KAP ***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

16.06.2023 - 20:13
KAP ***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Kurumsal Yönetim – Risk Yönetimi https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Kurumsal Yönetim – Kurumsal Yönetim Politikaları ve Kalite Sistemleri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Kurumsal Yönetim – Hedefler https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapısı – Çalışma Grupları https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu – Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapısı – Qua Granite Çalışma Grupları https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Kurumsal Yönetim – Risk Yönetimi – Fırsat/Aksiyon https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Ekler – Ç.P.G/S.P.G https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Ar-GE ve İnovasyon https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X 2022 Faaliyet Raporu-Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız https://yatirimci.qua.com.tr/faaliyet-raporlari https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Sürdürülebilirlik Yaklaşımı – Öncelikli Konular ve STK’lara Uyum https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Ekler – Ç.P.G https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X ISO 14064-ISO 14046-ISO 50001 Sertifikaları bulunmaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Çevreye Saygı/Enerji Verimliliği/Karbon Ayak izi ve Emisyonlar/Su Yönetimi https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları ve Kalite Sistemleri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Ekler-Ç.P.G https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Hedefler https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Hedefler https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Hedefler https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılı çevresel ilkeler planları çerçevesinde ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde bulunmak hedeflerimiz içinde yer almaktadır.
B9. Çevresel göstergeler ((Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Ekler – Ç.P.G https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Hedefler https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Hedefler https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Hedefler https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılı sürdürülebilirlik çalışmalarımızda iklim kriziyle mücadeleyi şirket olarak gündemimize almayı planlamaktayız.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Ar-Ge ve İnavasyon https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Kurumsal Yönetim-Risk Yönetimi-Tedarik Zinciri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Ekler-Ç.P.G https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Ekler-Ç.P.G https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X 2022 yılında şirketimiz elektrik, buhar ve soğutma üretimi yapmamıştır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu -Yaşam Döngüsü Analizi https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılında şirketimiz yenilebilir enerji üretiminde ve kullanımında bulunmamıştır
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu – Enerji Verimliliği https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Çevreye Saygı–Su Yönetimi https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmadığından Şirket’in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır. Düşük karbon ekonomisine geçiş için farklı araçlar değerlendirilmekte olup, uygun görülenler geliştirilen strateji kapsamında uygulamaya alınabilecektir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmadığından Şirket’in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır. Düşük karbon ekonomisine geçiş için farklı araçlar değerlendirilmekte olup, uygun görülenler geliştirilen strateji kapsamında uygulamaya alınabilecektir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmadığından Şirket’in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır. Düşük karbon ekonomisine geçiş için farklı araçlar değerlendirilmekte olup, uygun görülenler geliştirilen strateji kapsamında uygulamaya alınabilecektir.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları ve Kalite Sistemleri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları ve Kalite Sistemleri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları ve Kalite Sistemleri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları ve Kalite Sistemleri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları ve Kalite Sistemleri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirketimiz kurumsal internet sitesi aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/detay/is-etigi-kodu-ve-ahlaki-degerler
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-İnsana Saygı-Çalışan Memnuniyeti https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları-Kalite Sistemleri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Ekler-S.P.G https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları-Kalite Sistemleri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları-Kalite Sistemleri https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Toplumsal yatırım, finansal kapsayıclık ve finansmana erişimle ilgili bilgilerin yayınlaması gelecek yıllardaki planlarımız arasındadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-İnsana Saygı-Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Ekler-S.P.G/Çevreye Saygı https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Müşteri Memnuniyeti https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-İnsana Saygı-Toplumla İlişkiler https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Rapor Hakkında https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Rapor-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X 2021 yılı için şirketimiz Refinitiv sistemine veri girişinde bulunmuştur.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapısı-Öncelikli Konular ve SKA’lara Uyum https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporu
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu-İnsana Saygı-Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/surdurulebilirlik-raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159552


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.