KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.01.2021 - 19:09
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -22.495 251.146 0 225.371 -963.169 0 0 2.622.157 2.113.010
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 0 2.622.157 16.685.059
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -101.267 0 0 0 0 101.267 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -101.267 0 0 0 0 101.267 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 945.588 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.723.424 0 16.685.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -33.477 325.133 0 -203.195 -38.108 0 0 2.487.009 2.537.362
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.218 13.199.191 101.267 2.487.009 19.222.421


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
174.611.673 281.840.718 456.452.391 143.090.252 224.173.699 367.263.951
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 11.627.187 21.520.352 33.147.539 10.270.332 18.246.772 28.517.104
Teminat Mektupları
11.327.575 11.362.429 22.690.004 10.179.767 9.847.498 20.027.265
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
474.847 84.162 559.009 419.645 66.525 486.170
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.666.383 11.278.267 17.944.650 5.339.495 9.780.973 15.120.468
Diğer Teminat Mektupları
4.186.345 0 4.186.345 4.420.627 0 4.420.627
Banka Kredileri
198.490 6.640.108 6.838.598 22.742 5.799.601 5.822.343
İthalat Kabul Kredileri
198.490 6.640.108 6.838.598 22.742 5.799.601 5.822.343
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
101.122 3.517.815 3.618.937 67.823 2.599.673 2.667.496
Belgeli Akreditifler
101.122 3.315.757 3.416.879 67.823 2.000.767 2.068.590
Diğer Akreditifler
0 202.058 202.058 0 598.906 598.906
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
104.514.729 6.640.330 111.155.059 82.440.328 5.993.806 88.434.134
Cayılamaz Taahhütler
(1) 58.424.722 6.640.330 65.065.052 47.699.180 5.245.759 52.944.939
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.358.290 3.478.001 4.836.291 1.326.013 4.004.529 5.330.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.075.052 734 18.075.786 14.309.356 594 14.309.950
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.423.033 0 2.423.033 2.377.515 0 2.377.515
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.046 0 27.046 29.197 0 29.197
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.495.520 0 35.495.520 28.781.240 0 28.781.240
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
83.078 0 83.078 71.447 0 71.447
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
962.703 3.161.595 4.124.298 804.412 1.240.636 2.045.048
Cayılabilir Taahhütler
46.090.007 0 46.090.007 34.741.148 748.047 35.489.195
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
46.090.007 0 46.090.007 34.741.148 748.047 35.489.195
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 58.469.757 253.680.036 312.149.793 50.379.592 199.933.121 250.312.713
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.906.126 65.587.674 74.493.800 16.210.514 64.039.377 80.249.891
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.770.807 24.362.023 29.132.830 6.608.353 24.539.687 31.148.040
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.135.319 41.225.651 45.360.970 9.602.161 39.499.690 49.101.851
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
49.563.631 188.092.362 237.655.993 34.169.078 135.893.744 170.062.822
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.107.149 8.850.539 10.957.688 2.837.603 5.229.023 8.066.626
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.676.174 3.844.105 5.520.279 2.234.775 1.792.466 4.027.241
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
430.975 5.006.434 5.437.409 602.828 3.436.557 4.039.385
Para ve Faiz Swap İşlemleri
45.325.821 175.284.547 220.610.368 25.526.874 121.811.614 147.338.488
Swap Para Alım İşlemleri
3.298.846 66.002.897 69.301.743 7.167.491 37.145.803 44.313.294
Swap Para Satım İşlemleri
30.615.375 40.878.980 71.494.355 18.259.383 25.893.831 44.153.214
Swap Faiz Alım İşlemleri
5.705.800 34.201.335 39.907.135 50.000 29.385.990 29.435.990
Swap Faiz Satım İşlemleri
5.705.800 34.201.335 39.907.135 50.000 29.385.990 29.435.990
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.021.265 1.947.660 2.968.925 5.705.403 7.537.454 13.242.857
Para Alım Opsiyonları
491.416 1.047.539 1.538.955 1.385.083 5.219.625 6.604.708
Para Satım Opsiyonları
529.849 900.121 1.429.970 4.320.320 2.317.829 6.638.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.109.396 1.055.351 2.164.747 99.198 97.912 197.110
Futures Para Alım İşlemleri
172 1.055.204 1.055.376 99.198 0 99.198
Futures Para Satım İşlemleri
1.109.224 147 1.109.371 0 97.912 97.912
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 954.265 954.265 0 1.217.741 1.217.741
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
935.939.092 266.152.722 1.202.091.814 747.368.398 195.481.762 942.850.160
EMANET KIYMETLER
11.281.488 10.473.404 21.754.892 12.140.889 6.466.621 18.607.510
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.159.679 0 2.159.679 3.522.838 0 3.522.838
Emanete Alınan Menkul Değerler
511.150 8.043.418 8.554.568 2.192.710 4.607.369 6.800.079
Tahsile Alınan Çekler
6.632.644 1.314.634 7.947.278 4.722.228 1.059.298 5.781.526
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.978.015 527.533 2.505.548 1.703.113 342.751 2.045.864
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 587.819 587.819 0 457.203 457.203
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
540.029.634 160.647.061 700.676.695 441.122.637 119.044.468 560.167.105
Menkul Kıymetler
4.117.442 9.531.425 13.648.867 3.572.768 8.761.567 12.334.335
Teminat Senetleri
380.407 590.933 971.340 398.506 82.436 480.942
Emtia
490.115 0 490.115 476.476 0 476.476
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
106.976.494 82.931.319 189.907.813 102.041.042 61.972.389 164.013.431
Diğer Rehinli Kıymetler
428.065.176 67.593.384 495.658.560 334.633.845 48.228.076 382.861.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
384.627.970 95.032.257 479.660.227 294.104.872 69.970.673 364.075.545
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.110.550.765 547.993.440 1.658.544.205 890.458.650 419.655.461 1.310.114.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.385.991 10.116.709
Alınan Faizler
15.323.293 17.225.113
Ödenen Faizler
-6.482.929 -12.613.589
Alınan Temettüler
133.298 51.187
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.909.963 3.393.213
Elde Edilen Diğer Kazançlar
66.051 137.288
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.494.988 1.398.431
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.899.033 -1.104.911
Ödenen Vergiler
177.976 -692.935
Diğer
(1) -337.616 2.322.912
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.402.243 -2.680.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-236.765 -194.601
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.544.442 2.868.903
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.856.554 -14.535.962
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(1) -3.420.081 -1.437.206
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-864.560 1.787.924
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
13.010.753 12.335.067
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
639.042 -4.536.880
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 6.870.364 1.032.744
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.983.748 7.436.698
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.432.747 -4.969.543
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-605.456 -229.459
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
127.814 18.289
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.975.922 -6.476.489
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.307.390 3.797.849
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.333.458 -3.406.328
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.260.925 1.496.516
Diğer
(1) -214.040 -169.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
101.734 2.797.253
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.105.034 5.220.751
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.948.681 -2.293.410
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
3.797 -14.582
Diğer
-58.416 -115.506
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-615.145 356.419
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.037.590 5.620.827
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 14.387.892 8.767.065
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.425.482 14.387.892


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.487.009 2.622.157
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
50.353 -509.147
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
291.656 228.651
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.496 -28.840
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
325.133 254.463
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.019 3.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-241.303 -737.798
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-245.270 278.627
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-29.488 -1.233.940
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.455 217.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.537.362 2.113.010


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.767.544 38.536.436 54.303.980 16.357.998 26.909.820 43.267.818
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.743.414 26.458.913 29.202.327 4.561.447 18.081.828 22.643.275
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.505.740 24.900.717 27.406.457 1.127.557 17.622.984 18.750.541
Bankalar
(3) 1.117 1.465.586 1.466.703 400.735 458.844 859.579
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 250.124 92.610 342.734 3.040.962 0 3.040.962
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-13.567 0 -13.567 -7.807 0 -7.807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 237.865 333.073 570.938 231.713 103.236 334.949
Devlet Borçlanma Senetleri
202.789 87.413 290.202 207.149 16.398 223.547
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
25.099 0 25.099 24.564 0 24.564
Diğer Finansal Varlıklar
9.977 245.660 255.637 0 86.838 86.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 5.800.847 9.380.242 15.181.089 4.784.881 7.558.560 12.343.441
Devlet Borçlanma Senetleri
5.793.173 9.380.242 15.173.415 4.777.207 7.352.489 12.129.696
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 182.123 189.797
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 23.948 23.948
Türev Finansal Varlıklar
(12) 6.985.418 2.364.208 9.349.626 6.779.957 1.166.196 7.946.153
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.842.408 2.106.532 7.948.940 5.465.362 1.120.949 6.586.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.143.010 257.676 1.400.686 1.314.595 45.247 1.359.842
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
102.376.171 54.959.411 157.335.582 83.819.597 42.946.245 126.765.842
Krediler
(6) 103.582.764 45.775.688 149.358.452 83.618.617 35.353.734 118.972.351
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 9.559.633 9.183.723 18.743.356 8.588.791 7.592.511 16.181.302
Devlet Borçlanma Senetleri
9.559.633 8.621.942 18.181.575 8.588.791 7.028.183 15.616.974
Diğer Finansal Varlıklar
0 561.781 561.781 0 564.328 564.328
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.766.226 0 -10.766.226 -8.387.811 0 -8.387.811
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(17) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.892.950 0 1.892.950 1.492.873 0 1.492.873
İştirakler (Net)
(8) 14.026 0 14.026 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.026 0 14.026 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 1.596.516 0 1.596.516 1.250.114 0 1.250.114
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.558.470 0 1.558.470 1.212.068 0 1.212.068
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 282.408 0 282.408 236.777 0 236.777
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
282.408 0 282.408 236.777 0 236.777
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 3.476.263 18 3.476.281 3.376.309 40 3.376.349
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 504.698 0 504.698 438.280 0 438.280
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
504.698 0 504.698 438.280 0 438.280
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(16) 931.700 0 931.700 348.688 0 348.688
DİĞER AKTİFLER (Net)
(18) 3.779.894 5.028.263 8.808.157 2.778.178 3.212.483 5.990.661
VARLIKLAR TOPLAMI
128.729.220 98.524.128 227.253.348 108.611.923 73.068.588 181.680.511
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 48.414.473 82.145.258 130.559.731 46.797.181 58.828.602 105.625.783
ALINAN KREDİLER
(3) 486.735 19.705.289 20.192.024 380.249 14.929.160 15.309.409
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 4.376.444 10.112.950 14.489.394 267.816 8.797.038 9.064.854
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.554.964 11.951.421 13.506.385 3.954.629 9.131.345 13.085.974
Bonolar
1.502.745 829.044 2.331.789 3.954.629 116.648 4.071.277
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
52.219 11.122.377 11.174.596 0 9.014.697 9.014.697
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.773.704 3.303.648 8.077.352 3.453.855 1.525.079 4.978.934
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 4.754.603 2.416.086 7.170.689 2.966.468 1.292.986 4.259.454
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 19.101 887.562 906.663 487.387 232.093 719.480
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 444.009 2.666 446.675 432.658 15.072 447.730
KARŞILIKLAR
(9) 1.064.819 0 1.064.819 875.641 0 875.641
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
589.451 0 589.451 529.565 0 529.565
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
475.368 0 475.368 346.076 0 346.076
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.063.699 0 1.063.699 205.582 0 205.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 6.704.294 6.704.294 0 5.432.553 5.432.553
Krediler
0 6.704.294 6.704.294 0 5.432.553 5.432.553
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.916.521 5.010.033 11.926.554 5.482.130 4.486.862 9.968.992
ÖZKAYNAKLAR
20.422.006 -1.199.585 19.222.421 17.318.226 -633.167 16.685.059
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.163.907 0 1.163.907 872.251 101.267 973.518
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
119.918 -1.199.585 -1.079.667 -103.930 -734.434 -838.364
Kar Yedekleri
13.199.191 0 13.199.191 10.577.034 0 10.577.034
Yasal Yedekler
670.000 0 670.000 670.000 0 670.000
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.529.191 0 12.529.191 9.907.034 0 9.907.034
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.588.276 0 2.588.276 2.622.157 0 2.622.157
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
101.267 0 101.267 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.487.009 0 2.487.009 2.622.157 0 2.622.157
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
89.517.374 137.735.974 227.253.348 79.167.967 102.512.544 181.680.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 16.870.680 18.353.137
Kredilerden Alınan Faizler
13.751.865 15.304.037
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
47.326 190.664
Bankalardan Alınan Faizler
97.060 235.137
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
159.304 182.410
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.801.681 2.418.202
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.645 11.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.118.543 1.088.038
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.670.493 1.318.917
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
13.444 22.687
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -7.014.039 -10.770.916
Mevduata Verilen Faizler
-4.217.082 -7.838.246
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.119.396 -1.212.384
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-464.062 -377.039
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-990.211 -1.268.228
Kiralama Faiz Giderleri
-57.946 -67.865
Diğer Faiz Giderleri
-165.342 -7.154
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.856.641 7.582.221
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.362.819 2.691.464
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.891.111 3.387.228
Gayri Nakdi Kredilerden
196.665 159.282
Diğer
2.694.446 3.227.946
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-528.292 -695.764
Gayri Nakdi Kredilere
-2.146 -1.690
Diğer
-526.146 -694.074
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 192.343 51.187
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -2.725.385 -1.516.452
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
268.407 50.399
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.267.584 -1.417.439
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
273.792 -149.412
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 66.051 137.288
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.752.469 8.945.708
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -2.405.135 -1.819.590
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-138.791 -74.203
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.893.888 -1.716.360
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -2.315.226 -2.155.795
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.999.429 3.179.760
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.999.429 3.179.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -512.420 -557.603
Cari Vergi Karşılığı
-1.055.958 -163.465
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
562.796 178.086
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-19.258 -572.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.487.009 2.622.157
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.487.009 2.622.157
Grubun Karı (Zararı)
2.487.009 2.622.157
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,07420000 0,07830000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905599


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8051 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,1304 Değişim: -0,03%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.445,23 Değişim: -0,22%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.454,56
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.