KAP ***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.10.2023 - 13:58
KAP ***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.09.2023
Genel Kurul Tarihi 23.10.2023
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikasının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.
10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 14.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına.
15 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin tadilinin onayı.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname 2022.pdf - İlan Metni
EK: 3 Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Gündemi 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Selami KARAAĞAÇ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Selami KARAAĞAÇ'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı, Sn. Bilal KARADUMAN'ı tutanak yazmanı, Sn. Ümit YÜKSEK'i oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Sn. Sinan SİVRİKAYA'da Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere görevlendirildi.
2- Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 23.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasını teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
3- 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketini temsilen Sn. Mustafa ÇANAKÇIOĞLU tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
4- Şirket'in "Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2022 yılına ait Finansal Tabloların 23.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2022 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Finansal Tablolar müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
5- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Osman İPEK, Sn. Cemil İPEK, Sn. Cem İPEK, Sn. Can İPEK Sn. İlhan YAĞMUR ve Sn. Bilal YÜKSEKDAĞ'ın 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri 1 (bir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Elektronik oylama sonucunda itibari değeri 1 (bir) adet olan yatırımcı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum şeklinde muhalefet şehri vermiştir.
6- Gündemin 6'ıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulmasına geçildi.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın, Şirketin www.rubenis.com adresindeki resmi internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Bu doğrultuda, Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7- Şirket'in 24 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda almış olduğu karara istinaden
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 169.394.311 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 154.630.946 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. Bu doğrultuda, finansal piyasaların mevcut durumunu ve Şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla Şirketimizin nakit projeksiyonlarını dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 5.810.300 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem karından genel kanuni yedek akçenin ayrılması sonrası kalan 154.630.946 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1788 (Binyediyüzseksensekiz) red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
8- Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespitine geçildi.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin müzakeresine ve oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net huzur hakkı ile ilgili olarak, Genel Kurulu takip eden aydan başlamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman İPEK'e aylık net 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cemil İPEK'E aylık net 25.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette görevli olduklarından dolayı maaş dışında ücret almamaları konusunda yapılan oylama sonucunda 288 (ikiyüzseksensekiz) adet red oyuna karşılık katılanların oyçokluğula kabul edilmiştir.
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2023 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda 288 (ikiyüzseksensekiz) adet red oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
10- 2022 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000 –TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 288 (ikiyüzsensensekiz) adet red oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
11- Gündemin 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında, pay sahiplerine, Toplantı Başkanı Sn. Selami Karaağaç tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
12- Gündemin 12'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
13- Gündemin 13'üncü maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2022 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. no'lu ilke kapsamında bilgilendirme yapılması gereken, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, önemli bir işlemlerinin olmadığı ve 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortalık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kurulunu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerinin bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
14- Gündemin 14'inci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında, Şirketin başlattığı pay geri alım programı ile 21 Temmuz 2023 – 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında 670.561 adet pay geri alınmıştır. Geri alınan payların tamamı 12 Eylül 2023 – 15 Eylül 2023 tarihleri arasında elden çıkarılmış olup bu işlemlerden Şirket 5.100.634,74 TL kar elde etmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
15- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadilinin onaya sunulmasına ilişkin gündemin 15. maddesine geçildi.
08 Mayıs 2013 tarihinde tescil edilerek 14 Mayıs 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan, Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönergesi'nin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nca tadil edilerek hazırlanan ve değişiklik metnini de içeren versiyonunun, Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemin'de yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına dair önerge oya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Bu kapsamda, Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
16- Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, dilek ve temenniler alınarak Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Rubenis 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun - Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 21.09.2023 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Ekim 2023 pazartesi günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
Kamunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208573


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2917 Değişim: -0,06%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
35,0603 Değişim: 0,80%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1200
Açılış: 34,7829
2.423,62 Değişim: 0,69%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.