KAP ***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

03.04.2024 - 20:08
KAP ***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
01/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
15/03/2024
Saati
10.00
Adresi
Esentepe Mah.Büyükdere cad.Kristal kule Binası No.215 Kat.21 Şişli İstanbul
Gündem
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 2023 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve 2023 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 4. Şirketin 31.12.2023 tarihi itibariyle hazırlanmış 2023 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi, 6. Şirket'in 2023 yılı net dönem karı hususunun görüşülmesi, kar dağıtımı hususunun müzakere edilmesi, 7. Yönetim kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi ve Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi, 8. 2023 yılında yapılan yeniden değerlemeye ilişkin fon ayrılma kararının alınması, 9. 2022 ve 2023 yıllarında ayrılan yeniden değerleme fonlarının tasfiye edilmesi kararının alınması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi, 11. Şirketin bağımsız denetçisinin seçilmesi, 12. 2023 yılı içinde yapılan bağışların görüşülmesi ve onaylanması, 13. 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 14. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, Ticaret Bakanlığı'nın izinleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 ve 9. maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması, QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 65.000.000.-(altmışbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 65.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 65.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 15.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir. HİSSEDAR HİSSE ADEDİ NOMİNAL DEĞERİ QNB FİNANSBANK A.Ş. 64.999.974 64.999.974 TL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 6,5 6,5 TL FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6,5 6,5 TL IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. 6,5 6,5 TL FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 6,5 6,5 TL TOPLAM 65.000.000 adet 65.000.000 TL SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ: MADDE- 6 Şirketin sermayesi 1.065.000.000.- (birmilyaraltmışbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 1.065.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, Şirketin artırımdan önceki sermayesini teşkil eden 65.000.000.- TL tamamen ödenmiştir. Bu kere arttırılan 1.000.000.000.- TL QNB Finansbank A.Ş. tarafından gönderilen nakit meblağdan karşılanmıştır. Arttırılan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir: HİSSEDAR HİSSE ADEDİ NOMİNAL DEĞERİ QNB FİNANSBANK A.Ş. 1.064.999.974 1.064.999.974 TL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 6,5 6,5 TL QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6,5 6,5 TL IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. 6,5 6,5 TL QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 6,5 6,5 TL TOPLAM 1.065.000.000 1.065.000.000 TL MADDE-9 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K'nu hükümleri dairesinde seçilen en fazla (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. MADDE- 9 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K hükümleri dairesinde seçilen en fazla (8) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 16. Dilek ve temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 15/03/2024 Tarihinde Yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15/03/2024 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valili'ği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/03/2024 tarih ve 94926404 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nun 416. Madde hükümlerine göre hiç bir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 65.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 65.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Divan Başkanlığına Kudret Sarsan'ın, Oy Toplayıcılığına Selin Uslu'nun,Tutanak Yazıcılığı'na Zeynep Cihan Karagöz'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. 2023 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi. 4. 2023 Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanmak sureti ile faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. 6. Şirketin 2023 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine üye sayısı 7 den 8 ye çıkartılarak 3 yıllığına Osman Ömür Tan, Adnan Menderes Yayla, Bülent Yurdalan, Engin Turhan, Okay Yıldırım, Osman Reha Yolalan ve Nergis Ayvaz Bumedian'nın seçilmesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi. 8. Vergi Usul Kanununun 298/Ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme nedeniyle 10.026.755,24 TL değer artışı tutarının, öncelikle geçmiş yıllar hesabından yedek akçelere, sonrasında da yedek akçelerde pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında "42002002 VUK MÜKERRER 298/Ç MADDE YENİDEN DEĞERLEME FONU" hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. 9. Vergi Usul Kanununun Geçici 32.maddesi ile Vergi Usul Kanununun 298/Ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme sonucunda ayrılan toplam 35.856.565,66 TL fonun, Vergi Usul Kanununun Mükerrer Madde 298/A kapsamındaki enflasyon düzeltmesi nedeniyle 42002001 VUK GEÇİCİ 32.MADDE YENİDEN DEĞERLEME FONU ve 42002002 VUK MÜKERRER 298/Ç MADDE YENİDEN DEĞERLEME FONU hesaplarından tasfiye edilerek 42002000 GENEL KURUL KARARI UYARINCA AYRILAN YEDEK AKÇE hesabına geri virmanlanmasına karar verilmiştir. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine (Üye Genel Müdür hariç olmak üzere) aylık brüt 45.200 TL, Genel Müdür- Üye ‘ye net 26.800 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 11. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak adresi: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-I Mebusan Cad.N8 İç Kapı N301 34421 Beyoğlu/İstanbul, vergi kimlik numarası: 1460022405, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü numarası: 201465, Mersis Numarası: 0146002240500015, ünvanı: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 13/02/2024 Tarih ve 2024-12 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 12. Şirketimizin 2023 yılında yaptığı toplam ödenen 3.134.933,35 TL'lik bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 13. 2024 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 5.000.000.- TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi. 14. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094928291 no.lu yazılı onayları ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. ve 9. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadiline katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 15. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 16. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Kudret Sarsan Selin Uslu Tutanak Yazmanı Bakanlık Temsilcisi Zeynep Cihan Karagöz
Genel Kurul Tescil Tarihi
03/04/2024
Açıklamalar

Genel Kurul tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266741


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,00% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5705 Değişim: 0,09%
Düşük 32,4792 25.04.2024 Yüksek 32,5961
Açılış: 32,54
34,9738 Değişim: 0,42%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 35,0087
Açılış: 34,8286
2.420,37 Değişim: -0,12%
Düşük 2.414,58 25.04.2024 Yüksek 2.432,11
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.