KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.02.2023 - 19:58
KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.125.138.630 742.104.725
Kasa
14 42.408 30.944
Alınan Çekler
14 12 12
Bankalar
14 1.110.306.817 504.121.991
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 1.014.789.393 237.951.778
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 495.361.532 412.485.127
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 288.957.497 137.912.350
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 150.206.918 274.572.777
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 56.197.117 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 1.865.257.463 796.243.083
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.865.037.442 796.537.296
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -626.895 -1.161.561
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 185.609.342 121.482.219
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -184.762.426 -120.614.871
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 125.269 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12 125.269 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 12.110.406 3.309.686
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 2.581.534 3.309.686
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 9.528.872 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 477.688.851 163.311.028
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 477.184.486 161.365.448
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 504.365 1.945.580
DİĞER CARİ VARLIKLAR
12ve19 1.066.563 999.916
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12ve19 0 907.696
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
12 ve 19 1.066.563 92.220
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
4.976.748.714 2.118.453.565
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.236.495 890.420
Bağlı Menkul Kıymetler
9 1.221.495 875.420
İştirakler
9 15.000 15.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 436.573.642 139.138.846
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 408.605.701 128.440.701
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 9.731.593 9.588.747
Motorlu Taşıtlar
6 24.366.177 4.270.049
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.745.672 2.745.672
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 15.197.694 11.111.926
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -24.073.195 -17.018.249
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 27.405.357 22.451.118
Haklar
8 49.730.429 39.719.550
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -22.325.072 -17.268.432
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 527.373 11.562
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4.2 527.373 11.562
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
465.742.867 162.491.946
TOPLAM VARLIKLAR
5.442.491.581 2.280.945.511
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 3.565.295 2.774.472
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 3.565.295 2.774.472
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 1.449.067.070 582.860.738
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 1.449.067.070 582.860.738
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 0 24.492
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 0 24.492
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 172.581.893 61.213.633
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 19.301.502 13.026.318
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 70.723.041 14.450.857
Diğer Çeşitli Borçlar
19 82.557.350 33.736.458
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 2.275.110.310 926.841.514
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.711.415.490 494.505.602
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 589.211 2.520.336
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 563.105.609 429.815.576
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 169.231.101 34.916.454
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 140.315.215 33.643.532
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 2.344.546 1.272.922
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 60.281.629 24.557.382
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -33.710.289 -24.557.382
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 38.818.380 29.871.960
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 38.818.380 29.871.960
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 265.206.848 112.848.202
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 265.206.848 112.848.202
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.373.580.897 1.751.351.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 4.075.342 3.809.513
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 4.075.342 3.809.513
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 128.773.624 67.648.270
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 53.579.892 20.562.198
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 75.193.732 47.086.072
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 16.173.694 7.947.861
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 16.173.694 7.947.861
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 29.010.149 10.444.472
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 29.010.149 10.444.472
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
178.032.809 89.850.116
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13ve15 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
15 370.465.246 95.634.588
Yasal Yedekler
15 8.959.142 5.543.354
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 14.915.971 -8.558.741
Diğer Kar Yedekleri
15 346.590.133 98.649.975
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
15 175.553.546 110.653.506
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
179.719.075 68.315.828
Dönem Net Karı
179.719.075 68.315.828
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
890.877.875 439.743.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
5.442.491.581 2.280.945.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.683.972.504 973.290.171
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.486.715.710 800.378.161
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 2.734.712.167 923.236.788
Brüt Yazılan Primler (+)
17 6.148.770.094 2.220.372.315
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10ve17 -3.273.405.788 -1.259.253.830
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -140.652.139 -37.881.697
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -1.249.927.582 -122.043.549
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -2.618.804.294 -295.968.159
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 1.307.909.516 171.544.100
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 60.967.196 2.380.510
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 1.931.125 -815.078
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
27.987.564 -20.921.034
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-26.056.439 20.105.956
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
209.194.393 187.354.074
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-70.446.127 -40.031.332
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-70.446.127 -40.031.332
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
58.508.528 25.589.268
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.426.253.088 -875.331.650
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -1.006.548.944 -626.194.991
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17ve29 -873.258.911 -529.070.708
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -1.831.882.385 -996.403.560
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10ve17 958.623.474 467.332.852
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -133.290.033 -97.124.283
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -753.103.243 -417.787.519
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 619.813.210 320.663.236
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -28.107.660 -15.040.810
Faaliyet Giderleri (-)
32 -391.596.484 -234.095.849
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
257.719.416 97.958.521
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
257.719.416 97.958.521
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
257.719.416 97.958.521
YATIRIM GELİRLERİ
558.725.340 408.895.011
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 197.979.991 140.268.336
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
3.052.100 2.619.934
Kambiyo Karları
4.2 357.693.249 266.006.741
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-526.147.930 -370.237.115
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -21.004.840 -11.929.180
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -1.591.269 -2.944.612
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-209.194.393 -187.354.074
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -274.492.104 -156.515.056
Amortisman Giderleri (-)
6ve8 -19.865.324 -11.494.193
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-50.296.122 -43.743.207
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -68.286.610 -23.876.695
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21ve35 21.020.787 2.412.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
3.001.892 1.730.643
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -6.032.191 -24.009.661
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
179.719.075 68.315.828
Dönem Karı veya Zararı
240.000.704 92.873.210
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -60.281.629 -24.557.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
179.719.075 68.315.828
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.968.340.098 1.914.546.486
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-3.472.947.236 -1.807.851.153
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
1.495.392.862 106.695.333
Faiz Ödemeleri (-)
-753.392 -536.198
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-60.751.699 -40.705.094
Diğer Nakit Girişleri
15.810.525 3.607.452
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-336.665.958 -133.873.498
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
1.113.032.338 -64.812.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
6 0 35.241
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve 8 -30.249.853 -9.060.389
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -496.899.890 -376.732.967
Mali Varlıkların Satışı
11 450.674.744 0
Alınan Faiz
192.757.563 115.686.748
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
116.282.564 -270.071.367
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -4.705.520 -2.686.556
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-4.705.520 -2.686.556
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
83.201.146 109.491.685
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
1.307.810.528 -228.078.243
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 577.770.319 805.848.562
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.885.580.847 577.770.319 Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 0 0 337.902.706
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 0 0 337.902.706
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 0 0 -1.090.813 0 0 -1.090.813
Varlıklarda Değer Artışı
6,15 0 32.240.327 0 0 0 2.375.882 0 0 34.616.209
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 68.315.828 0 0 68.315.828
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 2.946.184 0 -58.923.677 55.977.493 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 86.632.488 0 0 5.543.354 0 5.528.898 68.315.828 110.653.506 0 0 439.743.930
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 86.632.488 0 0 5.543.354 0 5.528.898 68.315.828 110.653.506 0 0 439.743.930
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 86.632.488 0 0 5.543.354 0 5.528.898 68.315.828 110.653.506 0 0 439.743.930
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -4.502.023 0 0 0 0 -4.502.023
Varlıklarda Değer Artışı
15 0 0 275.916.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.916.893
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 179.719.075 0 0 0 179.719.075
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 3.415.788 0 0 -68.315.828 64.900.040 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 362.549.381 0 0 8.959.142 1.026.875 179.719.075 175.553.546 0 0 890.877.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117956


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.618 Değişim: 1,40% Hacim : 36.806 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.588
32,6047 Değişim: 0,31%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,6300
Açılış: 32,5026
35,0712 Değişim: 0,27%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,1333
Açılış: 34,9769
2.446,11 Değişim: 0,56%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.456,33
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.