KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

02.03.2024 - 01:39
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X 2023 Sürdürülebilirlik raporu için çalışmalarımız devam etmektedir. Hem Türkiye hem de Group olarak risk analizlerimiz mevcuttur. Sustainability Report | Prysmian Group – 58. Sayfa Faaliyet Raporu “ Sürdürülebilirlik” başlığı Risk Yönetimi kısmında detaylandırılmıştır.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Hem Türkiye Sürdürülebilirlik raporunda hem de web sitemizde yer almaktadır. Politikalarımız (prysmiangroup.com)
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 15-16. Sayfalar Ayrıca Prysmian Group Hedeflerine Prysmian Group sürdürülebilirlik raporundan da ulaşabilirsiniz.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet raporu sürdürülebilirlik başlığında da CSY organizasyonu detaylandırılmıştır. Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 25-26-27. sayfalar
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 27. Sayfada anlatılmıştır
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 37-72 arası sayfalar arasında tüm projeler anlatılmıştır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 34-35. Sayfa _ 2023 hedefleri de düzenli olarak takip edilmektedir. Ayrıca faaliyet raporu “sürdürülebilirlik” başlığında anlatılmıştır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Prysmian Group Ecovadis, CDP gibi değerlendirme kriterleri kapsamında performans sonucunu düzenli olarak paylaşmaktadır. Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 37-72 arası sayfalar
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X 2022 raporumuz tüm sayfalarında performans ve hedeflerimiz açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. faaliyet raporu “sürdürülebilirlik” başlığında anlatılmıştır ayrıca Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) detaylı olarak anlatılmıştır.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 38. Sayfa da belirtilmiştir.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir davamız bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Prysmian Group tarafından doğrulama yapılmaktadır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Falliyet raporunda detaylı olarak belirtilmiş olup Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 38-39. Sayfa
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 5. Sayfa de belirtilmiltir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Prysmian Group performans teşvik kriterlerine CSY dahil etmiş olup ödüllendirme sisteminin bir parçası durumundadır Ödüllendirme sisteminin detayı Sustainability: report and responsibility | Prysmian Group aktarılmıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 29. Sayfa önceliklenmes yapılmıştır. 44 – 47 arası sayfalarda nasıl entegre edildiği anlatılmıştır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 29. Sayfa paydaş ilişkileri anlatılmıştır.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – 29. Sayfa paydaş ilişkileri anlatılmıştır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) – Kapsam 1 ve 2 _ raporumuz ekinde yer almaktadır. Sustainability Report | Prysmian Group Kapsam 3 ise Group raporumuzda yer almaktadır. Ayrıca faaliyet raporunda da anlaştılmıştır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Prysmian Group Raporunda standart belirtilmiştir. Faaliyet raporu sürdürülebilirlik başlığında da detaylandır
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) ekler kısmında belirtilmiştir.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 36-43 arasında belirtilmiştir.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 38 da belirtilmiştir. Ayrıca faaliyet raporu “sürdürülebilirlik” kısmında da anlatılmıştır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 51 da belirtilmiştir.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 42 ve 43 da belirtilmiştir. Ayrıca faaliyet raporu “sürdürülebilirlik” kısmında da anlatılmıştır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 38-43 de belirtilmiştir
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) ekler kısmında belirtilmiştir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) ekler kısmında belirtilmiştir.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 46 de belirtilmiştir.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Henüz mevcut değildir
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 40,41,48 de belirtilmiştir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) ekler kısmında belirtilmiştir.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Henüz mevcut değildir
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Henüz mevcut değildir
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Henüz mevcut değildir
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılmıştır
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 13 de belirtilmiştir.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 62 de belirtilmiştir.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 62 de belirtilmiştir.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 62 de belirtilmiştir.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 62 de belirtilmiştir.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 63 de belirtilmiştir.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 63 de belirtilmiştir.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 70 de belirtilmiştir.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 70 de belirtilmiştir.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 28 de belirtilmiştir. Ayrıca web sitesin de Gizlilik Politikası (prysmiangroup.com) belirtilmiştir.
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 13 de belirtilmiştir.
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik sayfa 66-67 de belirtilmiştir (prysmiangroup.com)
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 62 de belirtilmiştir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 28 de belirtilmiştir. Ayrıca web sitesinde de politika verilmiştir. turk-prysmian-iso-10002-2014-unacc.pdf (prysmiangroup.com)
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 29 da belirtilmiştir.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Rapor hakkında kısmında verilmiştir.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) ekler kısmında verilmiştir.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Prysmian Group Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 34-35 de verilmiştir. DNF_ENG 2021_15.03.2022_2.pdf (prysmiangroup.com)
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 30 da belirtilmiştir.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sürdürülebilirlik (prysmiangroup.com) sayfa 62 de belirtilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254116


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6015 Değişim: 0,27%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7842 Değişim: 0,35%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.410,21 Değişim: -0,93%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.