KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2019 - 16:07
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 12.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 11.03.2019
Genel Kurul Tarihi 12.04.2019
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2018 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2018 dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2018 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından 2'sinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi, görev süresinin tespiti ve aylık brut ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 12.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 12.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 12.04.2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 12.04.2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 12.04.2019 Tarihinde Yapılan 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 12.04.2019 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2019 tarih ve 43340238 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sn.Sultan KURBANOĞLU' nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.
Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.03.2019 tarih ve 9788 sayılı, Gebze Yenigün Gazetesinin 14.03.2019 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 15.03.2019 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 200.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 20.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri 37.964.935,41 TL'ye tekabül eden 3.796.493.541 adet payın fiziken ve elektronik ortamda asaleten, toplam itibari değeri 106.831.521,62 TL'ye tekabül eden 10.683.152.162 adet payın fiziken ve elektronik ortamda vekaleten olmak üzere nihai toplam 144.796.457,03 TL nominal bedelli 14.479.645.703 adet payın toplantıda temsil edildiği gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin Çaycı'nın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN toplamda 24.999.860 adet red oya karşılık 14.454.645.843 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn.Demet TAŞKIN toplantı yazmanı olarak ve Sn. Uğur BULAT oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.
2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi toplamda 24.999.860 adet red oya karşılık 14.454.645.843 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit Mücellit tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 24.999.860 adet red oya karşılık 14.454.645.843 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı.
Mustafa FIRAT elektronik ortamda iştaraklerin şirket üzerinde yüksek mali yükü olduğunu gerek ABD gerek Bulgaristan'a sermaye artırımı nedeniyle para aktarımı olduğunu, bu aktarımların ne zaman biteceğini ve ne zaman kara geçeceklerini sordu.
Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uluçam Bulgaristan şirketimiz şuan için deneme üretimindedir faaliyete geçmesiyle birlikte kar beklemekteyiz. Amerika'daki şirketler bugüne kadar kar etmişler ve bunlar konsolide tablolarımızda yer almıştır.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2018 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Toplantı Başkanı Sn. İbrahim HASELÇİN okudu. Mustafa FIRAT elektronik ortamda Hanönü madeniyle ilgili son gelişmeler nedir, beklenti nedir diye sordu. Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uluçam önemli bir gelişme olduğu takdirde KAP'ta açıklama yapmaktayız, İzin sürelerimiz dolduğunda sürenin uzatılması yönünde başvuruda bulunmayı düşünüyoruz dedi. Besim TAŞDEMİR elektronik ortamda ABD'deki şirket yapılanmasının nasıl olduğunu ve Bulgaristan fabrikasının ürün kapasite hedefleri hakkında bilgi istemiştir. Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uluçam 2016 yılında Bulgaristan Şumen ilinde fabrikamız kuruldu. Sermayesi şuan 8 milyon levadır. Toplam yatırım maliyeti 10 milyon euro civarındadır. Gerek global gerekse Avrupa Birliği pazarında bulunmak için Bulgaristan'daki fabrikamızın stratejik önemi bulunmaktadır. Avrupa Birliği içinde yer almak ticarette avantaj sağlayacaktır. T.C'ye uygulanan Afrika'daki bazı ülkele için %15, Ortadoğu ve Körfez için %5'lik vergi uygulamaları bakımından avantaj sağlanacaktır. Avrupa'ya yapılacak ihracatlarda liman ve lojistik avantajından faydalanılacak ve rekabetçi faaliyet olacaktır. Ayrıca hammedeye yakınlık, lojistik, ucuz iş gücü ve maaliyet avantajları bulunmaktadır. Sarkuysan Kocaeli'ye yaklaşık 5 saat mesafede olması ayrıca lehimize bir durumdur. Deneme üretimlerine başlanmıştır, resmi izinlerin ardından sinai üretimlere geçilecektir. Amerika'da 2002'den beri faaliyet yürütülmektedir. Nakliye masrafları, lojistik, hızlı hizmet, müşteri memnuniyeti için Sarkwire Şirketimiz Albany- Newyork'ta, 2016 yılında da Georgia Toccao'da ikinci fabrikamız kurulmuştur. Amerika pazarında aylık 1000 tonluk üretimimiz 3 katına çıkarak 3000 ton/ay kapasite seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca yapılanmaya yönelik olarak sistem altyapısına, raporlamaya yönelik organizasyon yaptık. Amerika'da 2 şirketimiz bulunmakta olup üretim, pazarlama ve satış üzerine çalışmaktadırlar. İki şirketi birleştirerek Sark Wire olarak daha etkin ve verimli bir şekilde devam edeceğiz. ERP sistemini de daha ekonomik olarak uygulayabileceğiz.
5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2018 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Cenap TAŞKIN tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 24.999.860 adet red oya karşılık 14.454.645.843 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Finansal Tablolar müzakereye açıldı.
Elektronik ortamda Sn. Mustafa FIRAT, şirketin benzer üretim yapan rakip şirketlerin gerisinde kaldığını 6-7 milyar ciroya göre 50 milyon tl temettünün oldukça az olduğunu o nedenle Yönetim Kurulu üyelerinin bu nedenlerle hissedarların hak ve menfaatlerini koruması gerektiğini belirtti. Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uluçam temettü miktarının az olduğunu düşünmüyorum, temettü miktarımız geçen seneye göre artmıştır.
2018 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 24.999.860 adet red oya karşılık 14.454.645.843 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 11 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların 24.999.860 adet red oya karşılık 11.051.755.201 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildiler. Ortaklarımızdan Sn. Mustafa FIRAT elektronik ortamda, şirketin her türlü hak ve menfaatlerinden faydalanan Yönetim Kurulu Üyelerinin, küçük yatırımcının hak ve menfaatlerini koruması gerektiğini düşünüyorum dedi.
7. Gündemin 7. maddesi kapsamında kar dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Şirket faaliyet raporunda da yer alan, bağışların eklenmesiyle bulunan 85.643.837,- TL Net Dağıtılabilir Kârdan brüt % 25 (0, 25 TL) ve net % 21,25 (0,2125 TL) kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 27.05.2019 olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. (Ek:1). Yönetim kurulunun teklifi yapılan oylama sonucunda 24.999.860 adet red oya karşılık 14.454.645.843 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ortaklarımızdan Sn. Mustafa FIRAT elektronik ortamda, temettü çok azdır, diyerek muhalefet şerhinde bulundu.
8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunda bulunan şirket tarafından 2018 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.
9. Gündemin 9. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2019 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 400.000,-TL olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 400.000,- TL üst sınır teklifi 216.842.585 adet red oya karşılık 14.262.803.118 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Mustafa FIRAT elektronik ortamda Yönetim Kurulu üyelerinin küçük yatırımcıların hak ve menfaatlerini koruması gerektiğine inanıyorum dedi.
10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.
11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2019 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede 24.999.960 adet red oya karşılık 14.454.645.743 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
Besim Taşdemir elektronik ortamda Bulgaristan'daki fabrikada üretilecek ürünleri ve kapasite ile ilgili net cevap gelmediği için tekrar sordu. Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM kapasite olarak yıllık 20 bin ton seviyesi hedeflenmekte olup, kalay kaplı iletkenler gibi katma değeri yüksek ürünler üretileceğini söyledi. Mustafa FIRAT elektronik ortamda Uluslararası nitelikte stratejik bir kuruluşun ülke gelişimine uygun ve yatırımcıya güven veren vizyon içinde yönetilmesi gerekir. Bemka battı, Demisaş bu yıl kar etse de zararda. Gayrimenkuller satıldı şirkete bir yansıması olmadı, iştiraklerin gelir gider durumlarında bir açıklık yok. Bağımsız Denetim kuruluşunun bu durumları hissedar adına takip etmesi gerekir dedi. Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM Bemka batmadı, Sarkuysan ile birleşti ve Tuzla ve Gebze'deki fabrikalarında üretim devam etmektedir. Demisaş ise 2018 yılında en iyi performans yapan grup şirketimizdir. Kar artışı önceki yıla nazaran %437 seviyesindedir. Demisaş döküm şirketleri arasında sektöründe en iyi performans gösteren şirket olmuştur. BİST'de kar artışı şampiyonu olmuştur dedi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin ÖZBOYACI tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2019 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere alacakları aylık ücretin net 9.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.000,-TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 215.614.185 adet red oya karşılık 14.264.031.518 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul'a önerilen Ayhan ZEYTİNOĞLU ve Mehmet BAHTİYAR'ın bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu başka aday çıkmadı. Adaylardan Sn.Mehmet BAHTİYAR toplantıda hazır bulunup, toplantıda hazır bulunamayan aday Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU'nun toplantıya hitaben yazdığı Yönetim Kuruluna ilişkin "kabul beyanı toplantı başkanı Sn. İbrahim HASELÇİN tarafından okundu. Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda 24.999.860 adet red oya karşılık 14.454.645.843 adet kabul oyu ile eşit oy alarak oyçokluğu ile Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU ve Sn. Mehmet BAHTİYAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU ve Sn. Mehmet BAHTİYAR'a 1 yıl müddetle ve aylık net 9.000- TL/ay ücret ve net 1.000-TL/ay huzur hakkı verilmesine 24.999.860 adet red oya karşılık 14.454.645.843 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Ortak Zeynep TEMİNHAN elektronik ortamda Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal Yönetim İlkeri tebliği gereğince Yönetim kurulunda en az %25 kadın üye önerilmektedir. Buna ilişkin hedef ve uyum politası belirlediniz mi diye sordu. Genel Müdür Sevgür ARSLANPAY ve Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM önceki yıllarda bu politikanın uygulandığını ve yönetim kurulumuzda kadın üyenin bulunduğunu, söz konusu kuralın zorunlu olmaması nedeniyle şuan uygulanmadığını belirttiler. Ortaklarımızdan Sn. Mustafa FIRAT elektronik ortamda, Yönetim Kurulu Üyelerinin, küçük yatırımcının hak ve menfaatlerini koruması gerektiğini düşünüyorum dedi.
14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine elektronik ortamdaki 26.228.460 adet red oyuna karşılık 14.453.417.243 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Ortaklarımızdan Sn. Mustafa FIRAT elektronik ortamda, muhalefet şerhini verdi. Muhalefet şerhinde, TTK'nın söz konusu maddeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin şirkete borçlanması ilgili olup şirket sermayesinin korunması ilkesi gereği konulmuş ve TTK 358'in tamamlayıcısıdır. Kötüye kullanımı engellenmesi amacıyla konulduğu anlaşılmaktadır. Bu iznin verilmesinin kanunun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum demiştir.
15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Mustafa FIRAT elektronik ortamda şirketin dünyadaki gelişmeleri göz ardı etmeden Ar-ge faaliyetlerini hızlandırarak alternative üretim ve teknoloji faaliyetlerini takip ederek sürdürülebilir bir vizyon oluşturması gerekir , şirket dinamik yapıya kavuşturulmalıdır, şirketin 15-20 yıl önceki dinamizmini çok iyi biliyoruz, yönetimin küçük yatırımcının hak ve menfaatlerini koruması gerektiğini hatırlatır, Genel Kurul'un hayırlı olmasını dilerim dedi. Sn. Hayrettin ÇAYCI teşekkür konuşmasında ortakların sermaye artırımı olup olmayacağı şeklindeki sorusuna 300 milyon TL sermaye tavanımız bulunmakta olup, bu sermayeye çıkmak için 2 yıl izin süremiz içerisinde sermaye arttırımı yapma yönünde niyetimiz var, ortaklarımızdan az para alarak sermaye artırımı yapmanın yollarını aramaktayız. Sarkuysan doğru bir yolda ilerlemektedir, daha iyi günlere ulaşacağız inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyoruz dedi.
Bakanlık temsilcisi söz alarak alınan kararlara, toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat:16:46'da son verildi. İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.
Ek:1 Kâr dağıtım tablosu
Bakanlık Temsilcileri Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU
Toplantı Başkanı İbrahim HASELÇİN
Yazman Demet TAŞKIN
Oy Toplama Memuru UĞUR BULAT


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 12.04.2019 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 12.04.2019 GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.