KAP ***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2021 - 13:28
KAP ***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.03.2021
Genel Kurul Tarihi 07.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres 29 EKİM MAHALLESİ 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SANAYİ BÖLGESİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
5 - Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
7 - Yönetim Kurulu Seçimi.
8 - Şirketimizin Kar Payı Dağıtımı Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması.
9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11 - 2021 yılı için Yönetim Kurulu Denetçinin seçiminin onaylanması.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KarDağıtımPolitikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin gündemin birinci maddesinde, Divan Başkanlığına Abdi MERTTÜRK, divan üyeliklerine Mustafa Toğan TOPRAK ve Abdulcabbar ERBAKAN'ın seçilmeleri 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin gündemin ikinci maddesinde, teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na işbu toplantıya ilişkin toplantı tutanağı ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündemin üçüncü maddesinde, Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
4.
2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 12.698.547,412 adet kabul oyu neticesinde karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
5. Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine ilişkin gündemin beşinci maddesinde, 2020 hesap dönemine ait finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesaplarının, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2020 yılına ait finansal tabloların tasdikine 12.698.547,412 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin gündemin altıncı maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olarak yapılan oylamada 5 red oyuna karşılık 1.816.732,76 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu Seçimine ilişkin gündemin yedinci maddesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Abdi MERTTÜRK, Mustafa Toğan TOPRAK, Abdulcabbar ERBAKAN, Aynur Çilem MERTTÜRK'ün ve daha önce Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7nci fıkrasında bahsi geçen bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarını beyan eden Selçuk YILMAZ ile Mustafa Şatim KIRKALI'nin 3 yıl süre ile seçilmelerine 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Şirketimizin Kar Payı Dağıtımı Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, Genel Kurul Çağrısı ile birlikte KAP'ta yayınlanan Kar Payı Dağıtım politikası hakkında bilgi verilmiş ve Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli önerisi olan "Net dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 11.496.261,62-TL'nin 2020 yılında başlayıp hali hazırda devam eden pandemi koşullarında nakit pozisyonunu güçlü tutulması ve yatırım planlarının finansmanı için dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu" Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylamada 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin onuncu maddesinde, Toplantı Başkanlığı'na iletilen yazılı bir önergede Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 25.000,00 TL (Yirmibeşbin), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 6.000,00 TL (Altıbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylamada 6 adet red oyuna karşılık 12.698.541,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
11. 2021 yılı için Yönetim Kurulu Denetçinin seçiminin onaylanmasına ilişkin gündemin on birinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli kararı ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere 7730250853 vergi kimlik numaralı "HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ"'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınmasına ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 sayılı T.T.K.nun 395 ve 396ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Dilekler ve kapanışa ait gündemin on üçüncü maddesinde elektronik ortamda katılım sağlayan OKAN DENİZ, Teksav'ın katılmış olduğu ihaledeki son durumu ve yönetimin pay satışına devam edip etmeyeceğini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Abdi MERTTÜRK söz alarak Bağlı Ortaklığımız Teksav'ın Pakistan ihalesinde teknik incelemenin devam ettiğini ve teklif zarflarının açılmadığını belirtti. Pay satışları ile ilgili Yönetim Kurulu'nun pay satmadığını, pay sahiplerinin satışları ile ilgili kişilerin kendi tercihleri olduğunu ve paylarını arttırma fikrinin olduğunu beyan etti. Başkaca soru olmayınca Toplantı Başkanı Abdi MERTTÜRK'ün alınan kararların hayırlı olması dileğiyle Genel Kurul Toplantısı sona erdirdi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 o: 56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığını temsilen İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 00062890306 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Şebnem PEKER ve Mustafa Düzen'in katılımı ile yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924168


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.055 Değişim: -0,47% Hacim : 68.745 Mio.TL Son veri saati : 15:23
Düşük 9.035 04.03.2024 Yüksek 9.150
Açılış: 9.139
31,5257 Değişim: 0,52%
Düşük 31,3056 04.03.2024 Yüksek 31,8118
Açılış: 31,3634
34,2479 Değişim: 0,61%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,5687
Açılış: 34,0393
2.111,74 Değişim: 0,51%
Düşük 2.096,67 04.03.2024 Yüksek 2.131,24
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.