" />

KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2023 - 20:06
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.633 829 0 1.138.948 653.728 0 0 2.383.355 4.178.493 443 4.178.936
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -222.310 829 0 -444.580 273.730 20.979.569 0 2.383.355 26.321.307 9.838 26.331.145
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -673.188 1.031 0 1.851.783 1.530.608 20.979.569 0 17.223.799 44.264.316 11.816 44.276.132
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -673.188 1.031 0 1.851.783 1.530.608 20.979.569 0 17.223.799 44.264.316 11.816 44.276.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -37.248 0 0 -1.290.842 -435.955 0 0 6.631.883 4.867.838 924 4.868.762
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.223.799 0 -17.223.799 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.223.799 0 -17.223.799 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -710.436 1.031 0 560.941 1.094.653 38.203.368 0 6.631.883 49.132.154 12.740 49.144.894


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
491.572.532 587.240.726 1.078.813.258 480.095.115 600.797.641 1.080.892.756
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 35.892.911 37.641.110 73.534.021 29.655.581 35.538.119 65.193.700
Teminat Mektupları
30.533.389 19.336.910 49.870.299 25.589.026 20.031.380 45.620.406
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
915.808 188.652 1.104.460 884.755 188.383 1.073.138
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
13.746.223 19.148.258 32.894.481 12.326.430 19.842.997 32.169.427
Diğer Teminat Mektupları
15.871.358 0 15.871.358 12.377.841 0 12.377.841
Banka Kredileri
5.322.796 9.537.571 14.860.367 4.028.331 9.696.287 13.724.618
İthalat Kabul Kredileri
5.322.796 9.537.571 14.860.367 4.028.331 9.696.287 13.724.618
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
36.726 8.766.629 8.803.355 38.224 5.810.452 5.848.676
Belgeli Akreditifler
36.726 8.319.865 8.356.591 38.224 5.228.027 5.266.251
Diğer Akreditifler
0 446.764 446.764 0 582.425 582.425
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
331.170.759 68.726.207 399.896.966 252.607.322 24.746.561 277.353.883
Cayılamaz Taahhütler
(1) 247.626.523 13.780.451 261.406.974 172.054.958 23.241.741 195.296.699
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.909.818 12.694.751 18.604.569 4.018.129 10.831.566 14.849.695
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
53.542.012 1.915 53.543.927 47.343.805 1.870 47.345.675
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.145.526 0 6.145.526 3.895.823 0 3.895.823
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
166.396 0 166.396 118.666 0 118.666
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
175.878.695 0 175.878.695 111.928.372 0 111.928.372
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
130.985 0 130.985 109.533 0 109.533
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.853.091 1.083.785 6.936.876 4.640.630 12.408.305 17.048.935
Cayılabilir Taahhütler
83.544.236 54.945.756 138.489.992 80.552.364 1.504.820 82.057.184
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
81.379.900 53.301.766 134.681.666 79.347.287 0 79.347.287
Diğer Cayılabilir Taahhütler
2.164.336 1.643.990 3.808.326 1.205.077 1.504.820 2.709.897
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 124.508.862 480.873.409 605.382.271 197.832.212 540.512.961 738.345.173
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.253.020 118.469.795 129.722.815 22.065.418 128.742.067 150.807.485
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.075.295 26.419.670 28.494.965 6.235.235 36.659.431 42.894.666
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.177.725 92.050.125 101.227.850 15.830.183 92.082.636 107.912.819
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
113.255.842 362.403.614 475.659.456 175.766.794 411.770.894 587.537.688
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.938.885 20.250.532 32.189.417 10.544.244 19.818.125 30.362.369
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
11.806.351 4.745.313 16.551.664 10.071.714 5.490.339 15.562.053
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
132.534 15.505.219 15.637.753 472.530 14.327.786 14.800.316
Para ve Faiz Swap İşlemleri
90.703.091 323.362.065 414.065.156 105.687.546 326.800.908 432.488.454
Swap Para Alım İşlemleri
836.819 126.367.444 127.204.263 6.624.797 132.828.947 139.453.744
Swap Para Satım İşlemleri
50.346.874 74.421.795 124.768.669 60.927.351 75.886.225 136.813.576
Swap Faiz Alım İşlemleri
19.759.699 61.286.413 81.046.112 19.067.699 59.042.868 78.110.567
Swap Faiz Satım İşlemleri
19.759.699 61.286.413 81.046.112 19.067.699 59.042.868 78.110.567
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.740.165 9.860.289 18.600.454 58.709.719 58.732.290 117.442.009
Para Alım Opsiyonları
5.959.254 3.528.636 9.487.890 45.910.391 13.322.787 59.233.178
Para Satım Opsiyonları
2.780.911 6.331.653 9.112.564 12.799.328 45.409.503 58.208.831
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.873.701 2.032.352 3.906.053 825.285 792.923 1.618.208
Futures Para Alım İşlemleri
1.766.386 208.131 1.974.517 0 792.923 792.923
Futures Para Satım İşlemleri
107.315 1.824.221 1.931.536 825.285 0 825.285
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 4.791.524 4.791.524 0 3.570.022 3.570.022
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 2.395.762 2.395.762 0 1.785.011 1.785.011
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 2.395.762 2.395.762 0 1.785.011 1.785.011
Diğer
0 2.106.852 2.106.852 0 2.056.626 2.056.626
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.631.813.672 749.923.078 3.381.736.750 2.121.542.054 716.989.813 2.838.531.867
EMANET KIYMETLER
360.310.521 48.368.962 408.679.483 400.872.053 33.839.097 434.711.150
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
17.956.570 18.719 17.975.289 15.019.765 7.963 15.027.728
Emanete Alınan Menkul Değerler
181.660.409 26.617.014 208.277.423 237.790.076 12.787.625 250.577.701
Tahsile Alınan Çekler
30.462.747 2.108.826 32.571.573 32.048.284 2.269.091 34.317.375
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.696.035 1.572.055 6.268.090 3.714.274 1.470.469 5.184.743
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
125.534.760 18.052.348 143.587.108 112.299.654 17.303.949 129.603.603
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.106.502.469 394.594.645 1.501.097.114 994.474.840 388.564.158 1.383.038.998
Menkul Kıymetler
5.819.373 21.077.185 26.896.558 5.758.007 25.835.961 31.593.968
Teminat Senetleri
754.983 1.020.394 1.775.377 754.876 505.077 1.259.953
Emtia
1.024.356 0 1.024.356 1.005.497 0 1.005.497
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
262.032.488 182.257.076 444.289.564 223.359.270 180.431.706 403.790.976
Diğer Rehinli Kıymetler
836.871.269 190.239.990 1.027.111.259 763.597.190 181.791.414 945.388.604
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.165.000.682 306.959.471 1.471.960.153 726.195.161 294.586.558 1.020.781.719
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.123.386.204 1.337.163.804 4.460.550.008 2.601.637.169 1.317.787.454 3.919.424.623


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.811.534 116.787
Alınan Faizler
15.524.718 6.721.052
Ödenen Faizler
-13.557.412 -4.366.231
Alınan Temettüler
3.859 14.331
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.698.000 1.581.294
Elde Edilen Diğer Kazançlar
297.828 62.571
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
604.454 640.200
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.517.278 -1.007.958
Ödenen Vergiler
1.367.523 -71.990
Diğer
9.389.842 -3.456.482
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.387.332 7.385.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-951.971 1.097.011
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.611.426 5.566.996
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-27.320.917 -30.859.484
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.841.338 -1.417.493
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-444.646 -5.463.997
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
33.350.547 19.495.102
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.093.150 3.748.915
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-9.883.583 15.218.771
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.424.202 7.502.608
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.475.096 -8.315.030
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-512.444 -138.148
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
36.531 3.373
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.237.917 -3.552.733
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.647.437 869.753
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-17.351.581 -6.233.276
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7.956.533 857.793
Diğer
-1.013.655 -121.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-8.793.173 4.920.965
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.631.701 3.528.813
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.463.782 1.387.883
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
38.908 4.269
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.696.695 2.976.194
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-11.147.372 7.084.737
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
73.255.713 47.798.834
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
62.108.341 54.883.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.632.807 2.383.798
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.764.045 1.795.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.248 2.462
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.666 4.049
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.418 -2.416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.726.797 1.792.676
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.747.423 1.461.706
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-541.994 777.724
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
562.620 -446.754
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.868.762 4.178.936


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
61.664.294 98.360.701 160.024.995 68.912.958 109.703.251 178.616.209
Nakit ve Nakit Benzerleri
16.667.812 81.684.517 98.352.329 20.873.217 93.254.542 114.127.759
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 10.716.770 73.531.235 84.248.005 9.719.857 84.817.934 94.537.791
Bankalar
(3) 1.450.775 8.164.739 9.615.514 3.127.925 8.015.778 11.143.703
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 4.507.376 0 4.507.376 8.040.936 427.044 8.467.980
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7.109 -11.457 -18.566 -15.501 -6.214 -21.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.774.136 842.843 2.616.979 1.069.093 549.922 1.619.015
Devlet Borçlanma Senetleri
1.136.938 376.626 1.513.564 436.626 239.920 676.546
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
525.989 121.589 647.578 535.326 0 535.326
Diğer Finansal Varlıklar
111.209 344.628 455.837 97.141 310.002 407.143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 32.269.988 11.130.643 43.400.631 29.672.154 10.585.327 40.257.481
Devlet Borçlanma Senetleri
32.260.795 11.130.643 43.391.438 29.662.961 10.468.015 40.130.976
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.193 0 9.193 9.193 117.312 126.505
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 10.952.358 4.702.698 15.655.056 17.298.494 5.313.460 22.611.954
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.580.651 2.961.360 11.542.011 12.467.643 3.275.585 15.743.228
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.371.707 1.741.338 4.113.045 4.830.851 2.037.875 6.868.726
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
328.670.568 141.676.372 470.346.940 289.882.206 135.165.998 425.048.204
Krediler
(6) 275.579.169 115.841.145 391.420.314 247.116.343 109.023.513 356.139.856
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 5.506.521 10.289.417 15.795.938 4.588.489 10.018.732 14.607.221
Faktoring Alacakları
(7) 9.156.718 372.684 9.529.402 9.129.082 464.403 9.593.485
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 54.430.206 20.344.812 74.775.018 41.598.971 20.364.334 61.963.305
Devlet Borçlanma Senetleri
54.430.206 20.072.934 74.503.140 41.598.971 19.872.597 61.471.568
Diğer Finansal Varlıklar
0 271.878 271.878 0 491.737 491.737
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.002.046 -5.171.686 -21.173.732 -12.550.679 -4.704.984 -17.255.663
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
178.732 0 178.732 462.086 0 462.086
İştirakler (Net)
(9) 47.886 0 47.886 45.477 0 45.477
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
47.886 0 47.886 45.477 0 45.477
Bağlı Ortaklıklar (Net)
128.046 0 128.046 128.046 0 128.046
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
128.046 0 128.046 128.046 0 128.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 2.800 0 2.800 288.563 0 288.563
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 285.763 0 285.763
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.056.828 97 5.056.925 4.790.853 94 4.790.947
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.320.475 0 3.320.475 1.054.534 0 1.054.534
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.320.475 0 3.320.475 1.054.534 0 1.054.534
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
110.204 0 110.204 101.935 0 101.935
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 5.076.357 0 5.076.357 563.762 0 563.762
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 14.706.603 1.055.987 15.762.590 9.502.136 1.004.001 10.506.137
VARLIKLAR TOPLAMI
418.784.061 241.093.157 659.877.218 375.270.470 245.873.344 621.143.814
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 269.561.594 159.834.153 429.395.747 234.983.599 157.779.523 392.763.122
ALINAN KREDİLER
(3) 7.412.304 53.939.402 61.351.706 6.196.254 49.021.103 55.217.357
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 7.279.123 13.101.609 20.380.732 1.344.833 21.733.804 23.078.637
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 2.449.818 21.467.347 23.917.165 8.732.587 23.284.322 32.016.909
Bonolar
2.082.748 6.161.825 8.244.573 8.418.087 5.911.335 14.329.422
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
367.070 0 367.070 314.500 0 314.500
Tahviller
0 15.305.522 15.305.522 0 17.372.987 17.372.987
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.522.062 3.389.117 5.911.179 3.008.663 3.706.325 6.714.988
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 2.517.985 2.932.433 5.450.418 3.008.663 3.260.937 6.269.600
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 4.077 456.684 460.761 0 445.388 445.388
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 809.234 189 809.423 741.286 336 741.622
KARŞILIKLAR
(9) 10.433.707 578.490 11.012.197 8.803.052 293.969 9.097.021
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.909.175 18.917 1.928.092 2.578.626 18.146 2.596.772
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
1.295.375 493.428 1.788.803 0 0 0
Diğer Karşılıklar
7.229.157 66.145 7.295.302 6.224.426 275.823 6.500.249
CARİ VERGİ BORCU
(10) 5.133.834 0 5.133.834 2.843.483 0 2.843.483
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 17.935.695 17.935.695 0 17.127.724 17.127.724
Krediler
0 17.935.695 17.935.695 0 17.127.724 17.127.724
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
22.770.118 12.114.528 34.884.646 19.815.961 17.450.858 37.266.819
ÖZKAYNAKLAR
50.047.102 -902.208 49.144.894 44.948.075 -671.943 44.276.132
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-709.405 0 -709.405 -672.157 0 -672.157
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.557.802 -902.208 1.655.594 4.054.334 -671.943 3.382.391
Kar Yedekleri
38.203.368 0 38.203.368 20.979.569 0 20.979.569
Yasal Yedekler
816.367 0 816.367 771.685 0 771.685
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.387.001 0 37.387.001 20.207.884 0 20.207.884
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
6.631.883 0 6.631.883 17.223.799 0 17.223.799
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.631.883 0 6.631.883 17.223.799 0 17.223.799
Azınlık Payları
12.740 0 12.740 11.816 0 11.816
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
378.418.896 281.458.322 659.877.218 331.417.793 289.726.021 621.143.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 20.425.758 9.943.148
Kredilerden Alınan Faizler
13.512.422 6.830.291
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
169.783 111.494
Bankalardan Alınan Faizler
172.404 9.702
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
141.396 17.624
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.204.447 2.426.096
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.451 15.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.508.848 740.093
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.679.148 1.670.998
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
539.519 286.634
Diğer Faiz Gelirleri
685.787 261.307
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -13.529.075 -4.684.256
Mevduata Verilen Faizler
-11.069.480 -2.770.230
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.382.382 -706.452
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-386.272 -428.682
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-628.070 -618.147
Kiralama Faiz Giderleri
-30.631 -22.402
Diğer Faiz Giderleri
-32.240 -138.343
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.896.683 5.258.892
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.399.816 1.172.744
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.667.360 1.571.644
Gayri Nakdi Kredilerden
175.004 84.075
Diğer
3.492.356 1.487.569
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.267.544 -398.900
Gayri Nakdi Kredilere
-2.810 -1.301
Diğer
-1.264.734 -397.599
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 3.859 14.331
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 3.590.174 -370.198
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.560.984 56.363
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
471.426 -1.592.368
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.557.764 1.165.807
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.634.170 62.571
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.524.702 6.138.340
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-1.026.564
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.013.268 -89.291
PERSONEL GİDERL033.430
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.071.481 3.126.467
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 33.264
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 5.071.481 3.159.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 1.561.326 -775.933
Cari Vergi Karşılığı
-2.355.068 -2.238.434
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-766.427 -447.826
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.682.821 1.910.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 6.632.807 2.383.798
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 6.632.807 2.383.798
Grubun Karı (Zararı)
6.631.883 2.383.355
Azınlık Payları Karı (Zararı)
924 443
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar 0,19800000 0,07110000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142244


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0708 Değişim: 0,02%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1101
Açılış: 33,0643
36,2581 Değişim: 0,17%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3377
Açılış: 36,1976
2.617,84 Değişim: 0,14%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.617,84
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.