KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.09.2018 - 17:05
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.08.2018
Genel Kurul Tarihi 06.09.2018
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.09.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar,
4 - Şirketimiz'in 31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 20.516.789.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 14.317.786.- TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 14.317.786.- TL azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)
6 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
06 EYLÜL 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2017 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı
06 Eylül 2018 Perşembe günü, saat 12:00' da şirket merkezi olan Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 03/09/2018 tarih ve 36910651 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın H.Alper Marasalı ve Nurdan Zerdali Alyörük ' ün gözetiminde toplandı.
2
017 yılı Olağanüstü Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın "Anonim Şirketlerde Elektornik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.
-
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08 Ağustos 2018 ve 9638, sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.
Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 21.317.786.- TL sermayesini teşkil eden 2.131.778.600 adet paydan:
·
10.130,964 sermayesini teşkil eden 10.130.964, adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
· 5.600.636,03 sermayesini teşkil eden 560.063.603,000 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,
Toplam: 5.610.766,994 sermayesini teşkil eden 561.076.699,400 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, bakanlık temsilcisi gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı
Eliya ALHARAL
tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
Şirketin imtiyazlı pay sahibi Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Eliya ALHARAL, TTK' nın 419. maddesi gereğince
Tutanak Yazmanı olarak
: Serdar USLULAR' ı
Oy Toplama Memuru olarak : Vittorio FRANCO' ı görevlendirdi.
Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi
Serdar USLULAR
' ı görevlendirdi.
GÜNDEM MADDE
2-
Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE
3-
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporu , KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde
yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi ,öneri oy birliği ile kabul edildi müzakerede söz alan olmadı rapor oylanarak
oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4 Şirketimiz'in 31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 20.516.789.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 14.317.786.- TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 14.317.786.- TL azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,
Şirketimiz'in 31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 20.516.789.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 14.317.786.- TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 14.317.786.- TL azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılması hususu müzakere edildi, müzakerede söz alan olmadı, oylamaya geçildi ,oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5-Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)
Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili müzakere edildi, müzakerede söz alan olmadı, oylamaya geçildi , oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE
6-
Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'imizin için hayırlı olması
temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.
Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya saat 12:25' de son verildi. 06 09 2018


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KAP_TOPLANTITUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 KAP_HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 ONAYLI_TADIL.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar
4. Şirketimiz'in 31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 20.516.789.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 14.317.786.- TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 14.317.786.- TL azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)
Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706840


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.