KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.05.2021 - 17:49
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul Tarihi 20.05.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire: 41 Konak İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2020 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2021 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan Tutarının Revize edilmesine ilişkin Ana Sözleşmesinin 6.Madde Tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.
16 - 2021 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
17 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
18 - 18. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
20 Mayıs 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 08 Nisan 2021 Tarihinde düzenleneceği ilan edilen 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket'in toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 3.294.136,688 adet pay iştirak etmiştir. 3.294.136,688 adet pay toplantı açılış nisabına yeterli olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2021 Perşembe günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ½4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde yapılmak üzere ertelenmişti.
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2021 Perşembe günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ½4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 18/05/2021 tarih ve 640003399 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aydoğan Taşdemir ve Sayın Sezai Çalış ' ın gözetiminde toplandı.
2020 Yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13 Nisan 2021 ve 10308, sayılı nüshasının 839-840 sayfalarında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.
Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 22.000.000 adet paydan:
• 1.055.456,026 sermayesini teşkil eden 1.055.456,026 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
• 2.176.659,662 sermayesini teşkil eden 2.176.659,662 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,
Toplam: 3.232.115,688 sermayesini teşkil eden 3.232.115,688 adet payın toplantıda temsil edildiği,
28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında yönetmeliğin 22.Maddesi gereği ilk toplantıda açılış nisabı sağlanamadığı için bugüne ertelenmiştir.
Bu günkü toplantıda (20 Mayıs 2020) hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil ettikleri 3.232.789,688 toplam paylar ile Bağımsız Dış Denetim Firmamız AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. Yetkilisinin de hazır bulunduğu Sayın Bakanlık Temsilcileri tarafından kontrol edilmiş ve toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Vittorio FRANCO tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Vittorio FRANCO kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sayın Eliya ALHARAL, TTK' nın 419. maddesi gereğince
Tutanak yazmanı olarak : Sercan KARACALAR ‘ı
Oy toplama memuru olarak : Eliya ALHARAL'ı
Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere: Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi Serdar USLULAR' ın seçilmesine dair verdiği teklif onaya sunulmuş ve Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporları KAP sisteminde, şirketin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi.
Söz alan olmadığından 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı oylanarak katılanların oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.
4. 2020 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
2020 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları KAP sisteminde, şirketimizin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul Toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce şirket merkezimizde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan tabloların okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Müzakereye geçildi.
Söz alan olmadığından 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar-Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları ayrı ayrı oylanarak katılanların oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Şirket Yönetim Kurulu' nun 12.03.2021 tarih 2021-296 sayılı kararı gereği
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde,
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan,
SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca bağımsız denetimden geçmiş,
TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan
01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına aktarılması Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurul da bulunan Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki ortakların oyları ile ibraları oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Ayrıca şirketin Bağımsız Dış Denetçisi olan AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu, Katılanların oy birliği ile ibra edildi.
7. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2021 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Denetimden Sorumlu Komitenin Yönetim Kurulu'na önerisi üzerine
Şirket 2021 yılı Bağımsız Dış Denetimin AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. tarafından yapılasının Genel Kurul'a teklif edilmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2021 tarih ve 2021/294 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır.10 Mart 2021 tarih ve
2021 /294 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tutarının revize edilmesine ilişkin Ana Sözleşmesinin 6.Madde tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL ‘den 150.000.000 TL'ye 2025 yılı sonuna kadar çıkarılması için hazırlanmış, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinleri alınmış Şirket ana sözleşmesinin Sermayesi başlıklı 6. Maddesi' nin değişikliği pay sahiplerinin onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, Medusa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ( Eski Ünvanı Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi) temsilcisi Eliya ALHARAL ve diğer paydaşı Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine
1- Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin temsilcisi Eliya ALHARAL'ın
2- Vittorio FRANCO'nun
3- Sol ALHARAL'ın
4- Hülya ŞAHİN'in ve
5- Serdar USLULAR'ın
3 yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu'nda görev yapmalarını Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Esas sözleşmenin 20.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Teklif Edilen Yönetim Kurulu adaylarının seçimi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliklerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi teklif edildi, oya sunuldu. katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Bu maddede muhalefet şerhi bulunmaktadır. Muhalefet şerhi Mehmet Yasin Yücer tarafından yapılmıştır.
Muhalefet şerhine ilişkin notu " 1999 yılında hisse basına 6-7 dolardan halka arz ettiginiz hisseler birçok kez
bedelli sermaye artırımlarına ragmen simdi 50 cent civarında islem görmesini nasıl izah edersiniz." Şeklinde olmuştur.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verildi.
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır
11. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2020 yılı gerçekleşen ve 2021 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında hazırlanan Raporun Sonuç Bölümü KAP sisteminde yayınlanmış olması sebebiyle Raporun okunmadan geçilmesi önerildi, öneri Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
13. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
14. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince "Şirketin 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi, oylamaya sunuldu Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Pay sahibi Enver Özkan Yönetim Kuruluna hitaben 2021 yılında sembolik olarak kara geçtiğini önümüzdeki yıllarda kara geçildiği takdirde kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi talep etti. Yönetim cevaben geçmiş yıllar zararı kapatıldıktan sonra kar payı dağıtılabileceği söylendi .
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.
Şirket 2020 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmamıştır.
"Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunuldu ve Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Bu maddede muhalefet şerhi bulunmaktadır. Muhalefet şerhi Mehmet Yasin Yücer tarafından yapılmıştır.
Muhalefet şerhine ilişkin notu " Kendisini kurtaramayıp yatırımcılarından sürekli para isteyen şirketin bağış yapmasını uygun bulmuyorum." Şeklinde olmuştur.
16. 2021 yılında yapılacak bağış ve bağışların sınırının belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların ödenmiş sermayenin %1'i oranında üst sınır Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
17. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızın dip not.15 no.lu maddesinde açıklanan Şirketimizin teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
18. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.
Pay sahibimiz Enver Özkan ihracatın ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına ilişkin şirketin bir planı olup olmadığına ilişkin soru yöneltti. Yönetim Kurulu 2020 yılda donmuş ürünler ve unlu mamuller ihracatının kap ve finansal raporlarımızda bilgi verildiği ve bu ürünlerin ihracatının devam ettiği konusunda kendisine ve genel kurula hitaben bilgi verdi.
Pay sahibi Enver Özkan Şirketin bağlı ortaklığı olan Sel Enerji A.Ş. ‘nin faaliyetine ilişkin soru yönlendirdi. Yönetim şirketin kuruluş amacını ve şu anda faaliyetinin olmadığına ilişkin kendisine ve Genel kurula bilgi verdi.
Pay Sahibimiz Enver Özkan İncir üretim kapasitesine ilişkin soru yönlendirdi. Yönetim şirketin incir kapasitesine ve Türkiye Geneline ilişkin bilgi verdi.
Başkaca söz alan olmadığından Toplantı saat 14:42 de son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937015


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,12% Hacim : 6.271 Mio.TL Son veri saati : 14:01
Düşük 1.434 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5495 Değişim: -0,09%
Düşük 8,4981 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3648 Değişim: -0,17%
Düşük 10,3075 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
510,03 Değişim: -0,28%
Düşük 508,00 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.