KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

28.07.2018 - 03:08
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
499.885 752.049
Dönem Karı (Zararı)
27 1.569.447 813.447
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.833 579.138
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 485.414 487.367
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,13 44.323 25.814
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24,27 150.400 106.468
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,31,33,37 34.458 68.720
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -95.450 -1.871
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,32 -506.558 -20.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -49.583 -71.296
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 75.601 94.053
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -8.243 -8.523
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -31.832
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,32 -66.089
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 471 -2.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-905.620 -314.052
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,27,31,37 -476.598 -192.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,16,27,31,37 -11.807 -21.918
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,33 -10.120 680
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,13,27 -399.033 -131.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,27,31 40.974 -52.085
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,26,27,37 23.326 -1.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,26,27 -72.362 84.610
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
794.660 1.078.533
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -168.126 -182.932
Alınan Faiz
31,33,37 59.511 39.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -19.671 -26.166
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -166.489 -156.967
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.350.582 -225.799
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
27 180.845
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
11 -465.252 -40.652
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
16 50.404
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7,32 201.267
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7,16 -382.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,18,19 45.724 27.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,18,19 -836.469 -397.740
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,32 3.398
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.100 7.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -735.857 -212.265
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 537.821 206.310
Alınan Temettüler
16,26,32 8.997
Alınan Faiz
6,7,32,33 145.271 107.563
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,26,27 -48.920 13.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-393.158 -538.563
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,27 7.800
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,27 -3.574
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.242.763 1.018.309
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8,33 -2.178.632 -1.186.388
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -480 -671
Ödenen Temettüler
27 -456.809 -374.039
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.243.855 -12.313
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
657.005 88.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-586.850 76.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.460.013 3.163.693
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.873.163 3.239.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 1.569.447 813.447 1.000.148 362.215
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 60.405 16.141 33.165 -21.521
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
69.560 19.217 38.213 -25.625
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -7 17 -2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 49 -50 -78
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.185 -3.118 -5.015 4.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 385.927 122.588 202.382 -47.683
Yabancı Para Çevrim Farkları
385.921 124.505 203.250 -50.372
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
724 57 431 84
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-944 -2.464 -1.623 3.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
226 490 324 -657
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
446.332 138.729 235.547 -69.204
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.015.779 952.176 1.235.695 293.011
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
498.081 238.738 307.928 125.897
Ana Ortaklık Payları
1.517.698 713.438 927.767 167.114


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.877.482 3.438.587
Finansal Yatırımlar
7 117.420 95.200
Ticari Alacaklar
10,37 3.079.793 2.338.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 4.887 30.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.074.906 2.307.926
Diğer Alacaklar
11 49.617 38.018
Türev Araçlar
12 0 1.209
Stoklar
13 2.609.184 2.141.174
Peşin Ödenmiş Giderler
14 300.609 167.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 7.351 9.940
Diğer Dönen Varlıklar
26 319.584 136.034
ARA TOPLAM
9.361.040 8.365.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 204 204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.361.244 8.366.087
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.159.401 1.784.438
Ticari Alacaklar
10 594 0
Diğer Alacaklar
11 17.961 16.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 506.299 712.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 583.069 583.069
Maddi Duran Varlıklar
18 10.546.353 9.199.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 475.750 161.260
Şerefiye
20 175.805 56.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 299.945 104.874
Peşin Ödenmiş Giderler
14 409.005 152.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 528.050 328.607
Diğer Duran Varlıklar
26 4.541 3.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.231.023 12.941.406
TOPLAM VARLIKLAR
24.592.267 21.307.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.801.548 956.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.033.081 998.571
Ticari Borçlar
10,37 1.372.904 1.151.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 68.061 58.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.304.843 1.093.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 59.169 35.546
Diğer Borçlar
11,37 129.988 150.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 2.724 5.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 127.264 145.258
Türev Araçlar
12 1.361 20.252
Ertelenmiş Gelirler
14 160.984 132.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 110.110 61.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 199.531 95.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 315.372 169.227
ARA TOPLAM
5.184.048 3.772.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.184.048 3.772.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.141.419 3.941.320
Diğer Borçlar
11 1.830 2.834
Ertelenmiş Gelirler
14 66.668 56.423
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 380.552 345.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 177.572 126.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.768.041 4.472.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.952.089 8.245.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 10.955.816 9.836.574
Ödenmiş Sermaye
2.250.000 2.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
181.426 181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.594.107 1.561.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.594.107 1.561.041
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.619.072 1.585.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.965 -24.885
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.267.696 877.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.267.424 877.527
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-878 -112
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.150 411
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.150 411
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
158.437 115.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.419.547 3.624.971
Net Dönem Karı veya Zararı
1.084.076 1.225.420
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.684.362 3.225.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.640.178 13.062.415
TOPLAM KAYNAKLAR
24.592.267 21.307.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 6.781.721 5.460.769 3.695.795 2.839.548
Satışların Maliyeti
28 -4.558.196 -3.697.124 -2.477.853 -1.983.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.223.525 1.763.645 1.217.942 855.611
BRÜT KAR (ZARAR)
2.223.525 1.763.645 1.217.942 855.611
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -370.906 -347.090 -185.749 -144.151
Pazarlama Giderleri
29,30 -830.125 -652.110 -452.538 -330.770
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -36.199 -30.273 -20.696 -16.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 458.943 247.291 293.930 67.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -271.163 -177.799 -194.899 -55.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 49.583 103.127 23.938 67.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.223.658 906.791 681.928 443.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 518.145 118.763 400.195 -6.817
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -3.344 -23.287 -1.013 -21.572
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.738.459 1.002.267 1.081.110 414.759
Finansman Gelirleri
33 704.209 500.940 456.649 126.932
Finansman Giderleri
33 -797.620 -595.707 -525.551 -163.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.645.048 907.500 1.012.208 378.101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-75.601 -94.053 -12.060 -15.886
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -206.602 -129.231 -117.558 -46.349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 131.001 35.178 105.498 30.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.569.447 813.447 1.000.148 362.215
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.569.447 813.447 1.000.148 362.215
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 485.371 222.944 309.336 108.544
Ana Ortaklık Payları
27 1.084.076 590.503 690.812 253.671
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,48180000 0,26240000 0,30700000 0,11270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.050.000 241.426 527 1.672.915 476.995 99.058 3.262.034 743.358 8.546.313 2.783.311 11.329.624
Transferler
16.306 727.052 -743.358 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.456 111.281 9.198 590.503 713.438 238.738 952.176
Kar Payları
-250.000 -250.000 -124.039 -374.039
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-22.525 22.527 2 -2 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.146 -18.104 -23.250 23.250 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.428 4.428 3.372 7.800
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-140 140
Dönem Sonu Bakiyeler
2.050.000 241.426 527 1.647.560 588.276 115.364 3.757.275 590.503 8.990.931 2.924.630 11.915.561
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.337 -11.337 -11.337
Transferler
43.074 1.182.346 -1.225.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.773 389.870 12.979 1.084.076 1.517.698 498.081 2.015.779
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
991 -116.625 -115.634 116.890 1.256
Kar Payları
-300.000 -300.000 -156.809 -456.809
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.302 3.659 4.961 -4.961 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23.554 23.554 5.320 28.874
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.594.107 1.267.696 158.437 4.419.547 1.084.076 10.955.816 3.684.362 14.640.178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698457


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.