KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.07.2019 - 16:29
KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 02.07.2019
Genel Kurul Tarihi 31.07.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No:3/5 Kat:1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - Şirket'in 2018 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
8 - 2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
12 - Şirketimizde 2018 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve 2018 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 02.07.2019 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
13 - TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %53,87 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 02.07.2019 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulması,
14 - Şirketin 2019 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetçinin seçimi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Divan Başkanlığı'na Onur Öztürk Otmanlı Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3) 2018 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde(www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor oy birliği ile kabul edilmiştir.
4) 2018 Yılına ait Bağımsız Denetim raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor oy birliği ile kabul edilmiştir.
5) Şirketin 2018 yılı Finansal Tablolarının şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Sn. Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
6) 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)
7) Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 200- TL huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8) A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin önerdiği Yönetim Kurulu adaylarından Mustafa Uğur Bayraktar, Maruf Dindar, Onur Öztürk Otmanlı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Fehmi Akın ve Taner Mirza'nın 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine oybirliği ile karar verildi
9) Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.
10) Sosyal yardım amacıyla 2018 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
11) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.
12) Şirketimizde 2018 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve 2018 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 02.07.2019 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
13) TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %53,87 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 02.07.2019 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunuldu. Rapor aşağıdaki şekildedir.
Bu rapor TTK'nın 376. Maddesinin 1. Fıkrası ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 2018 yılı finansal durum tablosuna göre Şirket sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının %53,87'lik kısmının karşılıksız kalması sebebiyle alınan 02.07.2019 tarihi ve 06 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden hazırlanmıştır.
31.12.2017 tarihli finansal durum tablosuna göre Şirket sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının % 85'lik kısmının karşılıksız kalması sebebiyle Şirket yönetimi iyileştirici önlemler ile ilgili rapor hazırlayarak Bu raporda mevcut işletme sermayesi şirketin halı hazırdaki faaliyetlerini yürütmesi için yeterli olup olmadığı konusunda ve sermaye kaybının telafisi için önerilerde bulunulmuştur.
Bu rapor 2017 faaliyet yılını kapsayan olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.
Şirket yönetiminin iyileştirici önlemler ve sermaye kaybı telafisi için yaptığı çalışmalar sonucunda 31.12.2018 tarihli finansal durum tablosuna göre Şirket sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının karşılıksız kalan kısmı %85'den, %53,87 ‘ye düşürülmüştür.
Şirketimiz işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve TTK 376'na göre sermaye kaybını karşılamak için çıkarılmış sermayesinin 11.559.492,45 TL'den, 20.000.000.-TL'ye artırılması amacıyla 07.03.2019 tarihinde yönetim kurulu kararı almıştır. Bu sermaye artırımına bağlı olarak başvuru dilekçesi, izahname, fonun kullanılacağı yerlere ait rapor ve diğer belgelerle birlikte 05.04.2019 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Artırılacak sermaye Serve'nin projelerinin finansmanında kullanılarak Serve'nin prodüksiyon ve yapım alanında yeni projelere imza atması sağlanacak ve hızlı bir şekilde sektöründe öncü kuruluşlardan biri olması temin edilecek ve şirketin karlılığının artarak devam etmesi sağlanacaktır.
Bu rapor 2019 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere düzenlenmiştir.
14) Şirketin 2019 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi
16) Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkul 2 Milyon TL kredi karşılığında İş Bankası Altunizade Şubesine ipotek verilmiştir. Mustafa Uğur Bayraktar söz konusu krediye şahsi kefil olmuştur.
17) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun 31 07 2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.07.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.