KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( 44100 - Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

14.07.2023 - 16:59
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( 44100 - Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( 44100 - Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını belirleyerek ÇSY politikalarını gözden geçirmeye ve gerekli politikaları oluşturmaya başlamıştır. Politikaların çeşitlendirilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/urunler/2021/03/10/politikalar
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını belirleyerek ÇSY politikalarını gözden geçirmeye ve gerekli politikaları oluşturmaya başlamıştır. Politikaların çeşitlendirilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/urunler/2021/03/10/politikalar
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu, belirlediği ÇŞY öncelikli konuları çerçevesinde, kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek için çalışmalara devam etmektedir.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Yönetim alanında kurulmuş olan komitelere (Riskin Erken Saptanması, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Denetim Komitesi) ek olarak Şirket bünyesinde bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Komite kurulduktan sonra Yönetim Kurulu’na raporlama başlayacaktır. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/kurumsal-yonetim/organizasyon/2012/10/30/yonetim-kuruluna-bagli-komiteler
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Kurumsal Yönetim alanında kurulmuş olan komitelere (Riskin Erken Saptanması, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Denetim Komitesi) ek olarak Şirket bünyesinde bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Komite kurulduktan sonra Yönetim Kurulu’na raporlama başlayacaktır. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/kurumsal-yonetim/organizasyon/2012/10/30/yonetim-kuruluna-bagli-komiteler
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Park Elektrik kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirleme çalışmalarına başlamış olup, bu hedeflerin belirlenmesi akabinde eylem planları oluşturulacaktır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Park Elektrik Yönetim Kurulu KPG’lerini belirleme çalışmalarına başlamıştır. Bu nedenle karşılaştırmalı veri açıklanması ileriki dönemlerde mümkün olabilecektir.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Bu alanda henüz bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları” başlıklı 8’inci maddesi çerçevesinde gerekli açıklamalara yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması mevcut değildir. 2022 Yıllık Faaliyet Raporu’nun “X. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporlaması” bölümünde yer almaktadır.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir bilgi henüz paylaşılmamaktadır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet raporlarında ve KYBF ile URF raporlamalarında ÇSY konuları dahil Şirket aleyhine açılan veya sonuçlanan önemli nitelikteki tüm davalara ilişkin bilgi verilmektedir. 2022 Yıllık Faaliyet Raporu’nun “III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünün “e) Grup Aleyhine Açılan ve Grubun Mali Durumunu ve Finansal Sonuçlarını Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında bilgiler” alt başlığında yer almaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Henüz ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması gerçekleştirilmediğinden sürdürülebilirlik performans ölçümlerinin 3. taraflarca doğrulanması gerçekleştirilmemiştir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Çevre ve Atık Yönetim Politikası Şirket’in kurumsal internet sitesinin “Sürdürülebilirlik” bölümünde kamuya açıklanmıştır. Politikaların çeşitlendirilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/cevre-ve-atik-yonetimi-politikasi.pdf
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Park Elektrik madencilik faaliyetlerini ilgili Madencilik ve Çevre mevzuatına uyumlu olarak yürütmekle birlikte henüz ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması gerçekleştirilmediğinden bu bilgiler kamuya açıklanmamaktadır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Henüz çevresel hedeflerin entegre edildiği bir teşvik sistemi bulunmamaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz tüm iş stratejilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla uyumlu olmasına özen göstermekle birlikte bu konuda kamuya yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine doğrudan dahil olunmamaktadır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir raporlama bulunmamaktadır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir raporlama bulunmamaktadır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Park Elektrik kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirleme çalışmalarına başlamış olup, bu hedeflerin belirlenmesi akabinde ilgili veriler toplanmaya başlayıp raporlanacaktır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet gösterdiği sektörün çevreye ve iklim değişikliğine etkisinin ve üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket eden Park Elektrik ilgili stratejiyi oluşturmak için çalışmalara devam etmektedir.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin mevcut durum itibariyle doğrudan sunduğu ürün veya hizmet bulunmamakta olup, sahip olduğu maden ruhsat sahasını rödovans usulüyle işlettirmektedir. Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarına dair oluşturulmuş bir aksiyon planı henüz bulunmamaktadır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin mevcut durum itibariyle doğrudan sunduğu ürün veya hizmet bulunmamakta olup, sahip olduğu maden ruhsat sahasını rödovans usulüyle işlettirmektedir. Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarına dair oluşturulmuş bir aksiyon planı henüz bulunmamaktadır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır. Enerji tüketim verileri Şirket içinde raporlanmaktadır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Park Elektrik, iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye katkı sağlamayı hedeflemektedir.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır. Madencilik faaliyetleri kapsamında deşarj edilen su miktarları Şirket içinde raporlanmaktadır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket’in operasyonları ve faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi bulunmamaktadır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer verilmektedir. Söz konusu politikanın gözden geçirilme çalışmaları devam etmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/kurumsal-yonetim/2015/06/10/rules-and-policies
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket’e değer katacak her bir birey, fırsat eşitliği ve objektif değerlendirme kriterleri öncelikli olacak şekilde değerlendirilmektedir. Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer verilmektedir. Söz konusu politikanın gözden geçirilme çalışmaları devam etmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/kurumsal-yonetim/2015/06/10/rules-and-policies
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Park Elektrik cinsiyet, dil, din, ırk medeni hal, siyasi görüş, yaş, engellilik vb. her türden ayrımcılığa izin vermemektedir. Söz konusu hususların İnsan Kaynakları Politika metnine de yansıtılması için politikanın gözden geçirilme çalışmaları devam etmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/kurumsal-yonetim/2015/06/10/rules-and-policies
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Yasalarla belirlenmiş koşullar dışında, işletmelerimizin tümünde çocuk işçi istihdamına yer verilmemektedir. Söz konusu hususların İnsan Kaynakları Politika metnine de yansıtılması için politikanın gözden geçirilme çalışmaları devam etmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/kurumsal-yonetim/2015/06/10/rules-and-policies
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer verilmektedir. Söz konusu politikanın gözden geçirilme çalışmaları devam etmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/kurumsal-yonetim/2015/06/10/rules-and-policies
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirketimizin Şikayet Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Sürdürülebilirlik” bölümünde yer verilmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/sikayet-politikasi.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerin dokümante edilmesi ve açıklanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Sürdürülebilirlik” bölümünde yer verilmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi.pdf
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Kaza istatistikileri Şirket içinde değerlendirilmekte olup mevcut durum itibariyle kamuyla paylaşılmamaktadır. https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi.pdf
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Kişisel Verilerin Korunması” bölümünde yer verilmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/urunler/2020/02/10/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin Etik İlkeler’ine kurumsal internet sitesinin “Sürdürülebilirlik” bölümünde yer verilmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/Etik-ilkeler.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Geçmişten günümüze yürütülmüş olan sosyal sorumluluk çalışmalarına kurumsal internet sitesinin "Sürdürülebilirlik" bölümünde yer verilmektedir. https://www.parkelektrik.com.tr/tr/sosyal-sorumluluk-ve-cevre/50050-projesi/2012/10/30/sosyal-sorumluluk-projeleri
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X ÇSY politikalarının güncellenmesi ve oluşturulması çalışmaları devam etmekte olup akabinde eğitim programları düzenlenecektir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz mevcut durum itibariyle sahip olduğu ruhsatlı maden sahasını rödovans usulüyle işlettirilmekte olduğundan doğrudan bir müşterisi bulunmamaktadır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X ÇSY alanındaki hedeflere ulaşılması akabinde konu ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Bu konuya yönelik çalışmalar devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172210


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.