KAP ***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:24
KAP ***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Yabancı Para Çevirim Farkları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017
Yeni Bakiye
26 25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 5.308 5.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.445 1.445
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.355 -3.355
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1 1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 0 7.997 -7.997 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.500 2.282 4 680 7.997 5.308 46.771
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478
Yeni Bakiye
26 30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.367 3.367
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 451 8.577 -9.028
Diğer
-1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
30.500 2.280 -8 1.815 15.891 3.367 53.845


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.367 35.976
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 25.367 35.976
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
20.683 29.465
İskontolu
20.330 27.248
Diğer
353 2.217
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.684 6.511
İskontolu
4.520 5.973
Diğer
164 538
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -14.989 -26.051
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-10.029 -16.522
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.140 -7.753
Diğer Faiz Giderleri
-32 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.788 -1.776
BRÜT KAR (ZARAR)
10.378 9.925
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -5.992 -5.563
Personel Giderleri
-3.441 -2.999
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-130 -129
Genel İşletme Giderleri
-1.860 -1.934
Diğer
-561 -501
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.386 4.362
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 1.930 3.975
Bankalardan Alınan Faizler
263 1.137
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
756 1.377
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
6 0
Kambiyo İşlemleri Karı
140 90
Diğer
765 1.371
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -474 -348
Özel Karşılıklar
-474 -348
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1.263 -946
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-214 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.031 -856
Diğer
-18 -90
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.579 7.043
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.579 7.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -1.212 -1.735
Cari Vergi Karşılığı
-1.144 -1.649
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-68 -86
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.367 5.308
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.367 5.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.367 5.308
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.367 6.090
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27 21.213 31.631
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -13.201 -24.275
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 4.684 6.511
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 911 1.461
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 75
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -5.992 -5.563
Ödenen Vergiler
-2.315 -1.028
Diğer
22,30,33,34 -1.948 -2.722
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
16.424 -55.930
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 7.663 -50.334
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9,11,12,14 9.507 -2.573
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 0 -70
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
17 782 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -1.537 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 9 -2.953
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
19.791 -49.840
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -121 -399
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.985 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
21.388
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
14.282 -399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 1.792.156 54.374
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -1.827.201 -27.851
Diğer
0 1.445
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-35.045 27.968
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-972 -22.271
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.597 34.261
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.625 11.990


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.367 5.308
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.367 5.308 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 1.625 0 1.625 2.597 0 2.597
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 13.903 0 13.903
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
181.912 0 181.912 199.677 0 199.677
Faktoring Alacakları
180.484 0 180.484 187.773 0 187.773
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 178.074 0 178.074 182.174 0 182.174
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 2.410 0 2.410 5.599 0 5.599
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 10.102 0 10.102
Takipteki Alacaklar
9.3 3.135 0 3.135 4.964 0 4.964
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -1.707 -1.707 -3.162 0 -3.162
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 14.384 0 14.384 13.763 0 13.763
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 304 0 304 303 0 303
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
14 3.939 3.939 4.345 4.345
ARA TOPLAM
202.164 0 202.164 234.588 0 234.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
33 33 33 33
Satış Amaçlı
15 33 33 33 33
VARLIKLAR TOPLAMI
202.197 0 202.197 234.621 0 234.621
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 114.420 5.388 119.808 137.987 6.427 144.414
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 843 843 60 0 60
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 24.709 0 24.709 36.686 36.686
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
599 0 599 469 0 469
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 599 0 599 469 0 469
CARİ VERGİ BORCU
22 471 471 394 394
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 123 123 54 54
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 1.799 1.799 2.066 2.066
ARA TOPLAM
142.964 5.388 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
53.845 53.845 50.478 0 50.478
Ödenmiş Sermaye
26 30.500 30.500 30.500 30.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 2.272 2.272 2.273 2.273
Kar Yedekleri
1.815 1.815 1.363 0 1.363
Yasal Yedekler
26 1.689 1.689 1.237 1.237
Olağanüstü Yedekler
26 126 126 126 126
Kar veya Zarar
19.258 19.258 16.342 16.342
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 15.891 15.891 7.314 7.314
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.367 3.367 9.028 9.028
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
196.809 5.388 202.197 228.194 6.427 234.621


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
54 0 54 295 0 295
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
28.529 0 28.529 22.852 0 22.852
ALINAN TEMİNATLAR
37 14.640.120 5.710 14.645.830 13.992.764 4.957 13.997.721
VERİLEN TEMİNATLAR
37 34.149 0 34.149 36.131 0 36.131
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 235.428 24.952 260.380 251.702 24.722 276.424
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
14.938.280 30.662 14.968.942 14.303.744 29.679 14.333.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867479


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: 0,00% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5547 Değişim: 0,07%
Düşük 8,5430 26.07.2021 Yüksek 8,5563
Açılış: 8,5484
10,0785 Değişim: 0,11%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,0939
Açılış: 10,0676
496,79 Değişim: 0,27%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 497,15
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.