KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 22:58
KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 2.241.962 2.030.127 1.065.902 1.082.133
Satışların Maliyeti
29 -1.402.116 -1.328.168 -650.549 -678.449
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
839.846 701.959 415.353 403.684
BRÜT KAR (ZARAR)
839.846 701.959 415.353 403.684
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -73.752 -68.823 -35.108 -37.272
Pazarlama Giderleri
30,31 -254.814 -248.641 -125.914 -133.693
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -3.064 -2.697 -1.386 -1.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 151.444 107.100 61.162 45.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -78.160 -66.641 -33.960 -29.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
581.500 422.257 280.147 247.009
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 181.025 120.478 82.842 55.502
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -30.239 -24.704 -23.623 -24.704
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 696 -1.902 -2.038 -1.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 32.891 39.912 12.237 18.863
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
765.873 556.041 349.565 295.165
Finansman Gelirleri
34 495.693 354.657 239.794 229.891
Finansman Giderleri
34 -289.511 -295.706 -168.765 -223.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
972.055 614.992 420.594 301.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-242.418 46.022 -94.081 73.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -216.366 -37.277 -109.973 31.974
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -26.052 83.299 15.892 42.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
729.637 661.014 326.513 375.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
729.637 661.014 326.513 375.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 0 0 -183
Ana Ortaklık Payları
28 729.637 661.014 326.513 376.133
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,73000000 0,66100000 0,32700000 0,37600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.021 124.866
Dönem Karı (Zararı)
729.637 661.014
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-68.835 -136.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 110.879 99.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,11,13 -497 2.280
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 34.237 25.873
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32,34 99.647 52.291
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 -371.842 -134.637
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -150.367 -95.774
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -32.891 -39.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 242.418 -46.022
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -419 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-614.975 -272.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 12.773 -105.749
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 4.233 -205.647
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -56.900 -186.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -151.881 -62.769
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,25,38 -465.550 306.023
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12,34 1.721 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,27,36 40.629 -18.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.827 251.862
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -104.735 -71.821
Alınan Faiz
32,34,38 290 17.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -1.805 -2.553
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -158.598 -70.606
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.358 -527.318
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -16.183 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 57.158 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 431 23
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -67.012 -155.172
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -11.077 -26.384
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 7.615 44.706
Alınan Faiz
6,33,34 38.202 48.080
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,14,27 2.224 -438.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
468.293 463.684
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 0 -6.821
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.419.695 962.007
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.704.480 -145.447
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.922 -1.055
Ödenen Temettüler
27 -245.000 -345.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
260.630 61.232
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
432.280 158.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
692.910 219.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.302.743 1.192.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.995.653 1.412.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.992.212 2.300.473
Finansal Yatırımlar
7 206.885 92.521
Ticari Alacaklar
10,38 958.992 901.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 86.053 104.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 872.939 797.459
Diğer Alacaklar
11,38 9.018 13.251
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 2.839 201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.179 13.050
Türev Araçlar
12 5.470 163
Stoklar
13 610.290 553.396
Peşin Ödenmiş Giderler
14 74.649 29.701
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 1.503 1.495
Diğer Dönen Varlıklar
27 92.644 161.109
ARA TOPLAM
4.951.663 4.053.660
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.951.663 4.053.660
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 685.768 730.694
Diğer Alacaklar
11 328 321
Türev Araçlar
12 19.073 4.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 585.901 460.094
Maddi Duran Varlıklar
18 2.289.044 2.250.033
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 33.980 28.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 162.607 151.865
Şerefiye
21 29.022 26.530
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 133.585 125.335
Peşin Ödenmiş Giderler
14 32.644 30.498
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 482.965 474.808
Diğer Duran Varlıklar
27 442.873 442.551
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.735.183 4.573.764
TOPLAM VARLIKLAR
9.686.846 8.627.424
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 758.477 69.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 337.893 341.429
Ticari Borçlar
10,38 358.742 506.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 127.844 200.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 230.898 305.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 7.052 6.841
Diğer Borçlar
11,38 35.467 500.961
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 29.015 493.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.452 7.069
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 7.391 7.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 113.205 53.348
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 52.426 23.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.922 564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 49.504 22.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 31.270 15.653
ARA TOPLAM
1.701.923 1.524.621
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.701.923 1.524.621
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.445.370 1.308.705
Diğer Borçlar
11 830 847
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 47.793 43.497
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 46.330 7.890
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.540.323 1.360.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.242.246 2.885.560
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 6.444.600 5.741.864
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
185.935 184.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
185.935 184.280
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
185.464 183.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
471 471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
983.176 766.732
Yabancı Para Çevrim Farkları
961.825 760.078
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21.351 6.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
249.000 229.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.296.852 2.452.418
Net Dönem Karı veya Zararı
729.637 1.108.934
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.444.600 5.741.864
TOPLAM KAYNAKLAR
9.686.846 8.627.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.161 -2.161 -2.161
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
182.087 650.952 198.000 1.273.602 1.556.119 4.860.760 6.274 4.867.034
Transferler
31.500 1.524.619 -1.556.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
868 91.238 661.014 753.120 -261 752.859
Kar Payları
-345.000 -345.000 -345.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-808 -808 -6.013 -6.821
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 182.955 742.190 229.500 2.452.413 661.014 5.268.072 5.268.072
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 184.280 766.732 229.500 2.452.418 1.108.934 5.741.864 5.741.864
Transferler
19.500 1.089.434 -1.108.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.655 216.444 729.637 947.736 947.736
Kar Payları
-245.000 -245.000 -245.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 185.935 983.176 249.000 3.296.852 729.637 6.444.600 6.444.600


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 729.637 661.014 326.513 375.950
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 1.655 818 773 363
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
955 472 446 210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
795 393 371 174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-95 -47 -44 -21
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 216.444 91.027 97.950 39.357
Yabancı Para Çevrim Farkları
201.748 91.426 94.113 39.756
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.842 -511 4.920 -511
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18.842 -511 4.920 -511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.146 112 -1.083 112
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
218.099 91.845 98.723 39.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
947.736 752.859 425.236 415.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -261 0 -752
Ana Ortaklık Payları
947.736 753.120 425.236 416.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862906


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5434 Değişim: 0,09%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7374 Değişim: 0,21%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,7906
Açılış: 34,6636
2.440,73 Değişim: 0,32%
Düşük 2.429,43 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.