KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.07.2018 - 10:02
KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 24.05.2018
Genel Kurul Tarihi 20.06.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Kosb Mahallesi Atom Caddesi No: 2 Tuzla/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 yılına ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi "Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının Düzenlenmesi" başlıklı 16'ıncı maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
7 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2017 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
12 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - İlan Metni
EK: 3 VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Politeknik Faaliyet Raporu 12.2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Politeknik SPK Rapor 12.2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2017 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.06.2018 tarihinde, saat 10:30'da, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.06.2018 tarih ve 35238361 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.05.2018 tarih ve 9588 sayılı nüshasında, 28.05.2018 tarihli Star Gazetesi'nin 7 numaralı sayfasında ve 28.05.2018 tarihli Yeni Gün Gazetesi'nin 8 numaralı sayfasında ilan edilmek ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan http://www.pm.com.tr adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri ve gündemi bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan 80.172'si asaleten, 3.398.069'unun vekâleten toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımın olmadığı, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fizikî ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Şirket'in hâkim ortağı Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Torsten Thomas Becker ve Mesut Akkaya ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ömer Çekiç'in ve Kadıköy 32.Noterliği'nin 4 Mayıs 2017 tarihli yeminli tercüman belgesini haiz İngilizce ve Almanca dillerinden Türkçe'ye tercüme yapabilen Sn. Burcu Gürkan'ın toplantıda hazır bulunduğunun Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan tarafından tespit edilmesi ve elektronik ortamda katılımın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. Mesut Akkaya tarafından fizikî ve Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu. Başka önerge sunan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesine toplamda kullanılan 3.478.241 oy içerisinden 3.478.241 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Sn. Savaş İnandıoğlu TTK'nin 419. maddesi gereğince:
Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci ve
Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldalı'yı, ayrıca
Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi.
Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.
2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplamda kullanılan 3.478.241 oy içerisinden 3.478.241 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun http://www.pm.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Akkaya'nın 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan 3.478.241 oy içerisinden 3.478.241 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
Sn. Ömer Çekiç tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun okundu. Sn. Aygün Güldalı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
Refik Pınar söz aldı. Faaliyet raporunda 3 ya da 5 yıllık büyüme gözükmüyor. Bir büyüme planı var mıdır? Coventya tarafından üretilen ürünlerde fiyat nasıl belirleniyor? Teknoloji transferinde, pazar bilgisi, know-how Almanya tarafından Politeknik'e nasıl aktarılıyor?
Yönetim Kurulu üyesi Mesut Akkaya söz aldı. Yatırımın bitişi Eylül ayı gibi gözüküyor. Daha sonraki gelişimlerle ilgili bir kararımız yok. Coventya'nın IC fiyatlandırması var. Ona uygun olarak devam edeceğiz. Cost+kâr rakamları var. İleride KAP'ta duyur 14.05.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00034334276 sayılı yazısı ile izin verildiği bilgisi verildi.
Sn. Aygün Güldalı tarafından tadil edilmek istenen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. Maddesi okundu.
YENİ ŞEKİL
HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ
MADDE 16:
Şirketin hesap yılı Ekim ayının birinci gününden başlar ve takip eden yılın Eylül ayının sonuncu günü sona erer. Şirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibraz eder.
Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kâr zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre atanmış Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
Esas Sözleşme değişikliği müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. Maddesinin yukarıda okunduğu, SPK'nın 02.05.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4914 numaralı yazısıyla uygunluk cevabı verdiği ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.05.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00034334276 sayılı yazısı ile izin verdiği şekli ile tadil edilmesine, toplamda kullanılan 3.478.241 oy içerisinden 3.478.241 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
7- Yönetim Kurulunun 2017 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresine geçildi. SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 24.05.2018 tarihinde almış olduğu 2018/3 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nin 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulan ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Aygün Güldalı tarafından bilgi verildi.
Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmasına ilişkin önerisinin oylamasına geçildi. Toplamda kullanılan 3.478.241 oy içerisinden 453.962 kabul oyuna karşı, 3.024.279 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile reddedildi.
Bunun üzerine bu hususta önergesini sunmak üzere Coventya temsilcisi Sn. Torsten Thomas Becker söz istedi. Söze başlayarak,
"Bildiğiniz gibi 2016 yılı sonunda elde edilen kârın küçük bir bölümünü 2017 yılında kâr payı olarak dağıtmıştık. O dönemki kararımızın temel nedeni, dağıtmadığımız karı önemli ölçüde büyük bir yatırım programı dâhilinde kullanmaktı. Bu kapsamda yatırımlarımız başlamış olup halen devam etmektedir.
Bunlar özellikle üretim bandımızın geliştirilmesi, modern laboratuvar malzemeleri ve yüksek kalite ve güvenlik standartlarının temin edilmesidir. Böylece Politeknik gelecekte de yeri sağlam konumlandırılmış bir oyuncu olabilecek ve pazardaki pozisyonunu rekabette savunabilecektir.
Öte yandan pay sahibi Coventya Beteiligungs GmbH, son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı 2017 yılında da elde edilen kârı, kar payı olarak dağıtmama karar almıştır. Bu kararı alınmasının asıl gerekçesi, Politeknik'in nakit rezervlerini güçlendirmek ve şirketi olası finansal risklere karşı güvenceye almaktır. Bu düşüncemize karşı sizlerden, kârın sermayeye ilave edilmesi gerektiği yönünde itirazlar gelebilir. Ancak Politeknik'in hâlihazırda yeterli sermayesi bulunmakta olup, sermayenin arttırılması yönünde an itibariyle herhangi bir ihtiyaç bulunmamaktadır.
Coventya Beteiligungs GmbH'nın, nakit rezervlerinin güçlendirilmesi ve buna bağlı olarak kâr dağıtılmaması gerektiğine ilişkin kararının gerekçeleri hakkında daha detaylı bilgi vermek isterim:
· Hepinizin bildiği gibi, çok yakın bir tarihte Türkiye'yi derinden etkileyecek bir seçim yapılacaktır. Bu durum karşısında Türk ekonomisinin gelecek aylarda nasıl bir gelişim göstereceğini şimdiden kestirmek pek kolay değildir. Ancak seçim kararının kendisi dahi, Türk Lirası karşısında döviz kurlarında çok ciddi artış yaşanmasına neden olmuştur. Bu artış, Politeknik'in gelecekte daha temkinli hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Seçim sonrasında dahi, Türk Lirasının diğer döviz kurları karşısında daha fazla değer kaybetme riski bulunmaktadır. Bu nedenle Politeknik'in nakit rezervlerini mümkün olduğunca korumasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.
· Yeni bir seçim yapılması kararının piyasadaki talep durumu üzerinde beklenmedik olumsuz bir etki doğurduğunu tespit ettik. Politeknik'in müşterilerin likidite sıkışıklığından muzdarip olmakta ve bu nedenle geçerli ödeme vadelerini ötelemeye çalışmaktadır. Politeknik, güncel finansal durumunu korumakla birlikte aynı zamanda müşterileri ile olan ticari ilişkilerinin devamını da sağlamaya dikkat etmek zorundadır. Bu durumda Politeknik, müşterilerinden gelen 150-180 günlük güncel vade taleplerine rağmen, müşterilerine maksimum 120 günlük vadeler tanımaktadır. Politeknik, tüm piyasa katılımcılarının kendi ödeme güçlerini ayakta tutmak için tedbirler aldığı bu güncel piyasa durumundan kaçınamaz. Bu nedenle Politeknik kendi likiditesi hakkında da aynı şekilde hareket etmek zorundadır.
· Politeknik'in nakit rezervlerini koruma eğiliminin bir diğer nedeni de mevcut mal ithalatını korumaktır. Döviz kurlarındaki istikrarsızlık nedeniyle, yurtdışından ithal edilen ürünler son dönemlerde giderek artan bir şekilde peşin olarak ödenmektedir. Zira mevcut şartlar altında, ithal malların vade ile alınması durumunda, para biriminin ödeme gününe kadar geçen süre zarfında değerinin daha da düşmesi halinde Politeknik'in kur farkı zararına uğraması riski oldukça çok yüksektir.
Politeknik'in iyi yönetilen bir şirket olduğuna ve bunun doğal sonucu olarak kâr elde ettiğine şüphe yoktur. Ana ortak Coventya Beteiligungs GmbH olarak biz, gelecek yıllarda şirketin işletme kârının her sene daha fazla artacağını öngörebiliyoruz.
Ancak izah ettiğim sebeplerle, şu an için geçmişte elde edilen kârın temettü olarak dağıtılmamasının daha uygun olacağı görüşündeyiz. Türkiye'nin bu sıkıntılı günleri atlatacağına ve tekrar eski ekonomik istikrarına kavuşacağına inancımız yüksektir.
Bu bakımdan önemle vurgulamakta fayda var ki seçim dönemi sonrası ekonomik durumun daha stabil olması halinde, Politeknik de hissedarlarının sabrına olumlu cevap vererek, kâr dağıtılması için gerekli tüm aksiyon alınabileceği öngörülebilmektedir. Bu bakımdan Coventya kâr dağıtılmamasını önermektedir " dedi.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. vekili Mehmet Osmanoğlu gündem maddesinin k2a dağıtım kararının reddi veya değiştirilerek kabulü önergesidir. Önce önerge okunmalıydı. Usul olarak yanlıştır. Sn. Torsten Thomas Becker'in söylediği tüm gerekçelere katılıyorum. Ancak bunlar kârın neden sermayeye eklenip bedelsiz dağıtılmadığına bir cevap değildir. Bunun nedenini anlayamadık. Bu şirketin işletme sermayesi hiçbir zaman şimdikinden daha az olmayacak. Neden sermayeye eklenmediği kısmını anlayamadık.
Coventya temsilcisi Sn. Torsten Thomas Becker'in 2017 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü elde edilen net kârın ortaklara dağıtılmayarak Şirket bünyesinde muhafaza edilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Sn. Torsten Thomas Becker, sermayemiz yeterli olduğundan sermayenin artırılmasına gerek olmadığını belirtti.
Coventya temsilcisinin önergesinin oylaması sonucunda, 2017 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü, 2017 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü elde edilen net kârın ortaklara dağıtılmayarak Şirket bünyesinde muhafaza edilmesinin oylamasına geçildi. Coventya temsilcisinin önergesindeki gerekçeler isabetli bulunarak şirket tüzel kişiliğinin orta ve uzun vadeli menfaati ön plana alınarak toplamda kullanılan 3.478.241 oy içerisinden 3.024.279 kabul oyuna karşı, 453.962 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile anılan önergenin kabulüne karar verildi.
8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.478.241 oy içerisinden 3.478.241 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin seçilmesine geçildi.
SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, Yönetim Kurulu'nun 24.05.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararı ile 2018 hesap yılı için bağımsız denetçi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin uygun bulunduğu bilgisi Sn. Aygün Güldalı tarafından verildi.
2018 hesap yılı için bağımsız denetçi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, toplamda kullanılan 3.478.241 oy içerisinden 3.478.241 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2017 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Aygün Güldalı tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.
11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, 2017 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi verildi ve takiben 2018 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Akkaya söz alarak 2018 yılında bağış yapılmamasına ilişkin önerge sundu.
Yapılan oylama sonucunda 2018 hesap yılı için bağış yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.478.241 oy içerisinden 3.478.241 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi.
Böylece Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 14.00'de toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 20.06.2018 Saat: 14.00


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 20.06.2018 tarihinde saat 10:30 da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Kosb Mahallesi Atom Caddesi No: 2 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696980


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.