KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.07.2018 - 17:56
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 OLAĞAN GENEL KURULUMUZ TESCİL EDİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 25.05.2018
Genel Kurul Tarihi 20.06.2018
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,
4 - 2017 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2018 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.
15 - 2018 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
17 - 22.03.2018 tarihinde alınan eşanlı sermaye azaltım artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,
18 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 4 ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 6 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 7 DAVET METNİ (2).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI (2).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 9 9 BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN POLİTİKA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mayıs 2018 ve 9588, sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.
Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 21.317.786.- TL sermayesini teşkil eden 2.131.778.600 adet paydan:
· 300.130,96 sermayesini teşkil eden 30.013.096,400, adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
· 5.600.636,03 sermayesini teşkil eden 560.063.603,000 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,
Toplam: 5.900.766,994 sermayesini teşkil eden 590.076.699,400 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, bakanlık temsilcisi gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Eliya ALHARAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
Şirketin imtiyazlı pay sahibi Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Eliya ALHARAL, TTK' nın 419. maddesi gereğince
Tutanak Yazmanı olarak : Serdar USLULAR' ı
Oy Toplama Memuru olarak : Vittorio FRANCO' ı görevlendirdi.
Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi Serdar USLULAR' ı görevlendirdi.
GÜNDEM MADDE 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,
21 gün (3 hafta) önceden ortakların tetkikine sunulan 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi ,öneri oy birliği ile kabul edildi müzakerede söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4- 2017 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
2017 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi ,öneri oy birliği ile kabul edildi müzakerede söz alan olmadı Tablolar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
Yönetim Kurulu' nun 17.04.2018 tarih 2018-182 sayılı kararı gereği 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 6- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2018 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2018 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, Bağımsız Dış Denetçi , pay sahipleri tarafından oy birliği ile ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL ve diğer paydaşın teklifi ile yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, 3 yıl süre ile ve en geç ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine
1- Gönen Kuru Kahve Ltd.Şti.temsilcisi Eliya ALHARAL
2- Vittorio FRANCO
3- Nisim NAHMİAS
4- Hülya ŞAHİN
5- Serdar USLULAR
Esas sözleşmenin 20.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Yazılı teklifteki Yönetim Kurulu adaylarının seçimi oybirliği ile kabul edildi.
oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 9- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, oy birliği ile karar verildi..
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 11- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
Şirketin www.selcukfood.com internet adresinde de yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2017 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve onaylandı.
"Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 15- 2018 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 16- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 17- 22.03.2018 tarihinde alınan eşanlı sermaye azaltım artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,
22.03.2018 tarihinde alınan eşanlı sermaye azaltım artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 18- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.
Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 20.06.2018


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017OGKKAPHAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2017OGKKAPTUTANAK.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Sıra No : 2018 -190
Karar Tarihi : 25/05/2018
Hazirun : Eliya ALHARAL, Vittorio FRANCO, Nisim NAHMİAS,
Serdar USLULAR, Hülya ŞAHİN
KARARIN METNİ
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 2017 yılı olağan genel kurulunun 20.06.2018 Çarşamba günü, saat 12:00' da, Şirket merkez adresimiz olan Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR adresinde ekli gündemle yapılmasına,
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karın Yönetim Kurulu' nun 17.04.2018 tarih 2018-182 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,
Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Eliya ALHARAL Vittorio FRANCO Nisim NAHMİAS,
Yön. Krl. Bşk. Yön. Krl. Bşk. V. Yön. Krl. Üyesi
Serdar USLULAR Hülya ŞAHİN
Yön. Krl. Üyesi Yön. Krl. Üyesi
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması, 2017 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2018 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması. 2018 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 22.03.2018 tarihinde alınan eşanlı sermaye azaltım artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi, Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696740


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.