" />

KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.04.2018 - 22:51
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul kararlarının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.04.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe TURGUTLU
Adres Turgutlu 1. OSB 2007 Cd. No:5-7 Turgutlu / Manisa

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun, Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yıl içerisinde T.T.K. 363 maddesi uyarınca yönetim kuruluna yapılan atamaların genel kurul onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
8 - 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın dağıtımına ilişkin karar oluşturulması
9 - 2018 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2017 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.04.2018 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezi olan Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresindeki toplantı salonunda , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/04/2018 tarih 33723309 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil İbrahim Günay ve Hasan Günbak gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet , kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06 Nisan 2018 tarih ve 9553 sayılı nüshasında ,
ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) ile www.seyitler.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 9.190.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.190.000 adet paydan , 1.967.141,26 TL'lik sermayeye tekabül eden 1.967.141,26 adet payın asaleten toplantı da hazır bulunduğu, 5.463.912,65 TL'lik sermayeye tekabül eden 5.463.912,65 adet payın vekaleten/ temsilen olmak üzere toplam 7.431.053,91 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündemin 1. madddesine geçildi
Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Halil Karakaya tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp önerildi. Öneri genel kurul onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.
Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Halil Karakaya, Tutanak Yazmanlığına Fazilet Esen'i tayin etti.
Elektronik genel kurulda yardımcı olarak Halil Karakaya'yı görevlendirdi.
Gündemin 2. madddesine geçildi
Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi
Gündemin 3. madddesine geçildi
Halil Karakaya tarafından verilen önerge ile 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.
2017 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 4. madddesine geçildi
Pay sahiplerinden Halil Karakaya tarafından verilen önerge ile 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Kurul Toplantısından önce ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle Bağımsız Denetim raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.
2017 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakeresinde söz alan olmadı. 2017 yılı bilanço ve gelir tablolarının oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 5. madddesine geçildi
T.T.K 363. madde hükümlerince yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmış olan Namık Kemal Gökalp ve Mehmet Balaban'ın üyeliği 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 6. madddesine geçildi
Yönetim Kurulu 2017 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
Gündemin 7. madddesine geçildi
Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Sn. Halil Karakaya tarafından verilen önerge de Yönetim Kurulu üyeliklerine Namık Kemal Gökalp, Halil Karakaya , Etem Şişman, Mehmet Balaban ve Mehmet Faik Yersel'ın Üç yıl süreyle seçilmesine ve 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık Net 2.000 TL ödenmesine ilişkin önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Namık Kemal Gökalp ( TC NO 32545802986 ), Sn. Halil Karakaya (TC NO 39061330702) Sn. Etem Şişman ( TC NO 52771711630), Sn. Mehmet Faik Yersel(22472188116), Sn. Mehmet Balaban'ın ( 21322687472) üç yıl süreyle seçilmelerine ve aylık net 2.000 TL ücret ödenmesi , 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 8. madddesine geçildi
2017 yılının karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2017 yılı bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.082.268 TL' dir.
Ayrıca, Pay sahiplerinden Sn. HalilKarakaya tarafından verilen önerge okundu. Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi, devam eden yatırım harcamaları, finansal planları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması önerildi.
Şirket Yönetim Kurulu teklifi ve Sn Halil Karakaya'nın önergesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 9. madddesine geçildi
Yönetim Kurulu'nca 2018 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.', Genel Kurul' da 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.
Gündemin 10. madddesine geçildi
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, şirketin 2017 yılında 3. Kişiler lehine teminat rehin ve ipotek vermediği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yeraldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Gündemin 11. madddesine geçildi
Şirketin 2017 yılında 130 TL bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi
2018 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 30.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 12. madddesine geçildi
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya
karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 13. madddesine geçildi
Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temennileri ile ilgili söz almak isteyenlere söz verdi
Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya 10.24 da son vermiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kardağıtımgnkurul.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2018 Tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680262


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.170 Değişim: 0,28% Hacim : 55.142 Mio.TL Son veri saati : 14:06
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.179
Açılış: 11.145
33,0438 Değişim: -0,10%
Düşük 32,9419 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0174 Değişim: -0,39%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.564,97 Değişim: -1,38%
Düşük 2.561,90 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.