KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

28.02.2023 - 21:39
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2022 yılında yurtiçinde ve yurtdışında organize edilmiş 50?den fazla online etkinlik ve konferansa katılınmış ve çeşitli sayıdaki yatırımcılara/kreditörlere Bankamızı tanıtıcı sunum yapılmıştır. Yıl içerisinde 150?den fazla sermaye ve borçlanma aracı yatırımcısı ile görüşülmüş, Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı altında 50?den fazla ulusal ve uluslararası konferans ile çalışma grubu gibi etkinliklere katılım gösterilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007496
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler KAP?ta ve Bankamız internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında KAP açıklaması gerektirecek bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Esas Sözleşme'de bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Denetçiler ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 31,56
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Gündem Madde 7: 2021 yılı Dönem Kâr/Zarar Hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka?nın 2021 yılı Kâr/Zarar Hesabının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu?nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarına göre oluşan 254.789.380,66 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde % 5?inin 12.739.469,03 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere Bankamız gayrimenkul satışı ile gelir yazılan tutar olan 16.301.297,83 TL'nin özel fonlar hesabına alınması, Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 225.748.613,80 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması, Diğer taraftan, geçmiş yıl karı olan 13.747.782,21 TL içerisinde yer alan Bankamız gayrimenkul satışı ile ilgili tutar olan 1.072.116,32 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5?inci maddesi 1?inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince tutulmak üzere dönem karında yer alan tutar ile birlikte toplam 17.373.414,15 TL'nin özel fonlar hesabına alınması, bu hesaplamaların sonucunda geçmiş yıl karı hesabında kalan 12.675.665,89 TL ve dönem karından transfer edilen tutar ile birlikte toplam 238.424.279,69 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına transfer edilmesi oya sunuldu ve toplam 444.603 adet ret oya karşılık 1.019.121.554,866 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014150
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/03/2022 0 % 54,81 % 0,05 % 97,03 https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur. 50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014150


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://img-sekerbank.mncdn.com/uploads/1/181/83bd159e-501d-47d3-89b9-efa25ffc0458.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://img-sekerbank.mncdn.com/uploads/1/181/83bd159e-501d-47d3-89b9-efa25ffc0458.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Komitesi Aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Komitenin faaliyetlerine, Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir. https://img-sekerbank.mncdn.com/uploads/1/181/83bd159e-501d-47d3-89b9-efa25ffc0458.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Riskin erken saptanması komitesi bulunmamakta olup söz konusu komitenin faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://img-sekerbank.mncdn.com/uploads/1/181/83bd159e-501d-47d3-89b9-efa25ffc0458.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Açıklamalar bölümü altında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Hakkımızda/İnsan Kaynakları/Ücret Politikası https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/ucret-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu Üyeleri?ne ve Üst Yönetim?e Ödenen Ücretler bölümü altında yer verilmiştir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 2
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33 4 1
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 0 6 6
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 66 % 0 50 12


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 14 Mart 2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu?nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hasan Basri Göktan (Başkan, Murahhas Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi), Yernar Zhanadil (Başkan Yardımcısı, Ücret Komitesi), Orhan Karakaş (Murahhas Üye, Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi), Nariman Zharkinbayev (Murahhas Üye, Kredi Komitesi), Almat Zhamiyev (Kurumsal Yönetim Komitesi), Çetin Aydın (Murahhas Üye, Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Mehmet Ayhan Altıntaş (Bağımsız Üye, İç Sistemler Sorumlusu, Kurumsal Yönetim Komitesi), Mehmet Ertürkmen (Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Levend Torusdağ (Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Hikmet Aydın Simit (Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Nazira Nurbayeva
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
13
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2022 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesi?nin Değerlendirmesi bölümünde yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Dr. Hasan Basri Göktan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Orhan Karakaş (Genel Müdür Vekili)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği?nde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25?ini aşan bir tutarda belirlenmediği için KAP?ta açıklama yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1-%9,1
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
HASAN BASRİ GÖKTAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/01/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
YERNAR ZHANADIL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/04/2021 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
NARIMAN ZHARKINBAYEV İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/11/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
ALMAT ZHAMIYEV İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
ÇETİN AYDIN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970909 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MEHMET ERTÜRKMEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/06/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
LEVEND TORUSDAĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/06/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
ORHAN KARAKAŞ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/06/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
HİKMET AYDIN SİMİT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2021 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
NAZIRA NURBAYEVA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/12/2022 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda/İnsan Kaynakları/Ücret Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
32
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Teftiş Kurulu Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Personel İletişim Hattı: 0 212 344 00 03, Personel Şikayet ve Bildirimleri E-Posta Kutusu: PersonelSikayet@sekerbank.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda/İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası üyesi olan Bankamız çalışanları toplu iş sözleşmeleri imzalama ve her şubede en az bir kişi tarafından temsil edilme hakkına sahiptirler.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bankamız halefiyet planı öncelikli olarak Şube yöneticiliği pozisyonları için yapılmaktadır. Herhangi bir Şube Müdürünün organizasyondan ayrılması durumunda İnsan Kaynakları ve İşkolu Genel Müdür Yardımcılarının önerisi ile havuzdan belirlenen adaylar ilgili şubeye yönetici olarak atanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Hakkımızda/İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Politikası ve politikanın ilgili maddelerinin özeti: İnsana yapılan yatırım, kuruma katkısı en yüksek yatırımdır bilinci ile genç ve başarılı yönetici adaylarımızı bünyemiz dahilinde yetiştirmek ve performansı yüksek çalışanlarımızı destekleyerek gelecekteki potansiyel insan kaynağımızı belirlemek, Bankamızda yönetici pozisyonlarının içeriden karşılanması ve çalışanların kariyer hedeflerini desteklemek adına, yetenek / kariyer havuz uygulamalarını kullanmak. Açık pozisyonlarımızın bu yetenek ve kariyer havuzlarında yer alan çalışanlarımız ile kapatılmasına öncelik vermek, Sayısal- somut hedefler ve yetkinliklerin ölçümlendiği adil, şeffaf, objektif ve başarı odaklı bir performans sistemi kullanmak Görev, sorumluluk ve performans düzeyine göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak, Her düzeyde açık iletişimi desteklemek, çalışan ile İK arasında ise güvene dayalı rahat paylaşıma imkan sağlayan bir iletişim ağı kurmak, Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalışanlara sahip olmak, Böylece bankamızın çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vererek başarılı aynı zamanda mutlu çalışanları ile fark yaratan bir kurum olmasını sağlamak. Fırsat eşitliğine ilişkin hususlar Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar'da yer almaktadır. Diğer hususlar İnsan Kaynakları Yönetmeliği'ne yer almakta olup, kurumsal internet sitesine konulmamıştır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bankamız internet sitesinde İnsan Kaynakları Politikası yayınlanmaktadır. Ayrıca Banka içinde yayınlanan İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiş ve bu ölçütlere uyulmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilip eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara yönelik Banka?nın finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Banka çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerini çalışanlara duyurmakta, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat etmektedir. Banka?nın insan kaynakları politikası iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/surdurulebilir-bankacilik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Bankamızın Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bankamızın (https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/surdurulebilir-bankacilik/surdurulebilirlik-politikalari) internet adresinde yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri, Hakkımızda
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun İç Sistemlerin 2022 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesi?nin Değerlendirmesi bölümü altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Finansal Raporu 5.3.4 no'lu dipnotta bulunmaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bankamızın yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması oluşmamıştır. Bunları önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Bankamız internet sitesinde yayınlanan Çıkar Çatışması Politikası bulunmaktadır. İlgili bilgiye Faaliyet Raporu?nun ?İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Üzerine Genel Politika? bölümünde yer verilmiştir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun Ortaklık Yapısı bölümünde yer almakta olup karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
24
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgeler toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olacak şekilde işlem yapmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır. Ayrıca kurumsal internet sitesinde komitelerin çalışma esaslarına ilişkin doküman bulunmaktadır. https://img-sekerbank.mncdn.com/uploads/1/181/83bd159e-501d-47d3-89b9-efa25ffc0458.pdf
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Ertürkmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Levend Torusdağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hikmet Aydın Simit Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan Basri Göktan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Ayhan Altıntaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Almat Zhamiyev Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Hasan Basri Göktan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Yernar Zhanadil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Çetin Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Orhan Karakaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Çetin Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Nariman Zharkinbayev Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118063


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 0,00% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4882 Değişim: 0,66%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,9218 Değişim: 0,05%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.408,16 Değişim: 0,72%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,10
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.