" />

KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.06.2019 - 12:28
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucunun Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 17.05.2019
Genel Kurul Tarihi 19.06.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe TURGUTLU
Adres Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No:5-7

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun, Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yıl içerisinde T.T.K. 363 maddesi uyarınca yönetim kuruluna yapılan atamaların genel kurul onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın dağıtımına ilişkin karar oluşturulması
8 - 2018 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi
10 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.06.2019 tarihinde, saat 11:00 da, şirket merkezi olan Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresindeki toplantı salonunda , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2019 tarih 776913360-431.03-E-00045045607 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan Düzgün ve Hasan Günbak gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet , kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Mayıs 2019 tarih ve 9836 sayılı nüshasında ,
ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) ile www.seyitler.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 16.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan , 2.916.836,04 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.916.836,04 adet payın asaleten toplantı da hazır bulunduğu, 9.512.796,50 TL'lik sermayeye tekabül eden 9.512.796,50 adet payın vekaleten/ temsilen olmak üzere toplam 12.429.632,54 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Karakaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündemin 1. madddesine geçildi
Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet Faik Yersel tarafından Yönetim Kurulu Başkan vekili Halil Karakaya önerildi. Öneri genel kurul onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.
Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğuna, Rabia Ezgi TOKÖZ Tutanak Yazmanlığına Kadir GÜLDÜREN'i tayin etti.
Elektronik genel kurulda yardımcı olarak Kadir Güldüren'i görevlendirdi.
Gündemin 2. madddesine geçildi
Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi
Gündemin 3. madddesine geçildi
Mehmet Faik Yersel tarafından verilen önerge ile 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.
2018 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 4. madddesine geçildi
Pay sahiplerinden Mehmet Faik Yersel tarafından verilen önerge ile 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Kurul Toplantısından önce ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle Bağımsız Denetim raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.
2018 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakeresinde söz alan olmadı. 2018 yılı bilanço ve gelir tablolarının oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 5. madddesine geçildi
T.T.K 363. madde hükümlerince yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmış olan Sibel Gökalp'in üyeliği 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 6. madddesine geçildi
Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
Gündemin 7. madddesine geçildi
2018 yılının karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2018 yılı bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.491.513 TL' dir.
Ayrıca, Pay sahiplerinden Sn. Halil Karakaya tarafından verilen önerge okundu. Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi, devam eden yatırım harcamaları, finansal planları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması önerildi.
Şirket Yönetim Kurulu teklifi ve Sn Halil Karakaya'nın önergesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 8. madddesine geçildi
Yönetim Kurulu'nca 2019 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.', Genel Kurul' da 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.
Gündemin 9. madddesine geçildi
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya
karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 10. madddesine geçildi
Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temennileri ile ilgili söz almak isteyenlere söz verdi
Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya 11.17 de son vermiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.06.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 E-Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Fiziki Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 KARDAĞITIMTABLOSU2018.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19 Haziran 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19 Haziran 2019 Tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769091


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.