KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:47
KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -251.126 231.892 6.873.477 1.603.441 0 12.155.402 0 12.155.402
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -162.613 231.892 6.873.477 1.393.728 0 12.034.202 0 12.034.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.164 31.299 0 -562.507 853.071 0 0 1.748.757 2.071.784 0 2.071.784
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.393.728 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.293.728 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -64.816 444.283 0 -725.120 1.084.963 8.167.205 0 1.748.757 14.005.986 0 14.005.986


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
147.082.753 221.635.500 368.718.253
GARANTİ VE KEFALETLER
Bölüm 5. Dipnot III. (1), (2), (3),(4) 9.375.490 17.550.267 26.925.757
Teminat Mektupları
9.362.871 10.224.243 19.587.114
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
373.832 47.999 421.831
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.639.033 10.176.244 14.815.277
Diğer Teminat Mektupları
4.350.006 0 4.350.006
Banka Kredileri
11.812 5.226.996 5.238.808
İthalat Kabul Kredileri
11.812 5.226.996 5.238.808
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
807 2.099.028 2.099.835
Belgeli Akreditifler
807 1.925.760 1.926.567
Diğer Akreditifler
0 173.268 173.268
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
62.328.334 3.144.723 65.473.057
Cayılamaz Taahhütler
Bölüm 5. Dipnot III. (1) 36.627.634 3.144.723 39.772.357
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
503.996 2.601.051 3.105.047
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.136.626 608 11.137.234
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.382.433 0 2.382.433
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
24.862 0 24.862
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
21.787.550 0 21.787.550
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
28.226 0 28.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
763.941 543.064 1.307.005
Cayılabilir Taahhütler
25.700.700 0 25.700.700
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
25.700.700 0 25.700.700
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Bölüm 5. Dipnot III. (5), (6) 75.378.929 200.940.510 276.319.439
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
18.981.885 55.715.423 74.697.308
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.999.908 22.016.593 28.016.501
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
12.981.977 33.698.830 46.680.807
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
56.397.044 145.225.087 201.622.131
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.502.142 8.045.369 12.547.511
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.156.835 4.121.908 6.278.743
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.345.307 3.923.461 6.268.768
Para ve Faiz Swap İşlemleri
44.684.128 126.512.644 171.196.772
Swap Para Alım İşlemleri
17.812.011 44.046.434 61.858.445
Swap Para Satım İşlemleri
26.872.117 35.682.452 62.554.569
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 23.391.879 23.391.879
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 23.391.879 23.391.879
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.203.164 9.503.301 16.706.465
Para Alım Opsiyonları
3.140.259 5.373.899 8.514.158
Para Satım Opsiyonları
4.062.905 4.129.402 8.192.307
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
7.610 282.869 290.479
Futures Para Alım İşlemleri
7.418 137.963 145.381
Futures Para Satım İşlemleri
192 144.906 145.098
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 880.904 880.904
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
670.581.910 189.832.180 860.414.090
EMANET KIYMETLER
9.141.730 4.097.014 13.238.744
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.361.436 0 2.361.436
Emanete Alınan Menkul Değerler
622.884 2.571.321 3.194.205
Tahsile Alınan Çekler
4.744.448 649.721 5.394.169
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.412.962 399.375 1.812.337
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 476.597 476.597
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
400.245.935 112.614.010 512.859.945
Menkul Kıymetler
2.627.504 9.882.503 12.510.007
Teminat Senetleri
434.686 179.210 613.896
Emtia
62.690 0 62.690
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
89.364.926 63.645.450 153.010.376
Diğer Rehinli Kıymetler
307.756.129 38.906.847 346.662.976
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
261.194.245 73.121.156 334.315.401
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
817.664.663 411.467.680 1.229.132.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.748.757
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
323.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.463
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.492
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
34.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
290.564
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-710.321
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.085.635
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.071.784


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (1) 11.241.290 4.458.536
Kredilerden Alınan Faizler
9.593.226 3.788.034
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
140.463 54.803
Bankalardan Alınan Faizler
165.792 44.596
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
34.015 5.462
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.301.994 563.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.659 430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
565.425 222.119
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
734.910 341.219
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
5.800 1.873
FAİZ GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (2) -5.827.424 -2.416.752
Mevduata Verilen Faizler
-4.171.281 -1.733.234
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-787.002 -355.634
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-249.756 -99.933
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-613.208 -227.990
Diğer Faiz Giderleri
-6.177 39
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.413.866 2.041.784
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.491.420 521.043
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.868.002 676.417
Gayri Nakdi Kredilerden
80.023 29.604
Diğer
1.787.979 646.813
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-376.582 -155.374
Gayri Nakdi Kredilere
-748 -187
Diğer
-375.834 -155.187
PERSONEL GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -1.044.589 -367.002
TEMETTÜ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (3) 50.891 658
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot IV. (4) -1.076.832 -284.063
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.925 3.952
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.052.918 1.128.150
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.142.675 -1.416.165
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (5) 46.067 16.424
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.880.823 1.928.844
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (6) -1.242.376 -649.017
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -1.442.885 -517.307
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.195.562 762.520
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (8) 2.195.562 762.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (9) -446.805 -146.799
Cari Vergi Karşılığı
-764.318 -382.079
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
933.307 488.019
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-615.794 -252.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (10) 1.748.757 615.721
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Bölüm 5. Dipnot IV. (11) 1.748.757 615.721
Grubun Karı (Zararı)
1.748.757 615.721
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05220000 0,01838000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
36.275.043 34.127.226 70.402.269
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.943.973 22.829.458 24.773.431
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bölüm 5. Dipnot I. (1) 1.935.785 20.962.061 22.897.846
Bankalar
Bölüm 5. Dipnot I. (3) 8.188 1.867.397 1.875.585
Para Piyasalarından Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (4) 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (2) 23.153 23.109 46.262
Devlet Borçlanma Senetleri
15.680 23.109 38.789
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
7.473 0 7.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (5) 4.303.967 4.327.482 8.631.449
Devlet Borçlanma Senetleri
4.299.055 4.154.122 8.453.177
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 148.782 153.694
Diğer Finansal Varlıklar
0 24.578 24.578
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (7) 6.978.512 5.573.680 12.552.192
Devlet Borçlanma Senetleri
6.978.512 4.605.317 11.583.829
Diğer Finansal Varlıklar
0 968.363 968.363
Türev Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (12) 23.103.082 1.373.497 24.476.579
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.974.144 1.113.766 19.087.910
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5.128.938 259.731 5.388.669
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-77.644 0 -77.644
KREDİLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (6) 66.742.786 33.496.746 100.239.532
Krediler
68.458.119 33.496.746 101.954.865
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
68.458.119 33.496.746 101.954.865
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
5.074.690 0 5.074.690
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.790.023 0 -6.790.023
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.086.853 0 -1.086.853
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.702.875 0 -1.702.875
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.000.295 0 -4.000.295
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (15) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
923.418 0 923.418
İştirakler (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (8) 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (9) 762.667 0 762.667
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
724.621 0 724.621
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (10) 154.769 0 154.769
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
154.769 0 154.769
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.780.947 108 2.781.055
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
351.116 0 351.116
Şerefiye
0 0 0
Diğer
351.116 0 351.116
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (14) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (14) 651.107 0 651.107
DİĞER AKTİFLER
Bölüm 5. Dipnot I. (16) 1.803.986 3.723.104 5.527.090
VARLIKLAR TOPLAMI
109.528.403 71.347.184 180.875.587
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
Bölüm 5. Dipnot II. (1) 37.737.049 51.495.772 89.232.821
ALINAN KREDİLER
Bölüm 5. Dipnot II. (3) 129.944 25.167.905 25.297.849
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (4) 1.111.964 5.867.371 6.979.335
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (5) 2.261.186 7.508.182 9.769.368
Bonolar
2.156.124 0 2.156.124
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
105.062 7.508.182 7.613.244
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
11.708.529 1.201.152 12.909.681
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (2) 11.681.581 1.179.533 12.861.114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (8) 26.948 21.619 48.567
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Bölüm 5. Dipnot II. (7) 2 7.877 7.879
Finansal Kiralama
20 8.494 8.514
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-18 -617 -635
KARŞILIKLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (9) 715.399 0 715.399
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
371.475 0 371.475
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
343.924 0 343.924
CARİ VERGİ BORCU
Bölüm 5. Dipnot II. (10) 585.112 0 585.112
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Bölüm 5. Dipnot II. (12) 0 5.647.169 5.647.169
Krediler
0 5.647.169 5.647.169
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.957.748 11.767.240 15.724.988
ÖZKAYNAKLAR
14.423.607 -417.621 14.005.986
Ödenmiş Sermaye
Bölüm 5. Dipnot II. (13) 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
Bölüm 5. Dipnot II. (14) 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
311.317 68.150 379.467
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
845.614 -485.771 359.843
Kar Yedekleri
8.167.205 0 8.167.205
Yasal Yedekler
584.870 0 584.870
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.582.335 0 7.582.335
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.748.757 0 1.748.757
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.748.757 0 1.748.757
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
72.630.540 108.245.047 180.875.587


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.504.963
Alınan Faizler
8.700.997
Ödenen Faizler
4.966.006
Alınan Temettüler
50.891
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.869.083
Elde Edilen Diğer Kazançlar
46.067
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.000.363
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.891.469
Ödenen Vergiler
-1.058.078
Diğer
-5.178.897
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.759.516
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-22.150
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-969.669
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.839.558
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.112.527
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
619.058
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-920.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.907.671
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.912.216
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.264.479
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.356.681
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-35.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
768.458
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-856.088
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.164.004
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.158.614
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.660.300
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
540.750
Diğer
-109.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-774.273
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.466.811
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-100.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
710
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-602.540
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.530.985
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.952.798
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.483.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715993


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.