KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2018 - 12:07
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.04.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - 1- Açılış, Başkanlık Divanının teşkili
2 - 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 3- 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4 - 4- 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - 5- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
6 - 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2018 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
7 - 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - 8- Şirket'in 2017 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 10- TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
11 - 11- Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 RTALB Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 KAR DAĞITIM TABLOSU-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/04/2018
TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.04.2018 tarihinde saat 10:00 ‘da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 26 Nisan 2018 tarih ve 33849601 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe Güller Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2017 tarih ve 9286 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 23.600.000.-TL'lık sermayesini temsil eden 10.404.744 adet payın asaleten, 2.479.114 adet payın vekaleten toplam 12.883.858 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ömer Yoğun'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Reşat ULTAV tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1) Toplantı Başkanlığına Reşat Ultav teklif edildi, oya sunuldu mevcudun oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Güven Akat, Toplantı Yazmanlığına Ali Aykan AŞKİT'i atadı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Okunduğu şekliyle görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile yetki verildi.
3) 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılarak müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile onaylandı.
4) Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi.
5) Yönetim Kurulu'nun 2017 karının dağıtılmamasına ve yedek akçelere aktarılması yönündeki önerisi görüşülerek, elektronik ortamdan gelen sonuçlarda dikkate alınarak oy kabule (12.879.118,00TL) karşın (4740,00TL) red oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2018 yılı bağımsız denetimi için "AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 31.12.2017 mali tablolarında 18 numaralı dip notunda verilen bilgiler kapsamında, elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
8) 2018 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2017 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na kabule(12.824.744,00 TL) karşın, red (59.114,00 TL) ile oy çokluğu ile yetki verilmiştir.
9) Bir önceki olağan genel kurulda alınan karar neticesinde bu sene de Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususu kabule(12.824.744,00 TL) karşın, red (59.114,00 TL) oy çokluğu ile kabul edildi.
10) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.
11) Dilek ve Temennilere geçildi. Elektronik ortamdaki katılımcılarımızdan Sevda Alkan'ın önerisi "SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulunda en az %25 oranında kadın üye olması gerekmektedir." Yönetim kurulunda kadın üye neden olmadığı konusundaki sorusuna firmanın toplam çalışan oranında bayanların %48 olduğu konusunda bilgi verildi. Önümüzdeki yıllarda bu önerinin dikkate alınacağı bilgisi verildi. Bakanlık temsilcisi söz alarak, atılan imzalara ve alınan kararlara itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantıda görüşülerek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:00'da kapatıldı.
İş bu tutanak toplantı mahallinde 5 suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.
27 Nisan 2018/GEBZE
Toplantı Başkanı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Oy Toplama Memuru
Reşat ULTAV Ayşe GÜLLER YILMAZ Güven AKAT
Toplantı Yazmanı
Ali Aykan AŞKİT


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Kimlik Nosuz.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu 30.03.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak:
2017 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27.04.2018 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkezi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679308


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.