KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

06.07.2023 - 18:48
KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirketimizin, ÇSY kapsamında Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası bulunmaktadır.Bu politika doğrultusunda sürdürülebilirlik ilke ve esasları belirlenmiştir. https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_7df94d89f1da4926ba451868c067c1ad.pdf
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY kapsamında Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız KAP’ta ve şirket internet sitemizde duyurulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895748
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY kapsamında Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamızda belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda hedefler, performans değerlendirmesi ve gelecek dönem hedefleri başlığı altında Sürdürülebilirlik Raporunda sunulmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 35 https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_f83e834194394a3cba025fc8050927ab.pdf
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY çalışmalarının yürütülmesi, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992425
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Faaliyetler, yıllık Sürdürülebilirlik Raporunda Yönetim Kurulu’na raporlanmıştır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik hedefleri ve uygulamaları her yıl Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmıştır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY performans göstergelerimiz Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri başlığı altında yer almaktadır. Fakat sektörel bazda karşılaştırma yapılmamıştır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Ürün ve hizmetlerin entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak takip edilmesi kapsamında, ISO/IEC 27001 denetim sonucu sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmuştur. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirketin sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgiler her yıl Sürdürülebilirlik Raporu’nda verilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporu> Sürdürülebilirlik Raporu 2022, Sayfa 81 https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu'nda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile faaliyetlerimiz ilişkilendirilmiştir. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu> Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri, sayfa 35
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır. İlgili konu faaliyet raporumuzun “Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler” başlığında yayınlanmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu> Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler, Sayfa 17 https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 23
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarımız sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşılmaktadır. ISO 14001 belgemiz bulunmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 32
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevre yönetimine ilişkin çalışmalar Sürdürülebilirlik Raporumuz, Çevresel İlkeler başlığı altında yer almaktadır. Rapor kapsamı, raporlama dönemi, tarihi sürdürülebilirlik raporunda paylaşılmaktadır. Fakat raporlama koşulları ile ilgili kısıtlamalardan bahsedilmemiştir. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir çalışmamız bulunmamaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X İlgili entegrasyon, Etik İlkeler ve Davranış Politikamızda yer almaktadır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Etik Politikası > Etik İlkeler ve Davranış Politikası https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirket bazında çevresel konuların nasıl yönetildiği Sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır. Politikalara uyum için azami özen gösterilmekle birlikte müşteri ve tedarikçi bazında entegrasyon çalışmaları sürmektedir.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevre konusunda ortak çalışma yürüttüğümüz bir sivil toplum kuruluşu bulunmamaktadır. Fakat Şirketimiz Uluslararası bir örgüt olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin imzacısıdır. Şirket bazında politikaların iş süreçlerine entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuzda, uyum sağladığımız “Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar” a yer verilmiştir.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Sera Gazı, Su ve Atık Yönetimi ölçümümüz bulunmamakla birlikte, Enerji Tüketimi sonuçlarımız dönemsel olarak karşılaştırılabilir şekilde yayınlanmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 14
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Enerji tüketimi kilowatt bazında ay ay karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 14
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Enerji Tüketimi sonuçlarımız yıl bazlı karşılaştırılmalı şekilde Sürdürülebilirlik raporumuzda yayınlanmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 14
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkileri azaltmak için ilke ve esaslar Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Etik İlkeler ve Davranış Politikalarımızda belirlenmiş, öncelikli hedefler performans değerlendirmesi ve gelecek dönem hedefleri başlığı altında Sürdürülebilirlik Raporunda sunulmaktadır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 35 https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_7df94d89f1da4926ba451868c067c1ad.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin direkt bir iklim krizi mücadele politikası bulunmamakla birlikte, ilgili strateji ve eylemlere Sürdürülebilirlik ve Etik politikasında değinilmiştir. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Etik Politikası ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_7df94d89f1da4926ba451868c067c1ad.pdf
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Ürün/Hizmet bazında çevresel etki ölçümlemesi yapılmamaktadır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonumuz bulunmamaktadır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel faktörlerin olumsuz etkilerini azaltacak önlemlerin alınması için azami gayret gösterilmektedir.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Elektrik tüketim verisi KWH (kilowatt) bazında açıklanmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 14
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji konusunda çalışma bulunmamaktadır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji konusunda çalışma bulunmamaktadır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Enerji verimliliği projeleri bulunmamaktadır fakat çalışanlarımız bu konuda bilinçlendirilmektedir. Enerji tüketim verileri Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayınlanmaktadır. Emisyon azaltım miktarı ölçülmemektedir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyetlerimiz herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir fiyatlama bulunmamaktadır ve açıklama yapılmamıştır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz Uluslararası bir örgüt olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin imzacısıdır. Sürdürülebilirlik Raporumuz şirket internet sitemizde ve UNGC İlerleme Raporumuz BM internet sitesinde yayınlanmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 34 https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_f83e834194394a3cba025fc8050927ab.pdf https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141907
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İlgili taahhüdün yer aldığı İnsan Kaynakları Politikası internet sitemizde yer almaktadır. İlaveten Etik İlkeler ve Davranış Politikamızda şirket internet sitesinde bulunmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İlgili İnsan Kaynakları Politikamız kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. İlaveten Etik İlkeler ve Davranış Politikamızda şirket internet sitesinde bulunmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. İlaveten Etik İlkeler ve Davranış Politikamızda şirket internet sitesinde bulunmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Kaynakları Politikamız ve Etik İlkeler ve Davranış Politikamız şirket internet sitesinde yer almaktadır. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemelerimiz yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuzda “Sosyal İlkeler” başlığında yer almaktadır. https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu > Sayfa 19-20
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İnsan Kaynakları Politikası, Etik İlkeler ve Davranış Politikası, Tazminat Politikası ve Menfaat Sahipleri Politikası kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_fb8bbd1c11b14868bbbbf3c5079dad77.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_1bd0d57e741643ed96caf863f3a68035.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirket çalışanlarımız info@smartiks.com.tr üzerinden şikayet, dilek ve önerilerini yönetime iletebilmektedir. IK birimi ve yöneticisi tüm araştırma ve çözüm sürecini gerekli birimlerle yönetmektedir. https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan memnuniyeti değerlendirme formu yıllık periyotlarla İK departmanı tarafından uygulanmaktadır. Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş Sağlığı ve Güvenliği, Etik İlkeler ve Davranış Politikası içinde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik Raporumuzda da yer verilmektedir. Ayrıca şirketin ISO 45001 sertifikası bulunmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu > Sayfa 23,33
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş kazalarının önlenmesi ve sağlığının korunması konusunda şirketimiz azami gayret göstermektedir. Bu konuda bir kaza bulunmamakla birlikte Sürdürülebilirlik Raporunda yer almaktadır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu > Sayfa 23
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/kvkk
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Politikamız şirket internet sitesinde yer almaktadır. https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Finansal kapsayıcılık alanında bir çalışma bulunmamaktadır.
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda çalışanlar bilgilendirilmiş olup ayrıca bir eğitim programı uygulanmamıştır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri şikayetleri ilgili satış direktörlükleri üzerinden üst yönetim ile paylaşılmakta ve çözümlenmektedir. Yazılı bir müşteri memnuniyet politikası bulunmamakla birlikte, müşteri memnuniyeti bir şirket misyonu olarak önceliklendirilmiştir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Şirkete ait tüm bilgiler şeffaf bir şekilde her çeyrek faaliyet raporlarında ve yıllık sürdürülebilirlik raporumuzda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu > Sayfa 27
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Şirketimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları’(TMS) na tabiidir. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu > Sayfa 34
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) Sözleşmesinde imzacı şirket konumundadır. https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141907
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almak için alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Menfaat Sahipleri Politikamız kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bir çalışma grubu oluşturulmuştur. https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_1bd0d57e741643ed96caf863f3a68035.pdf
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Şirketimiz faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar bilinciyle hareket etmekte olup farkındalık oluşturmak için azami gayreti gösterme çabasındadır. Eğitimin bilinci içinde olan bir kurum olarak üniversite iş birliklerimiz devam etmekte olup, 2022 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz eğitim programı sonunda istihdam gerçekleştirmiştir. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir. https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-ilişkileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21-22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166597


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: 0,00% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2149 Değişim: 0,11%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8244 Değişim: -0,06%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.413,84 Değişim: 0,16%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.419,65
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.