KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.06.2018 - 18:08
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 12.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.06.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 15.05.2018
Genel Kurul Tarihi 12.06.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim rapouru özetinin okunması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmışFinansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - Yıl içinde Nalan ERKARAKAŞ ve Doğan PENÇE'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulca onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.148 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12.01.2018 tarih ve 77386926-110.01.01.01 E.1850 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda hazırlanan tadil metinlerinin, izin alınan şekliyle Genel Kurul tarafından onaylanması,
11 - Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,
13 - Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu esaslar çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine genel kurulca izin verilmesine ilişkin karar alınması,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
18 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2017 yılı içinde Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 2017 GENEL KURUL VEKALETEN OY KULLANMA FORMU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2017 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2017 YATIRIMCI BİLGİLENDİRME RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12 Haziran 2018 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.
- 2017 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış 2017 yılı konsolide finansal tablolar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi Genel Kurul'ca kabul edilmiştir.
- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısı Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Gürsel USTA, Sn.Ali Coşkun DUYAK, Sn.Orhan YÜKSEL, Sn.Salih Selim ŞENKAL, Sn.Cevdet ÖZÇEVİK, Sn.Erdal YAVUZ, Sn.Engin YAVUZ, Sn.Güven ÖNAL(Bağımsız Üye) ve Sn.Galip TAŞDEMİR(Bağımsız Üye) 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince, bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2017 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2018 Salı günü, saat 11:00'de, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0 216 531 24 00, Faks: 0 216 531 24 44) adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
2017 yıllık hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusundaki önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yatırımcı Bilgilendirme Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket Merkezi'nde, http://www.parkelektrik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689873


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 22.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6697 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6758
Açılış: 8,6519
10,1734 Değişim: 0,58%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1891
Açılış: 10,1144
491,58 Değişim: -0,07%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.