmış 52.000.000.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 52.000.000 adet hisseden, 5.088.352 adet hissenin asaleten, 33.901.259 adet hissenin vekaleten, 136.891 adet hissenin tevdi eden temsilci (elektronik ortamda katıldı) olmak üzere toplam 39.126.502 TL'lik sermayenin temsil edildiği, böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Fatih Kıvanç, Sn. Mehmet Haluk Öztürk, Sn. Levent Yıldırım ve Sn. Altan Raşit Civan ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sn. Mehmet Can Kurnaz' ın toplantıda hazır oldukları tespit edilmiştir.
Toplantı, hissedarlardan Sn. Avni Çelik' i temsilen toplantıya katılan Şirket Genel Müdürü Sn. Mahmut Sefa Çelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Toplantı Başkanlığına 14269595214 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Haluk Öztürk' ün, Oy Toplama Memurluğuna 24380042160 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Fatih Doğan'ın, Tutanak Yazmanlığına 56569018178 Numaralı Sn. Abdurrahman Ayaz'ın seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sn. Haluk Öztürk, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.
Şirket' in Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilerek, Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Sn. Serkan Balaban atandı. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2) 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okunmak suretiyle tamamının okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3) Kanuni süresi içinde mevzuatta öngörüldüğü şekliye Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sitesi www.servetgyo.com.tr adresinde yayınlanmış olan Finansal Tabloların, okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan raporlar Genel Kurulun onayına sunularak katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul, 2018 yılı içinde yapılan kiralama işlemleri konusunda bilgilendirildi. Buna göre
- 2018 yılı içerisinde Deposite Sosyal Tesis' te 3 adet toplam 6.382 m2, Deposite Outlet' te 4 adet toplam 362 m2, Deposite Depo' da 11 adet toplam 5.880 m2, Çelik Özer İş Merkezi' nde 1 adet 693 m2 ve Çelik Törün İş Merkezi' nde 1 adet 1.007 m2 olmak üzere toplamda 20 bağımsız bölüme ait 14.324 m2 boş alan kiralandığı,
- Bu kiralamalardan Deposite Outlet te kiralanan 142 m2 lik bağımsız bölüm ve Deposite Depo' da kiralanan 788 m2' lik alanların kira bedellerinin 2017 yıl sonu ekspertiz değerlerinin altında kaldığı,
- Bu durumun sebebinin, Deposite Outlet' te kiralanan alanın kirasının ciro üzerinden anlaşıldığından dolayı, yıl içindeki cirolardan sağlanan kira gelirlerinin ekspertiz değerlerinin altında kalmasına sebep olduğu, Deposite Depo' da kiralanan alanın ise kira değerinin piyasanın olumsuz koşulları sebebiyle ekspertiz değerinin altında kaldığı bilgisi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6) Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili kararı müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Ek/1'de yer alan kar dağıtım tablosunun kabulü ve böylece Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre oluşan 49.649.296,63 TL, net dağıtılabilir dönem karından yasal kayıtlara göre dağıtılabilecek azami temettü tutarı olan 2.768.016,33 TL' nın nakden dağıtılması, temettü ödemesine 21 Kasım 2019 tarihi itibariyle başlanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Hatboyu Sokak, Güleryüz Apt. No:46 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, 14270422226 T.C. Kimlik numaralı Sn. Avni ÇELİK, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14249422974 T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet ÇELİK, Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. Fehmi Ekşioğlu Apt. No:90/20 34378 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden 35242942450 T.C. Kimlik numaralı Sn. Fatih KIVANÇ, Bentek İş Merk. Kat:5 No:507 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde ikamet eden 14269595214 T.C. Kimlik numaralı Sn. Mehmet Haluk ÖZTÜRK' ün 30.06.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 4.3. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak, Merkez Mahallesi Erenler Caddesi Armoni Sitesi D Blok No:14A İç Kapı No:31 Çekmeköy/İstanbul adresinde ikamet eden 39118075082 T.C. Kimlik numaralı Sn. Levent YILDIRIM ve Altunizade Mahallesi, Erzurum Sitesi, Aziziye Sokak, No:6/7, Üsküdar-İSTANBUL adresinde ikamet eden 19864747860 T.C. Kimlik numaralı Sn. Lütfi Akca' nın 30.06.2020 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri 136.891 ret oyuna karşılık 38.989.611 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin 2018 yılında olduğu gibi net 7.000 TL olarak devamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık net 3.500 TL olarak devamı, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8) 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların toplam tutarının 750.000,00 TL olduğu bilgisi Genel Kurul' la paylaşıldı. 2019 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2018 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi, 136.891 ret oyuna karşılık 38.989.611 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10) Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre
- 2018 yılı içinde ilişkili taraflardan KDV Hariç 7.410.548 TL tutarında alım yapıldığı, bu tutarı oluşturan en yüksek 2 kalemden birinin Ambarlı' da devam eden İş Modern Ambarlı Projesinin inşaatı ile ilgili müteahhitlik şirketi Anadolu Sinerji A.Ş. tarafından yapılan hakkedişler olduğu,
- Diğer kalemin ise portföyde yer alan gayrimenkullerin tümünde alt kiralama ve sözleşme yönetimi hizmeti alınan Mülk Gayrimenkul A.Ş.' tarafından fatura edilen ilgili hizmetlere ait bedeller olduğu,
- Bunun yanında 2018 yılı içinde ilişkili taraflara KDV Hariç 25.675.237 TL satış yapıldığı. Bu satışların, yukarıda da belirtilen, portföyde yer alan gayrimenkullerin tümünde alt kiralama hizmeti alınan Mülk Gayrimenkul A.Ş.' ne fatura edilen kira bedellerinden oluştuğu,
- Şirketin ilişkili tarafları ile alacak ve borç bakiyelerinin konsolide finansal tabloların 7 ve 27 nolu dipnotlarında yer aldığı,
- 31.12.2018 itibariyle ilişkili taraflardan 1.847.498 TL ticari alacak, ilişkili taraflara 6.424.375 TL ticari, 25.729.307 TL diğer borç bulunduğu,
- Diğer Borç tutarının muhtevasının Kağıthane Flatofis projesi için Simgen Yapı A.Ş.' ne yapılan ödemelerle birlikte, konsolidasyona konu, dolaylı iştirak OSWE' nin ortaklarına olan borçları olduğu,
Bilgisi Genel Kurulu sunuldu.
11) Yönetim Kurulunun, şirketin 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihli bilanço, gelir, öz kaynak değişim ve nakit akım tabloları ile uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarının 30 Haziran 2019 itibarı ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2019 itibari ile tam bağımsız denetiminin "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' ne yaptırılmasına dair teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu 136.891 ret oyuna karşılık 38.989.611 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
12) Dilek ve Öneriler başlıklı gündem maddesinde Hissedarlardan Hamza İnan söz alarak, ekspertiz değerleri, bağışlar, hisse senedi geri alımı ve ekonomik gelişmeler konusunda yönetimden bilgi istedi. Genel Müdür Mahmut Sefa Çelik, cevaben kira rakamlarının ekspertiz değerlerinin altında kalmasının sebebinin ciro kiralarından elde edilen gelirlerin ekonomik dalgalanma sebebi ile ortaya çıktığını bunun % 1-2 lik kısmına denk geldiğini bunun hali hazırda mevcut ekonomik şartlarda önemlilik düzeyinin düşük olduğunu belirtti. Şirketin öğrencilere doğrudan burs verme gibi bir uygulamasının olmadığını, bağışların genellikle Boğaziçi Vakfı vasıtası ile daha çok imkanı olmayan ailelere yapıldığını belirtti. Son olarak, ekonomi yönetiminde şirket olarak öz sahibi olmadığımızın bilincinde olarak geleceğe daha umutlu olarak bakmayı tercih ettiklerini, geçmiş dönemlerde benzer ekonomik sıkışıklıkların 8-10 aylık periyotlarda sona erdiğini bu sıkıntının da benzer şekilde sonlanacağını umut ettiğini, hisse geri alımı için şu an için bir planlamanın olmadığını belirtti.
Daha sonra Alper Erginol Almanya da ki dolaylı iştirakin satışı ve mali durumu ile ilgili, Kağıthane Flatofis Projesi ile ilgili yönetimden bilgi istedi. Genel Müdür Mahmut Sefa Çelik tarafından, satış ile ilgili KAP ta açıklanan durumla ilgili hali hazırda değişen bir durum olmadığı ve görüşmelerin devam ettiği, kiralama pozisyonu ile ilgili şu an %60 üzerinde doluluk yaklaşık 200 kiracı, Kağıthane ile ilgili portföyümüzde aktif olarak yer almamakla beraber 3.600 m2 Temmuz ayında başlamak üzere sözleşme yapıldığı bilgisi verildi.
13) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.
İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde, tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu
Toplantı Başkanı

Mehmet Haluk Öztürk

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Fatih Doğan
Abdurrahman Ayaz

Bakanlık Temsilcisi

Onur HamamcıHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanak-2018.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Hazirun-2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Servet GYO A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2019 Tarihinde Saat 15:00 da şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte PDF olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla...

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757979


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 0,00% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2767 Değişim: -0,10%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1368 Değişim: 0,58%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.402,27 Değişim: -0,53%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.