KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:34
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 1.529.834.844 1.480.061.489
Satışların Maliyeti
5,28 -1.466.450.486 -1.405.765.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.384.358 74.296.168
BRÜT KAR (ZARAR)
63.384.358 74.296.168
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -13.221.397 -13.530.311
Pazarlama Giderleri
29,30 -8.929.634 -7.058.867
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -841.302 -726.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 154.603.064 40.666.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -118.158.944 -11.733.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.836.145 81.913.569
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 144.133 661.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -36.774
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -1.023.523 3.104.595
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.919.981 85.680.064
Finansman Gelirleri
33 51.415.524 17.013.684
Finansman Giderleri
33 -100.707.193 -57.438.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.628.312 45.255.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -8.010.520 -5.707.396
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.159.823 -9.416.485
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-850.697 3.709.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.617.792 39.548.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.617.792 39.548.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.485 18.600
Ana Ortaklık Payları
18.597.307 39.529.529
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00093000 0,00198000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.438.132 130.390.762
Dönem Karı (Zararı)
18.617.792 39.548.129
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.617.792 39.548.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.212.569 16.300.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 8.677.065 7.348.110
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 874.055 -5.463
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 874.055 163.497
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -168.960
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 993.892 997.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 993.892 -2.535.346
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.532.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 19.539.452 21.161.085
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.238.695 -1.959.372
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 20.778.147 23.120.457
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-77.030.882 -9.085.399
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 10.952.199 -6.102.676
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.952.199 -6.102.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 1.771.130 -3.104.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 8.010.520 5.707.396
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -615.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
58.976.607 77.607.771
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
36.774 -96.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -25.215.202 -83.210.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -25.222.492 -27.285.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 78.771.616 34.659.015
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -4.865.353 21.270.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 34.613.147 119.029.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 2.407.504 59.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 -480.117 -1.246.777
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -1.088.900 15.838.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.630 -1.409.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.381.830 133.456.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -8.480.127 -1.374.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.463.571 -1.690.557
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.304.530 -12.901.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.094.271 135.145
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -17.398.801 -13.037.041
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.627.853 -107.187.229
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 606.602.100 294.600.652
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -538.434.795 -395.151.250
Ödenen Temettüler
27 -338.174
Ödenen Faiz
33 -19.539.452 -6.298.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.761.455 10.301.637
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.331.303 2.025.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.092.758 12.326.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 87.618.427 64.545.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 164.711.185 76.872.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 164.811.269 87.708.466
Ticari Alacaklar
10 883.519.155 859.178.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 2.607.038 1.691.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 880.912.117 857.486.816
Diğer Alacaklar
11 95.988.693 70.768.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 95.988.693 70.768.411
Türev Araçlar
14 1.624.894 4.105.362
Stoklar
13 511.095.759 589.867.375
Peşin Ödenmiş Giderler
26 35.007.561 30.146.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 267.736 895.568
Diğer Dönen Varlıklar
26 29.737.229 27.227.641
ARA TOPLAM
1.722.052.296 1.669.897.169
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.722.052.296 1.669.897.169
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 499.991 536.765
Diğer Alacaklar
11 90.718 88.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
90.718 88.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 49.797.675 51.568.805
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 97.865.000 97.865.000
Maddi Duran Varlıklar
18 331.524.138 322.899.319
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 684.866 819.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.802.505 9.664.980
Peşin Ödenmiş Giderler
26 385.871 381.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 6.266.225 8.353.112
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
495.916.989 492.177.976
TOPLAM VARLIKLAR
2.217.969.285 2.162.075.145
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 524.362.311 655.535.049
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 119.169.245 209.029.681
Ticari Borçlar
10 335.821.295 301.208.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 335.821.295 301.208.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.936.912 5.529.408
Diğer Borçlar
11 10.249.964 10.730.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.249.964 10.730.081
Türev Araçlar
14 8.471.731 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 32.653.052 33.741.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.653.052 33.741.952
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 3.520.929 2.601.812
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 11.434.923 19.667.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.791.970 16.326.551
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.642.953 3.341.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 161.780 0
ARA TOPLAM
1.053.782.142 1.238.043.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.053.782.142 1.238.043.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 493.804.793 281.635.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 55.056.056 54.062.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.056.056 54.062.164
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.359.300 1.368.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
550.220.149 337.065.845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.604.002.291 1.575.109.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 613.405.157 586.422.093
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.332.876 8.278.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.770.638 61.439.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
88.622.550 88.622.550
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
227.061.235 138.226.791
Net Dönem Karı veya Zararı
18.597.307 88.834.444
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
561.837 543.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
613.966.994 586.965.442
TOPLAM KAYNAKLAR
2.217.969.285 2.162.075.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647
Transferler
27 116.344.685 -25.245.952 -91.098.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
620.143 -51.064 3.250.578 39.529.529 43.349.186 21.011 43.370.197
Dönem Karı (Zararı)
39.529.529 39.529.529 18.600 39.548.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
620.143 -51.064 3.250.578 3.819.657 2.411 3.822.068
Kar Payları
-337.848 -337.848 -326 -338.174
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -5.974.169 -1.917.273 54.272.703 205.207.378 77.629.340 39.529.529 593.568.743 531.927 594.100.670
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Transferler
27 88.834.444 -88.834.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
802.061 -747.607 8.331.303 18.597.307
Dönem Karı (Zararı)
18.597.307 26.983.064 18.488 27.001.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
802.061 -747.607 8.331.303 18.597.307 20.485 18.617.792
Sermaye Arttırımı
8.385.757 -1.997 8.383.760
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.990.260 -2.477.548 69.770.638 88.622.550 227.061.235 18.597.307 613.405.157 561.837 613.966.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 18.617.792 39.548.129
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.957 571.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 1.003.207 778.029
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -747.607 -51.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -203.643 -155.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-203.643 -155.662
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.331.803 3.250.765
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 8.331.803 3.250.765
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.383.760 3.822.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.001.552 43.370.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.488 21.011
Ana Ortaklık Payları
26.983.064 43.349.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850302


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6876 Değişim: 0,00%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5351 Değişim: -0,09%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
785,29 Değişim: 0,06%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.