KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

21.02.2024 - 22:12
KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Faaliyet raporumuzda yer alan 1.17. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar başlığı altında açıklanmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1063-ray-sigorta-a-s
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY alanında yayımlanmış olan politikalarımız (Bilgilendirme Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Ücret Politikası (YK Üyeleri için), Etik İlkeler Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası) Yönetim Kurulu seviyesinde onaylıdır. İlave politika veya prosedür ihtiyacı oldukça geliştirmeye çalışılacaktır. https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Faaliyet raporumuzda yer alan 1.17. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar başlığı altında açıklanmaktadır. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Şirket içinde Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuş yönetmeliği hazırlanmış olup, Komite sorumluluğunda takip edilmekte ve Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Komitesi sorumluluğunda takip edilmekte ve Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin ana hissedarı tarafından 2016 yılından beri Sürdürülebilirlik Raporları yayınlanmaktadır, ana hissedarımızdan aldığımız deneyim çerçevesinde uyum konusunda hızlıca aksiyon alınacak ve devamı konusunda azami çaba gösterilecektir. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X ÇYS Kilit Performans Göstergeleri tanımlanmamıştır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket departmanları iş süreçlerinin veya hizmetlerin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetleri yapmakta ve günün koşullarına uygun çözümler planlamaktadır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen ilkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangileri ile ilişkili olduğu dair bilgilendirmelere yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY konularında aleyhte açılan dava bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik ile ilgili doğrulama hizmeti alınmamaktadır. Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar sistematik hale getirildiğinde doğrulama hizmeti alınması planlanmaktadır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Ray Sigorta A.Ş., iş süreçlerini yürüttüğü faaliyet alanına dokunduğu ölçüde çevre ile ilgili kanun ve diğer düzenlemelere tam uyum ilkesi ile hareket etmektedir. Bu kapsamda, çevre yönetimi uygulamalarına uyumu sağlamak amacıyla atık yönetimi politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Sıfır atık yönetmeliğine uygun kâğıt, plastik, metal, cam, pil ve elektrikli-elektronik atıklar kaynağında ayırma işlemleri yapılıp, geri dönüşüm firmalarına teslim edilmektedir. Ray Sigorta Genel Müdürlük için Yeşil Enerji Sertifikası da alınmıştır. Faaliyet Raporu / Strateji Genel Müdür Yardımcılığı
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Ray Sigorta A.Ş., iş süreçlerini yürüttüğü faaliyet alanına dokunduğu ölçüde çevre ile ilgili kanun ve diğer düzenlemelere tam uyum ilkesi ile hareket etmektedir. Bu kapsamda sigortacılık politikalarını Şirket Yönetim Kurulu tarafından da onaylanan “İklim Değişikliği Stratejisi Yönetmeliği” dokümanına uygun şekilde yürütmektedir. WWF ile yürüttüğü projeler vasıtasıyla, çalışanları doğal kaynakların kullanımı konusunda bilinçlendirecek çalışmalar yapılmaktadır Faaliyet Raporu / Strateji Genel Müdür Yardımcılığı
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şu anda böyle bir çalışma bulunmamaktadır
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel faaliyetlerimiz verimlilik ilkesine bağlı kalarak ve tüm hedeflerimizle paralel şekilde uygulanmakta olup süreç planlamaları çevreye olan etkiyi en az düzeyde tutacak şekilde yapılmaktadır. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel faaliyetlerimiz verimlilik ilkesine bağlı kalarak ve tüm hedeflerimizle paralel şekilde uygulanmakta olup süreç planlamaları çevreye olan etkiyi en az düzeyde tutacak şekilde yapılmaktadır Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine doğrudan dahil olunmamakla birlikte ulusal politikalarla uyumlu hareket edilmektedir. Faaliyet Raporu / Strateji Genel Müdür Yardımcılığı
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişik bulunmamaktadır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişik bulunmamaktadır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişik bulunmamaktadır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Ray Sigorta A.Ş., iş süreçlerini yürüttüğü faaliyet alanına dokunduğu ölçüde çevre ile ilgili kanun ve diğer düzenlemelere tam uyum ilkesi ile hareket etmektedir. Bu kapsamda İklim Değişikliği Stratejisi Politikası hazırlanmış olup, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Ray Sigorta A.Ş., iş süreçlerini yürüttüğü faaliyet alanına dokunduğu ölçüde çevre ile ilgili kanun ve diğer düzenlemelere tam uyum ilkesi ile hareket etmektedir. Bu kapsamda İklim Değişikliği Stratejisi Politikası hazırlanmış olup, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişik bulunmamaktadır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişik bulunmamaktadır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporunun Sürdürülebililirlik uyum bölümünde bu çalışmalara detaylı yer verilmiştir. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporunun Sürdürülebililirlik uyum bölümünde bu çalışmalara detaylı yer verilmiştir. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişik bulunmamaktadır
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişik bulunmamaktadır
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişik bulunmamaktadır
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişik bulunmamaktadır
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişik bulunmamaktadır
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İş kanuna tam uyum gösterilmektedir. İş kanunu ile uyumlu prosedür ve uygulamalarımız bulunmaktadır. Faaliyet Raporu / Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanır. Şirket KPIlarında da iş'te eşitlik kapsamında da hedef/hedefler yer almaktadır. Faaliyet Raporu / Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Çeşitlilik, kadınlara ve gençlere fırsat eşitliği sağlanarak hakları gözetilmektedir. Faaliyet Raporu / Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanır. Şirket KPIlarında da iş'te eşitlik kapsamında da hedef/hedefler yer almaktadır. Faaliyet Raporu / Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X 2019 yılında Great Place To Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen güçlü kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti değerlendirmesi sonucunda Great Place To Work Sertifikasına sahip olmuştur. Ayrıca 2020 yılında da Şirketimiz, Great Place To Work Enstitüsü tarafından Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde yer aldı. Faaliyet Raporu / Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X “Tüm dünyada kurum kültürünün ve en iyi iş yerlerinin oluşturulması konusunda 30 yılı aşkın süredir araştırmalar yürüten Great Place to Work Enstitüsü’nün 2019 yılında gerçekleştirdiği, çalışanların şirkete duyduğu güveni ölçen “güven endeksi” ve insan kaynakları uygulamaları ile katılınan “iş yeri kültür analizi” sonucu, Şirket 18.11.2019 tarihinde “Great Place To Work Certified” olarak anılmaya hak kazanmıştır. Şirket, 2019 yılında sekizincisi düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” Araştırması’nda, en iyi işverenlerden biri seçilmiş, bu başarı ile ilk kez katıldığı araştırmada 21.04.2020 tarihi itibarı ile “Türkiye’nin En İyi İşvereni” unvanını almıştır. Faaliyet Raporu / Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Esnek Yan Haklar Programı Allray’t ile bireysel emeklilikten sağlık sigortasına, alışverişten seyahate çeşitli yan haklar çalışanların seçimine sunulmaktadır. Çalışan Destek Programı Avita ile, çalışanların ve çalışanlarla aynı evi paylaşan aile bireylerinin yararlanabildiği, kişi üzerinde stres yaratabilecek ve araştırma ihtiyacı hissedebileceği sağlıklı beslenme, psikolojik danışmanlık, teknolojik destek, sosyal yaşan, bel, boyun, sırt ağrıları gibi çeşitli konularda, konusunun uzmanları tarafından 7/24 verilen danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Çalışanların dönemsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yoğun çalışma tempolarında motivasyonu artırıcı özel hediye kutu gönderimleri yapılmaktadır. Faaliyet Raporu / Yetenek ve Kültür ile Strateji Genel Müdür Yardımcılığı
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş sağlığı ve Güvenliği politikaları oluşturulmuştur. Şirketimiz bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi kurulmuş olup, bu Komite İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı, İşveren Vekili, Şirket doktorunun katılımı ile düzenli olarak toplanmakta ve uygulamaları gözden geçirmektedir. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kayıt altına alınmaktadır Faaliyet Raporu / Yetenek ve Kültür ile Strateji Genel Müdür Yardımcılığı
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X iş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuştur. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kayıt altına alınmaktadır. Faaliyet Raporu / Yetenek ve Kültür
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kişisel verilerin korunması ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi politikalarını oluşturulmuştur. Şirketimiz ISO 27001 sertifikasına sahiptir. https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik politikası oluşturulmuştur. Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar ile paylaşılmış olan etik politikası ayrıca internet sitemizde de yer almaktadır https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporunun Sürdürülebililirlik uyum bölümünde bu çalışmalara detaylı yer verilmiştir. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları uygulanması planlanmaktadır. Faaliyet Raporu / Yetenek ve Kültür
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili konuya şirketimiz büyük önem vermektedir. 2019-2022 yılları arasında 4 defa üst üste Şikayetvar.com tarafından hazırlanan müşteri deneyimi endeksi araştırmasında hayat dışı sigortacılık kategorisinde ilk üçte yer alarak Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’ne (A.C.E -Achievement in Customer Excellence- Award) sahip olmuştur.Bunun yanı sıra 2022 ve 2023 yıllarında sigorta sektörünün gelişmesi ve inovatif projelerin öne çıkarılması adına düzenlenen Smart Insurance Awards’ın Yenilikçi Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi kategorisinde bronz ödülün sahibi olmuştur. Faaliyet Raporu / Pazarlama ve Müşteri Çözümleri
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile olan iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür. Şirketimiz, fiili faaliyetlerinin gelişimine uygun olarak diğer paydaşlarla da aynı ilkeler çerçevesinde iletişim politikaları oluşturulacaktır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun raporlanması kapsamında, menfaat sahipleri ile olan ilişkiler hakkındaki bilgilere faaliyet raporu, URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nda yer verilmektedir. Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporları
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Faaliyet Raporunun Strateji Genel Müdür Yardımcılığı ile Sürdürülebilirlik uyum raporu bölümlerinde bu çalışmalara detaylı yer verilmiştir. Faaliyet Raporu / Strateji ve Sürdürülebilirlik uyum raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251212


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.