KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.07.2020 - 14:40
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul Tarihi 10.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Denetçinin seçimi.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
10 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
11 - 2019 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davetiye gündem vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BilgilendirmeDokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 10 TEMMUZ 2020 tarihinde, saat 14,00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/Temmuz/2020 tarih ve 55723798 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Diren'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16/06/2020 tarih ve 10098 sayılı nüshasının 1238. sayfasında ve şirketimiz www.prizmapress.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek süretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 24.000.000 adet hisseden 4.925.589,94 TL'lik sermayeye karşılık 4.925.589,94 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAŞİT KURU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Metin Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Raşit Kuru Bey teklif edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Divan Başkanlığına : Raşit Kuru' nun,
Kâtipliğe : Sibel Kuru Billurcu'nun
Oy Saymanı Memurluğuna : Senay Ergün' ün
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.
GÜNDEM MADDE 2:
2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Raşit Kuru tarafından okundu müzakere edildi,
GÜNDEM MADDE 3:
Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Raşit Kuru tarafından ana kalemler itibariyle okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
Denetçi Raporu okundu, yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu da ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve http://www.prizmapress.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
2019 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 1.026.763-TL net dönem karı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 1.179.029,56-TL net dönem karı mevcuttur.
2019 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2020 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
"
Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8:
Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru ya 3.900,00 TL, Raşit Kuru'ya 3.250,00 TL ve Sibel Kuru'ya aylık 2.600,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.560,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
2019 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2020 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 10:
İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemler ile ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetim kurulu tarafından hazırlanmakta olan ilişkili taraf raporu KAP'ta paydaşların bilgisine sunulacağı hususunda bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 11:
Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. TRİ lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır. Genel Kurul' a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Oylama olmamasına rağmen bir kısım pay sahibi olumsuz görüş beyan etmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN CETVELİ İMZALI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.07.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861160


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7335 Değişim: 2,68%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7831
Açılış: 7,532
9,1838 Değişim: 2,27%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,2306
Açılış: 8,98
418,79 Değişim: 1,82%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 420,32
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.