KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2018 - 12:37
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 06.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.03.2018
Genel Kurul Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No:147 41700 Darıca Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2017 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2017 dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2017 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2017 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından 2'sinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi, görev süresinin tespiti ve aylık brut ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 06.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 06.04.2018 Tarihinde Yapılan 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 06.04.2018 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33165164 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLU' nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.03.2018 tarih ve 9534 sayılı, Gazete Gebze Gazetesinin 12.03.2018 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 13.03.2018 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 200.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 20.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri 44.059.946,20 TL'ye tekabül eden 4.405.739.019 adet payın fiziken asaleten, toplam itibari değeri 81.812.830,14 TL'e tekabül eden 8.181.283.014 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 3.006.271,85 TL'ye tekabül eden 300.627.185 adet pay olmak üzere nihai toplam 128.623.445,59 TL nominal bedelli 12.862.344.559 adet payın toplantıda temsil edildiği gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Sn Hayrettin ÇAYCI, toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Ortaklardan Sn. Fuat SUCU'nun verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN toplamda oybirliği ile seçildi.Toplantı Başkanı tarafından Sn.Sedef ÖZTÜRK toplantı yazmanı olarak ve Sn. Suat VARDAR oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.
2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun
görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2017 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 25.560.160 adet red oya karşılık 12.836.784.399 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Faaliyet raporu ile ilgili söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2017 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.
5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2017 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların
okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Cenap TAŞKIN tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2017 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi.
Şirketin 2017 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Salondan söz alan olmadı . Elektronik ortamda Sn. Mustafa FIRAT, Uluslararası nitelikte ün ve teknolojiye sahip böylesi stratejik bir kuruluşun ülke gelişimine uygun ve yatırımcıya güven veren bir vizyon içinde yönetilmesi ve iştirak faaliyetlerinde yönetimin ciddi tedbirler alması gerektiği yönünde beyanda bulundu. 2017 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 25.560.160 adet red oya karşılık 12.836.784.399 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim
kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 11 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların 25.560.160 adet red oya karşılık 9.868.404.296 adet kabul oyu ile ibra edildiler.
7. Gündemin 7. maddesi kapsamında kar dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Şirket
faaliyet raporunda da yer alan, Yönetim Kurulu'nun 85.594.580,- TL Net Dağıtılabilir Kardan brüt % 17 (0, 17 TL) ve net % 14,45 (0,1445 TL) kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 11.06.2018 olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okunduktan sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası ve MKK düzenlemeleri doğrultusunda dağıtım tarihinin 06.06.2018 olarak belirlenmesi konusunda ikinci teklifi okundu. (Ek:1 ve Ek:2). Brüt % 17 (0, 17 TL) ve net % 14,45 (0,1445 TL) kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 06.06.2018 olarak belirlenmesi 25.560.160 adet red oyuna karşılık 12.836.784.399 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Sn. Mustafa FIRAT elektronik ortamda, şirket büyümede benzer üretim yapan rakip şirketlerin gerisindedir. 6, 7 milyar cirolu şirketler grubu için temettü çok azdır, beyanında bulundu.
8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunda bulunan şirket
tarafından 2017 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.
9. Gündemin 9. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince
şirketin sosyal yardım amacı ile 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2018 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 350.000,-TL olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 350.000,- TL üst sınır teklifi 299.398.585 adet red oya karşılık 12.562.945.974 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi. Ortaklarımızdan Sn. Mustafa FIRAT elektronik ortamdan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul'a gelmediğini belirtti. Toplantı başkanı tüm Yönetim Kurulu'nun eksiksiz Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğunu açıkladı.
Sn. Mustafa FIRAT şirket bünyesinde 8-9 iştirakin bulunduğu, Sark USA ile Sark Bulgaria ‘ya sürekli aktarım yapıldığını, bu iştiraklerin mali yükümlülüklerinin neler olduğu ve söz konusu iştiraklerin şirketi ne zaman kara geçireceği hakkında bilgi verilmesini talep etti. Ayrıca, taşınmazların değerlendirilmesi için bir strateji geliştirilip geliştirilmediğini sordu ve Hanönü Madeni davaları ve işletiminin ne durumda olduğunu sordu. Şirketimizin Mali Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ümit ULUÇAM iştiraklerimizin şirketimize herhangi bir mali yükümlülüklerinin olmadığını, aksine şirketimize birçok katkılarının bulunduğunu belirtti. Amerika'daki şirketimizin 2016 yılında kurulan 2. fabrika dolayısıyla şirketimize üretim artışı sağlandığını ve şirketin 2 yıldır kar ettiğini belirtti. Ayrıca Sark USA yanında Sark Wire şirketinin de kar ettiği açıklandı. Öte yandan iştirakimiz Sar Makina'nın 2017 yılında cirosunun %72 oranında artırarak karını daha da önemli oranda artırdığını, faaliyetini genişleterek Pazar payını artırdığını ve dolayısıyla şirketimize ciddi katkı sağladığını söyledi. Sarda Şirketi'nin cirosunun bir önceki yıl %67 oranında artırmış iken, 2017 yılında cirosunun %100 oranından daha fazla artırdığını ifade etti. Demisaş iştirakimizin de ciroyu %48 artırıp karlılığının da bu sene 8 milyona ulaştığını belirtti. Öte yandan, her yıl yatırım amaçlı gayrimenkul değerlendirmelerinin mali tablolara yansıtıldığını ve olumlu olarak mali tablolara katkı sağladığını söyledi. Madenler konusunda da Şirketimizin iki adet arama ruhsatı bulunduğunu , bu konuda idarenin açmış olduğu davalardan birinin temyiz aşamasında lehimize sonuçlandığını, diğerinin ise temyiz aşamasında olduğunu ve lehimize sonuç beklendiğini söyledi. Faaliyetlere ilişkin sürecin devam ettiğini ve gelişmeler olduğu takdirde KAP vasıtasıyla bilgilendirme yapılacağını söyledi.
11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2018 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede 25.560.260 adet red oya karşılık 12.836.784.299 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Maddeye ilişkin 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun muhalefet şerhi olup söz konusu muhalefet şerhi tutanağın ekine konulmuştur.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili
gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin ÖZBOYACI tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere alacakları aylık ücretin bir önceki dönemde aldıkları tutarın aynısı olan net 8.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.000,-TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 25.560.160 adet red oya karşılık 12.836.784.399 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Sn. Mustafa FIRAT elektronik ortamda görüntü alamadığını bildirdi. Toplantı başkanı görüntü alınamamasında herhangi bir müdahalenin olmadığını, teknik bir hata olduğunu, nitekim yayın yapan teknik ekibin önerisi doğrultusunda sistemin açılıp kapatılmasıyla sorunun çözüleceğini tahmin ettiklerini söyledi. Sistem kapatıldı ve yeniden açılınca görüntülü yayın tekrar devreye girdi. Toplantı Başkanlığı teknik ekibin tavsiyesi, doğrultusunda sistemi kapatıp açmak suretiyle görüntü sorununun çözümünü sağlayarak Sn. Mustafa FIRAT'ı bilgilendirdi.
13. Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 Tarih ve 1541/18.06 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Fuat Aşıcıoğlu ve Mehmet Bahtiyar'ın bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu başka aday çıkmadı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylardan bu sene ilk defa aday olan Sn.Fuat Aşıcıoğlu kendilerini tanıttı. Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda adaylardan Sn. Fuat AŞICIOĞLI ve Sn. Mehmet BAHTİYAR'a 1 yıl müddetle ve aylık net 8.000- TL/ay ücret ve net 1.000-TL/ay huzur hakkı verilmesine 25.560.160 adet red oya karşılık 12.811.534.499 adet kabul oyu ile eşit oy alarak oyçokluğu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Ortaklarımızdan Sn. Mustafa FIRAT tekrar görüntü ve sistemin neden çalışmadığı sorusunu yöneltti. Toplantı Başkanı, elektronik ortamda sorunun Şirketimizden kaynaklanmadığını, teknik bir problem olabileceğini, eğer sorun var ise bir kez daha sistemin açılıp kapatılabileceğini belirtti. Ayrıca Toplantı Başkanı Genel Kurul salonunda herhangi bir sorun görülmediğini de belirtti.
14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine elektronik ortamdaki 26.788.760 adet red oyuna karşılık 12.835.555.799 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Ortaklarımızdan Sn. Gürsoy Hafızoğlu elektronik ortamda, ikinci muhalefet şerhini verdi ve şerh, tutanağın ekine eklendi. Muhalefet şerhinde, verilecek iznin pay sahiplerinin aleyhine olmasından dolayı reddetiğini ve kanunen yasak olduğu sebebiyle red oyu kullandığını belirtti. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nda böyle bir yasağın olmadığını açıkladı.
15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz alarak alınan kararlara, toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat:16:02'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.
Ek:1 Kar dağıtım tablosu
Ek:2 Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisine ek önerisi
Ek:3 11. ve 14. Maddelerdeki Muhalefet Şerhleri
Bakanlık Temsilcileri Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU
Toplantı Başkanı İbrahim HASELÇİN
Yazman Sedef ÖZTÜRK
Oy Toplama Memuru Suat VARDAR


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 06042018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 06042018 Tarihli HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676841


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.