KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

28.07.2023 - 17:08
KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Daha önce kamuya açıklandığı üzere, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Element Solutions grubunun bir şirketidir. Bu satın alma (bundan böyle "Satın Alma" olarak anılacaktır) bağlamında, Şirket'in risklerini ve fırsatlarını yeniden değerlendiriyoruz ve analizimizin sonuçlarını mevcut olduğunda açıklamayı umuyoruz.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında ÇSY politikalarını yeniden değerlendirmektedir ve bu politikaları mevcut olduğunda açıklamayı umuyoruz.
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında, ÇSY hedeflerini yeniden değerlendirmektedir.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X İlk bağlantı yönetim kurulu üyelerini, ikincisi ise komite üyelerini göstermektedir: https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/2219-politeknik-metal-sanayi-ve-ticaret-a-s bağlantısında YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER başlığı altında, https://www.pm.com.tr/Storage/Documents/01-01-2022-31-12-2022-kurumsal-yonetim-bilgi-formu-458ed.pdf (12. ve 13. sayfa)
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında, ÇSY hedeflerini yeniden değerlendirmektedir.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında ÇSY Kilit Performans Göstergelerini yeniden değerlendirmektedir.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında potansiyel iyileştirme alanlarını değerlendirmektedir.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirket, Satın Alma bağlamında ÇSY performans hedeflerini yeniden değerlendirmektedir.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında Şirket, hangi SKH'lerin kendi işiyle ilgili olduğunu yeniden değerlendirmektedir.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılında, Şirket'in bilgisi dahilinde, ÇSY konularıyla ilgili olarak Şirket aleyhine açılmış veya sonuçlanmış herhangi bir önemli yasal işlem bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında Şirket, ÇSY temel performans ölçütlerini ve bunların bağımsız bir üçüncü tarafça doğrulanmasını yeniden değerlendirmektedir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında ÇSY politikalarını, uygulamalarını, eylem planlarını ve çevre yönetim sistemlerini yeniden değerlendirmektedir.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında ÇSY raporunun kapsamına ilişkin kısıtlamaları yeniden değerlendirmektedir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında Şirket, ödüllendirme kriterleriyle ilgili olarak çevresel hedefleri yeniden değerlendirmektedir.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında, önemli çevresel konuların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini yeniden değerlendirmektedir.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında Şirket, çevresel konuların nasıl yönetildiğini ve iş hedefleri ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini yeniden değerlendirmektedir.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında çevresel etkilerini yeniden değerlendirmektedir.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma kapsamında veri toplama ve raporlama sürecini yeniden yapılandırmaktadır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X X Şirket, Satın Alma bağlamında çevresel hedeflerini yeniden değerlendirmektedir.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında iklim stratejisini yeniden değerlendirmektedir.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında, ürünlerinin/hizmetlerinin olası olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik stratejisini yeniden değerlendirmektedir.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında üçüncü taraflarla olan eylem ve girişimlerini yeniden değerlendirmektedir.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında girişimlerini ve projelerini yeniden değerlendirmektedir.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında enerji tüketimini yeniden değerlendirmektedir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında enerji tüketimini yeniden değerlendirmektedir.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında yenilenebilir enerji tüketimini yeniden değerlendirmektedir.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında enerji tüketimini ve emisyon azaltımını yeniden değerlendirmektedir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında, Şirket su tüketimini yeniden değerlendirmektedir.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında, Şirket çevresel verileri açıkladığı platformları yeniden değerlendirmektedir.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında İK politikalarını yeniden değerlendirmektedir.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket, Satın Alma bağlamında İK politikalarını yeniden değerlendirmektedir.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında Şirket, değer zinciri üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmektedir.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında Şirket, çalışma koşulları konusundaki ilerlemesini yeniden değerlendirmektedir.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket, Satın Alma bağlamında İK politikalarını yeniden değerlendirmektedir.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirket, Satın Alma bağlamında şikâyet mekanizmasını yeniden değerlendirmektedir.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında çalışan memnuniyeti anketlerini ve girişimlerini yeniden değerlendirmektedir
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında İSG politikalarını yeniden değerlendirmektedir.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında İSG politikalarını yeniden değerlendirmektedir.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında veri koruma ve güvenlik politikalarını yeniden değerlendirmektedir.
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında Etik politikasını yeniden değerlendirmektedir.
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında, Şirket yatırım faaliyetlerini yeniden değerlendirmektedir.
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Şirket, Satın Alma bağlamında, eğitimleri ve yaklaşan yeni politikalar hakkında bilgilendirmeyi içeren bir yeniden yapılanma sürecindedir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında Şirket, müşterilerle ilgili politikalarını yeniden değerlendirmektedir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında Paydaş katılımı uygulamalarını yeniden değerlendirmektedir.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Satın Alma bağlamında, Şirket raporlama standartlarını yeniden değerlendirmektedir.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Satın Alma bağlamında ÇSY kuruluşlarıyla olan ilişkilerini yeniden değerlendirmektedir.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Satın Alma bağlamında Şirket, Borsa İstanbul'da ve/veya uluslararası endeks sağlayıcılarının sürdürülebilirlik endekslerinde yer almayı yeniden değerlendirmektedir.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Şirket, Satın Alma bağlamında paydaş katılımını yeniden değerlendirmektedir.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Satın Alma bağlamında Şirket, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratma çabalarını yeniden değerlendirmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176459


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.312 Değişim: -0,35% Hacim : 147.610 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
30,9872 Değişim: -0,06%
Düşük 30,9175 22.02.2024 Yüksek 31,0366
Açılış: 31,0045
33,5649 Değişim: -0,01%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,6841
Açılış: 33,5675
2.021,18 Değişim: 0,15%
Düşük 2.014,22 22.02.2024 Yüksek 2.022,04
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.