" />

KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

21.03.2022 - 17:21
KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
08/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2021-31/12/2021
Tarih
21/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi, 3. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu?nun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2021 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 376. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu?nun Genel Kurulu bilgilendirmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Hikmet Aydın SİMİT ve Umut ÜLBEGİ?den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yönetim kurulu kararıyla atanan Ahmet Hakan EKEN ve Çetin AYDIN?ın Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 9. 2021 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 11. 2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 12. 2022 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun 395?inci ve 396?ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 14. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığı?na ana sözleşmeye uygun olarak esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Ayhan KOÇ?u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. 2. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik bir değişiklik talebinin olup olmadığını ve gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını, Genel Kurula sordu. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edilerek, yetki verildi. 3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi: ?2021 yılına ait Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda yayınlanmış ve toplantıdan 15 gün önce Şirket merkezinde ve şubelerinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş ve finansal tablolar ile faaliyet raporunun hissedarlarca incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporunun yalnızca Kanunen okunması gereken, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu?nun okunmasını arz ve teklif ederim.? Verilen sözlü önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim kurulunun özet yıllık faaliyet raporu genel kurula karşı okundu ve müzakere edildi. 4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesinde verilen önerge gereği, bağımsız denetçi raporunun denetçi görüşü okundu. Bağımsız denetim raporu müzakere edildi. 5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesinde verilen önerge gereği, 2021 yılına ait bilânço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. 6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi: ?6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 376. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu?nun Şirket faaliyetleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesini arz ve teklif ederim?. Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut sermaye kaybı nedeniyle şirketin sermaye yapısını ve özkaynaklarını güçlendirmek maksadıyla, yönetim kurulunca kabul edilen 2022 yılı bütçesinde ön görüldüğü üzere işlem hacminin ve kar marjlarının artışının yanı sıra şirket aktifine kayıtlı bazı gayrimenkullerin satışının yapılarak sağlanacak fonlarla karlılığın artırılmasıyla özkaynağın güçlendirilmesine dair, Genel Kurulu bilgilendirdi. 7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi: ?Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Hikmet Aydın SİMİT ve Umut ÜLBEGİ? den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, yönetim kurulu kararıyla atanan Ahmet Hakan EKEN ve Çetin AYDIN?ın Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onanmasını arz ve teklif ederim.? Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi: ?Şirketin Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile mali rapor ve bağımsız denetim raporları okunmuş gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır. Genel Kurulun bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Banka, banka iştirakleri ve banka risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, risk tasfiye kararları, yeniden yapılandırma protokolleri ve tadil metinleri ve ayrılan karşılıklar, çıkarılan yönetmelikler, alacak karşılığı edinilen gayrimenkuller ve buna bağlı olarak yapılan protokoller, her nev?i gayrimenkul alımı, satımı ve finansal kiralama kapsamında edinilmesi, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, her türlü türev işlem sözleşmeleri ve anlaşmaları, her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, yönetmelik gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleriyle harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424?üncü maddeleri ve Borçlar Kanunu?nun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince, en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederim.? Verilen önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu üyelerinin verilen önerge kapsamında ibra edilmeleri, her bir üye için ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tüm üyeler ayrı ayrı oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı ?Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulumuzda, 2021 yılı faaliyet dönemine ait dönem zararı nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasını ve dönem zararının ?Geçmiş Yıllar Zararı? hesabında bırakılmasını hissedarlara teklif etti başka teklif ve öneri olmadığından bu sözlü teklif, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 10. Toplantı Başkanının sözlü önergesine göre `Şirketin Yönetim Kurulu?nun 3 yıllığına görev yapmak üzere 6 kişiden oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerinin Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Çetin AYDIN, Mustafa ŞAHİN, Ayşe Zeynep KARAHAN ve Canan?dan oluşması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu sözlü teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Çetin AYDIN, Mustafa ŞAHİN, Ayşe Zeynep KARAHAN ve Canan AYDINOL?un toplantıda hazır bulunduğunu ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan ettiler. 11. Gündemin on birinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki sözlü önergeyi verdi: ?Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin almakta oldukları net huzur hakkı ücretlerine Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere 2022 yılında %30 oranında artış yapılmasına, bununla birlikte 2022 yılında ödenecek olan ücretlerden, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeni ile vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından karşılanmasını arz ve teklif ederim.? Başka teklif ve öneri olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı aşağıdaki sözlü önerge verildi. 2022 yılı için ?Genel Kurul Denetçisi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin, seçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif etti. Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 13. Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun 395?inci ve 396?ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 14. Gündemin dilek ve temenniler konulu on ikinci maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011777


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0722 Değişim: 0,02%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1714 Değişim: -0,07%
Düşük 36,0994 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.610,00 Değişim: -0,16%
Düşük 2.608,27 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.