KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.02.2019 - 19:21
KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 -54.057 0 1.373.597 362.949 0 2.712.151 0 2.712.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 6.095 0 1.373.597 -114.182 0 2.295.172 0 2.295.172
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.358 86.358 0 86.358
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 2.700 3.736 0 0 -10.640 0 0 0 0 -4.204 0 -4.204
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -477.131 86.358 2.377.326 0 2.377.326


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.244.924 11.276.391 22.521.315
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.396.221 2.517.867 5.914.088
Teminat Mektupları
3.388.786 991.562 4.380.348
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
148.504 3.772 152.276
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.240.282 987.790 4.228.072
Banka Kredileri
0 132.949 132.949
İthalat Kabul Kredileri
0 132.949 132.949
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
1.976 260.858 262.834
Belgeli Akreditifler
1.976 260.858 262.834
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 174.680 174.680
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 174.680 174.680
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
5.459 957.818 963.277
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.321.902 84.759 2.406.661
Cayılamaz Taahhütler
1.822.705 84.759 1.907.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
22.231 73.933 96.164
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
980.296 10.826 991.122
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
336.022 0 336.022
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
10.032 0 10.032
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
473.623 0 473.623
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
501 0 501
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 499.197 0 499.197
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
499.197 0 499.197
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.526.801 8.673.765 14.200.566
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
936.000 0 936.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
936.000 0 936.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.590.801 8.673.765 13.264.566
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
434.716 656.456 1.091.172
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
226.608 322.233 548.841
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
208.108 334.223 542.331
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.698.020 7.298.273 10.996.293
Swap Para Alım İşlemleri
970.090 3.847.410 4.817.500
Swap Para Satım İşlemleri
2.327.930 2.255.145 4.583.075
Swap Faiz Alım İşlemleri
200.000 597.859 797.859
Swap Faiz Satım İşlemleri
200.000 597.859 797.859
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
458.065 610.742 1.068.807
Para Alım Opsiyonları
234.015 289.080 523.095
Para Satım Opsiyonları
224.050 321.662 545.712
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 108.294 108.294
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
429.099.857 223.214.524 652.314.381
EMANET KIYMETLER
1.617.052 1.231.282 2.848.334
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
142.774 89.844 232.618
Tahsile Alınan Çekler
1.348.012 128.918 1.476.930
Tahsile Alınan Ticari Senetler
65.098 158.429 223.527
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.124 695.644 697.768
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
59.043 158.447 217.490
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
423.429.725 220.986.135 644.415.860
Menkul Kıymetler
22.000 59 22.059
Teminat Senetleri
99.952.446 37.881.245 137.833.691
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
28.316.799 11.630.413 39.947.212
Diğer Rehinli Kıymetler
293.982.660 171.441.146 465.423.806
Rehinli Kıymet Alanlar
1.155.820 33.272 1.189.092
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.053.080 997.107 5.050.187
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
440.344.781 234.490.915 674.835.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
86.358
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.436
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.670
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.640
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-13.353
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 4.192.368
Kredilerden Alınan Faizler
3.479.240
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
59.375
Bankalardan Alınan Faizler
22.971
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
66.200
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
562.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.552
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
50.955
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
509.763
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
2.312
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.728.640
Mevduata Verilen Faizler
-2.168.330
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-108.909
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-155.392
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-257.925
Diğer Faiz Giderleri
-38.084
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.463.728
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
351.405
Alınan Ücret ve Komisyonlar
445.250
Gayri Nakdi Kredilerden
77.578
Diğer
367.672
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-93.845
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-93.845
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-423.995
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.717
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -143.835
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.724
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.004.471
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.165.030
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 60.175
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.310.195
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -516.884
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -688.498
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
104.813
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 104.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -18.455
Cari Vergi Karşılığı
-17.370
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-111.818
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
110.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 86.358
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 86.358
Grubun Karı (Zararı)
86.358
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07458000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.120.920 3.978.509 8.099.429
Nakit ve Nakit Benzerleri
964.013 2.756.790 3.720.803
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 918.291 2.640.353 3.558.644
Bankalar
(3) 357 116.437 116.794
Para Piyasalarından Alacaklar
45.365 0 45.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.501 9.524 11.025
Devlet Borçlanma Senetleri
1.501 9.524 11.025
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 555.003 15.301 570.304
Devlet Borçlanma Senetleri
547.586 0 547.586
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.417 15.301 22.718
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 2.447.744 976.131 3.423.875
Devlet Borçlanma Senetleri
2.447.744 293.076 2.740.820
Diğer Finansal Varlıklar
0 683.055 683.055
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 168.323 220.763 389.086
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
168.323 220.763 389.086
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.664 0 -15.664
KREDİLER (Net)
(5) 13.907.696 6.656.485 20.564.181
Krediler
14.219.540 6.656.485 20.876.025
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
14.219.540 6.656.485 20.876.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.180.125 0 1.180.125
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.491.969 0 -1.491.969
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-106.835 0 -106.835
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-516.562 0 -516.562
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-868.572 0 -868.572
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 318.321 0 318.321
Satış Amaçlı
318.321 0 318.321
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
779.704 7.668 787.372
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 775.564 7.668 783.232
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
172.098 7.668 179.766
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
603.466 0 603.466
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 627.949 0 627.949
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 92.434 0 92.434
Şerefiye
0 0 0
Diğer
92.434 0 92.434
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.422 0 1.422
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 142.324 0 142.324
DİĞER AKTİFLER
(17) 365.124 322.764 687.888
VARLIKLAR TOPLAMI
20.355.894 10.965.426 31.321.320
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 12.744.487 10.344.647 23.089.134
ALINAN KREDİLER
(3) 97.532 2.229.784 2.327.316
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 124.596 0 124.596
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 865.828 0 865.828
Bonolar
163.978 0 163.978
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
701.850 0 701.850
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 167.222 90.010 257.232
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
167.222 90.010 257.232
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 479.080 3.617 482.697
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
82.298 0 82.298
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
396.782 3.617 400.399
CARİ VERGİ BORCU
(10) 56.723 0 56.723
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.571 451.050 903.621
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.571 451.050 903.621
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 438.835 398.012 836.847
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.373.279 4.047 2.377.326
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-174.718 0 -174.718
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-175.996 0 -175.996
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
52.816 0 52.816
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.592 4.047 -4.545
Kar Yedekleri
1.736.546 0 1.736.546
Yasal Yedekler
285.989 0 285.989
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.364.154 0 1.364.154
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
-390.773 0 -390.773
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-477.131 0 -477.131
Dönem Net Kâr veya Zararı
86.358 0 86.358
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.800.153 13.521.167 31.321.320


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.099.261
Alınan Faizler
3.221.749
Ödenen Faizler
-2.568.344
Alınan Temettüler
2.717
Alınan Ücret ve Komisyonlar
445.250
Elde Edilen Diğer Kazançlar
881.647
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
711.066
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-427.144
Ödenen Vergiler
-31.086
Diğer
-3.335.116
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-181.229
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.015
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-219.416
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(1) 241.319
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-4.146.104
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.490.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-36.387
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 482.483
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.280.490
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-807.852
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-12.500
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-397.657
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
115.317
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.100.202
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
873.656
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-366.124
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
155.215
Diğer
-75.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.281
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.091.760
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.086.461
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.018
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 414.317
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.671.744
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 3.595.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.923.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743409


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: 0,00% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1877 Değişim: 0,17%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0412 Değişim: 0,21%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.430,62 Değişim: 0,05%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.