KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2021 - 15:27
KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -314 161.845 135.462 980.843
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
34.337 34.337
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
34.337 34.337
Yeni Bakiye
683.850 -314 845 34.337 135.462 1.015.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2 19.926 19.928
Kar Dağıtımı
135.461 -135.462 -1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
135.462 -135.462
Diğer
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -312 297.306 34.337 19.926 1.035.107
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387
Yeni Bakiye
683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9 31.128 31.119
Kar Dağıtımı
77.104 -77.104
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
77.104 -77.104
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -219 374.410 34.337 31.128 1.123.506


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
321.886 687.148 1.009.034 5.232 369.728 374.960
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 376.159 376.159 369.509 369.509
Teminat Mektupları
83.720 83.720 78.114 78.114
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
83.679 83.679 78.077 78.077
Diğer Teminat Mektupları
41 41 37 37
Akreditifler
292.439 292.439 291.395 291.395
Diğer Akreditifler
292.439 292.439 291.395 291.395
TAAHHÜTLER
17.656 4.959 22.615 5.232 219 5.451
Cayılamaz Taahhütler
17.656 4.959 22.615 5.232 219 5.451
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.957 4.959 9.916 218 219 437
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a 12.699 12.699 5.014 5.014
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 304.230 306.030 610.260
Alım Satım Amaçlı İşlemler
304.230 306.030 610.260
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
304.230 306.030 610.260
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
152.163 153.015 305.178
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
152.067 153.015 305.082
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
240.000 1.037.728 1.277.728 240.000 720.265 960.265
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
240.000 1.037.728 1.277.728 240.000 720.265 960.265
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
561.886 1.724.876 2.286.762 245.232 1.089.993 1.335.225


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
31.478 21.253
Alınan Faizler
53.052 39.546
Ödenen Faizler
-9.444 -1.960
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.380 6.393
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 111
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.755 -13.426
Ödenen Vergiler
-6.372 -8.329
Diğer
V-c -1.415 -1.082
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-239.640 62.368
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-278.386 49.743
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.004 9.172
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
42.061 2.541
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c 16.689 912
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-208.162 83.621
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-261 -423
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-263 -453
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2 30
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
284.440 -13.920
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
577.455 245.164
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-292.490 -258.625
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-525 -459
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 587 498
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
76.604 69.776
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 850.434 842.429
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 927.038 912.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.128 19.926
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9 2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9 2
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1 -1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.119 19.928


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
827.949 241.170 1.069.119 801.894 151.473 953.367
Nakit ve Nakit Benzerleri
827.948 222.592 1.050.540 801.894 151.472 953.366
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 802.655 161.279 963.934 801.867 134.516 936.383
Bankalar
I-ç 25.322 61.348 86.670 55 16.978 17.033
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-29 -35 -64 -28 -22 -50
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 1 18.578 18.579 1 1
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1 18.578 18.579 1 1
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
298.241 846.893 1.145.134 296.323 563.247 859.570
Krediler
I-f 299.335 850.861 1.150.196 297.414 566.535 863.949
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-f -1.094 -3.968 -5.062 -1.091 -3.288 -4.379
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.153 7.153 7.765 7.765
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.394 3.394 3.501 3.501
Diğer
3.394 3.394 3.501 3.501
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 2.146 2.146 1.543 1.543
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-n 2.241 3.118 5.359 1.946 7.456 9.402
VARLIKLAR TOPLAMI
1.141.124 1.091.181 2.232.305 1.112.972 722.176 1.835.148
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 16 43.406 43.422 40 1.321 1.361
ALINAN KREDİLER
II-c 1.004.098 1.004.098 6.002 712.851 718.853
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 18.472 18.472
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.472 18.472
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 6.847 6.847 7.373 7.373
KARŞILIKLAR
II-g 1.730 660 2.390 1.359 490 1.849
Çalışan Hakları Karşılığı
1.730 1.730 1.359 1.359
Diğer Karşılıklar
660 660 490 490
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 10.894 10.894 7.038 7.038
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 2.102 20.574 22.676 5.536 751 6.287
ÖZKAYNAKLAR
II-i 1.123.506 1.123.506 1.092.387 1.092.387
Ödenmiş Sermaye
683.850 683.850 683.850 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-219 -219 -210 -210
Kar Yedekleri
374.410 374.410 297.306 297.306
Yasal Yedekler
24.114 24.114 20.267 20.267
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
350.296 350.296 277.039 277.039
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
65.465 65.465 111.441 111.441
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
34.337 34.337 34.337 34.337
Dönem Net Kâr veya Zararı
31.128 31.128 77.104 77.104
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.163.567 1.068.738 2.232.305 1.119.735 715.413 1.835.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 52.585 37.750
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 19.767 14.733
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 32.803 23.017
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -636 -461
Mevduata Verilen Faizler
IV-b-4 -3
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -318 -156
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
IV-b-3 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-315 -305
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
51.949 37.289
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.624 3.944
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.779 4.110
Gayri Nakdi Kredilerden
1.051 1.957
Diğer
1.728 2.153
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-155 -166
Diğer
-155 -166
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -252 -217
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 85 1
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-337 -218
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 2.196 486
FAALİYET BRÜT KÂRI
56.517 41.502
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-f -1.961 -1.375
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.598 -5.765
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -10.976 -8.788
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
38.982 25.574
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 38.982 25.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -7.854 -5.648
Cari Vergi Karşılığı
-8.456 -6.389
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
602 741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
31.128 19.926
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 31.128 19.926
Grubun Karı (Zararı)
31.128 19.926
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04552000 0,02914000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935244


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,54% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7715 Değişim: 0,39%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7955
Açılış: 8,7373
10,4555 Değişim: 0,85%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4679
Açılış: 10,3678
502,78 Değişim: 1,43%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 504,53
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.