KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

27.02.2024 - 20:33
KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X Şirketimizin esas sözleşmesinde genel kurula menfaat sahiplerinin katılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Genel kurul davetlerinde menfaat sahiplerine veya medyaya yönelik özel bir davet ibaresi bulunmamakla birlikte, bu kişilerden gelen katılım talepleri geri çevrilmemektedir. Ayrıca Şirketimizin genel kurulları elektronik genel kurul uygulamaları çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden canlı olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu uygulamaların menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin kurumsal yönetim açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
X Şirketimizin esas sözleşmesi çerçevesinde, A grubu pay sahibi ortakların 1 hisse karşılığı 10 oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu’nun 6 üyesi bu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Bu çerçevede Şirketimiz ilgili Tebliğ’in 1.4.2. sayılı ilkesine uyum sağlamamaktadır. Şirketimizin imtiyazlı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. (Holding) olup, Holding’in en büyük ortağı ise Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’dır. Söz konusu vakfın malvarlığına ilişkin işlemler, vakıflar mevzuatına ve vakıf resmi senedinde öngörülen kurallara tabidir. Dolaylı olarak adı geçen vakfa ait olan imtiyazların şu aşamada kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.
X
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Şirketimizin esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmesi söz konusu değildir. Yirmide birlik mevcut azlık hakkı uygulamasının, yatırımcı haklarının korunması açısından yeterli olduğu düşünülmekte olup, genişletilmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun onayına bağlanmıştır. Ancak halka açık olan hamiline yazılı payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. Şirketimizin A grubu nama yazılı paylarına sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup, Holding’in en büyük ortağı ise Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’dır. Söz konusu vakfın malvarlığına ilişkin işlemler vakıflar mevzuatına ve vakıf resmi senedinde öngörülen kurallara tabidir. Şu aşamada söz konusu devir kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulana gelmektedir. Diğer taraftan yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin cevaplara sunumlarda yer verilmekte olup, sıkça sorulan sorular başlığı altında ayrıca yer verilmemektedir.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
X Şirketimizin kurumsal internet sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakla birlikte, özellikle bazı hukuki metinler içerikte Türkçe olarak yer almaktadır. Şirketimizin halka açıklık oranının artması veya yabancı yatırımcı taleplerinin bu açıdan yoğunlaşması halinde, bildirimlerin İngilizce olarak yapılması değerlendirilebilecektir.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
X Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuat uyarınca kurulması zorunlu tüm komiteler kurulmuş, çalışma esasları belirlenmiş ve kamuya duyurulmuş ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesine konulmuştur. Bu çerçevede söz konusu hususlara yıllık faaliyet raporlarında yer verilmemektedir. Faaliyet raporlarımızda yönetim kurulunun yıl içindeki karar sayısına ilişkin bilgi verilmekte, üye bazında katılım durumu ayrıca yer almamaktadır. Yönetim kurulu karar yeter sayısı 6 üye olup, üyelerimiz toplantıya katılım için azami gayreti göstermekte ve toplantılara katılım oranı yüksek seyretmektedir. Bu çerçevede kişi bazlı açıklama yapmaya ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmektedir.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X Şirketimiz ilaç sektörü gibi, şirketimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin oldukça sıkı bir yasal çerçeve ile düzenlendikleri bir alanda faaliyet göstermekte olup, genel hükümler yanında söz konusu düzenlemeler de menfaat sahipleri ile Şirketimiz ilişkileri açısından önem arzetmektedir. Ayrıca Şirketimiz yazılı olmamakla birlikte menfaat sahipleri ile rekabeti önleyici politikaları uzun yıllardır uygulamakta olup, bu manada tüm tarafların güvenini kazanmış bir şirkettir. Bu açıdan kurum kültürü ile vücut bulan uygulamalara ilişkin ilave yazılı kurallara ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Şirketimizin ana ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup, Holding’in en büyük ortağı ise Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’dır. Vakıf senedi gereği, grup çalışanları vakıf yönetiminde yer almakta olup, doğrudan olmamakla birlikte Şirketimizin yönetimine bu şekilde katılımları sağlanmaktadır. Ayrıca vakıf yönetiminde akademik alandan katılımcılar da yer almaktadır. Ancak Şirketimiz yönetimine diğer menfaat sahiplerinin katılımına ilişkin özel bir düzenleme veya esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Mevcut durumun tarafların haklarının korunması ve şeffaflık açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Şirketimiz çalışanlara fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası belirlemiş olmakla birlikte, tüm kilit yönetici pozisyonları için yazılı bir halefiyet planı bulunmamaktadır. Çok köklü ve çalışan sadakati yüksek bir kurum olarak, ihtiyaç olması halinde, tüm yönetici pozisyonları için Şirketimiz faaliyetlerini aksatmayacak yetişmiş insan kaynağı Şirketimiz nezdinde mevcuttur.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
X
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X Şirketimizin müşterisi olan eczacılarımız ile birebir iletişim yürütülmekte, her türlü memnuniyetsizliğin hızlıca çözümü sağlanmaktadır.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulana gelmektedir.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X Genel müdürlük görevinde bulunan yöneticimiz, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı'nın vefatını müteakip, Şirketimizin dolaylı olarak hakim ortağı konumundaki Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna yönelik sigorta ana ortaklık tarafından yaptırılmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X Şirketimizin yönetim kurulunda kadın üye oranı için belirlenmiş bir asgari sınır ve hedef bulunmamaktadır. Yönetim kurulu adayları tecrübe, bilgi ve birikim, liyakat ve bağımsız üyeler için bağımsızlık kriterleri çerçevesinde belirlenmekte olup, kadın üyelerin sayısının artırılmasının olumlu olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan bu konuda özel bir çalışmamız bulunmayıp, kriterlere uygun kadın adayların mevcudiyeti halinde söz konusu sayıya ulaşılabilecektir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.
X Şirketimizin yönetim kurulu toplantıları fiziksel katılımla gerçekleştirilmekte olup, henüz elektronik yönetim kurulu altyapısı oluşturulmamıştır. Mevcut yönetim kurulu üyelerimizin ikamet durumları göz önünde bulundurulduğunda, fiziki katılımın güç olduğu bir durumla karşı karşıya kalınmadığı değerlendirilmektedir.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin özel bir iç düzenleme bulunmayıp, uygulama ile oturmuş prosedürler uygulanmaktadır. Mevcut durumda Şirketimizin yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin herhangi bir aksama ya da sıkıntı oluşmadığından bu aşamada yazılı bir prosedüre ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde Şirketimize önemli katkılar sunmakta olup, yönetim kurulu üyelerinin Şirketimiz dışındaki görevlerine yönelik olarak sınırlandırma getirilmemiş ve genel kurulda üye adaylarının grup içinde ve grup dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Bağımsız üyelerimiz de dahil olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerimizin i? deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Diğer taraftan yönetim kurulu üyelerimizin Şirketimiz dışında aldıkları görevler konusunda Faaliyet Raporumuzda detaylı bilgiye yer verilmektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Şirketimizin yönetim kurulu nezdinde 5 ayrı komite oluşturulmuş olduğundan ve yönetim kurulu üye sayımız 9 olduğundan yönetim kurulu üyelerimizin birden çok komitede yer almaları söz konusu olmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Şu aşamada yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında performans değerlendirmesi yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252472


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.758 Değişim: 1,17% Hacim : 44.207 Mio.TL Son veri saati : 12:26
Düşük 9.696 24.04.2024 Yüksek 9.759
Açılış: 9.716
32,5198 Değişim: -0,08%
Düşük 32,4457 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,7904 Değişim: -0,22%
Düşük 34,7410 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.418,86 Değişim: -0,46%
Düşük 2.415,67 24.04.2024 Yüksek 2.442,00
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.