" />

KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2020 - 11:59
KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.03.2020 Olağan Genel Kurul Tescil İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.03.2020
Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres 100.Yıl Mah 1427. Cad. No:11 Balgat Çankaya/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
3 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
6 - TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
7 - Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - 2019 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde a) Verilen rehin, ipotek ve teminatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi, b) Kurumsa Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2020 ve takip eden yıllara ilişkin ‘'Kar Dağıtım Politikaları'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi, d) Etik Kurallara ilişkin politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11 - Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Dilekler, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
27 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 27/03/2020 tarihinde, saat 10:00'de 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2020 tarihli 94566553-431.03-E-00053513205 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SATILMIŞ BATUR'un gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03/03/2020 tarih ve 10028 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin 21.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 21.000.000. adet hisseden 12.959.145,468-TL sermayesine tekabül eden 12.959.145,468 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Denetim firması temsilcisinin de bulunması nedeni ile Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Toplantı saat 10:00 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına İbrahim ÖZYURT katılanların oy birliği ile seçilmiştir. E-Genel Kurul Tutanağını imzalanmak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'in tarafından hazırlanan 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu OĞUZHAN BALKAYA tarafından genel kurula okundu.
2019 yılı Finansal Tabloları okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Okunan 2019 yılı Finansal tablolar Genel Kurulun müzakeresine sunuldu söz alan olmadı, oylamaya açıldı, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş,01.01. 2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 277.609 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, mali tablolarda 37.864.614 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul'a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olması ile Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle ………………. T.C kimlik no.lu Rıza KANDEMİR, ………………. T.C kimlik no.lu Ahmet ZORLU, …………… T.C Kimlik no.lu Atahan Yasin Aras'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarakta, ……………….. T.C kimlik numaralı Hakan KARACA ve …………………. T.C kimlik no.lu Bülent AYHAN'nın seçilmeleri teklif edildi.
Yapılan oylamada 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerine, 3 yıl süreyle 2022 hesapların görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 1,001 red oyuna karşılık 12.959.144,467 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Ortaklardan Sevda Balkan SPK Kurumsal Yönetim Ilkelerine uyulmadıgı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadıgı için ret oyu veriyorum. Şehrini koymuştur
Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık Net Rıza KANDEMİR 10.000,00-TL, Ahmet ZORLU 10.000,00-TL, Atahan Yasin ARAS 2.000,00-TL, Hakan KARACA 2.000,00.-TL ve Bülent AYHAN 2.000,00.-TL ücret verilmesine 1,001 red oyuna karşılık 12.959.144,467 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına: Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işler, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri huşunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Şirketimizin 2019 yılında bağış ve yardım faaliyeti olmamıştır, 2020 yılında bağış ve yardım yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2020 yılı için Şirketin iş ve işlemleri denetlemek üzere AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu.
b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2020 ve takip eden yıllara ilişkin ‘'Kar Dağıtım Politikaları'' hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
d) Etik Kurallara ilişkin politikalar hakkında ortaklara Genel Kurula bilgi sunuldu.
11. Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
13. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 10:56 de kapattı. Tarih: 27.03.2020/ ANKARA
TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İBRAHİM ÖZYURT SATILMIŞ BATUR


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazurin.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2020 tarihinde POINT Hotel 100. Yıl Mah. 1427 Cad. No:11 Balgat/ANKARA adresinde gerçekleştirilen 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.04.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup, 13.04.2020 tarih 10057 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837408


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.131 Değişim: 0,60% Hacim : 39.711 Mio.TL Son veri saati : 11:49
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0910 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0965
Açılış: 32,9927
36,1146 Değişim: 0,33%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.590,77 Değişim: 0,82%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.595,24
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.