KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

03.03.2020 - 23:36
KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgiler Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde yayımlanmaktadır ve Pegasus Yatırımcı İlişkileri ve Genel Sekreterlik Birimleri tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
X Şirket pay sahiplerinin özel denetim hakkıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 2019 yılında Pegasus'a iletilen özel denetim talebi bulunmamaktadır.
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X Pegasus, 2019 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konuların gündemde açık bir şekilde ifade edilmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda her bir gündem maddesinde tek bir konu oylamaya sunulmuştur.
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X Pegasus Yönetim Kurulu üye adaylarının şirket dışında üstlendikleri görevler 2019 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanında açıklanmıştır. Bunun haricinde Genel Kurulda ayrıca bilgi verilmesini gerektiren bir işlem bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Pegasus Genel Müdürü, Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Bağımsız Denetçi Temsilcisi 17.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına katılmıştır.
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X 17.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi yer almıştır. Bu kapsamda Pegasus tarafından yıl içinde yapılan toplam bağış tutarı ve yapılan bağışların Pegasus Bağış ve Yardım Politikasına uygun olduğu hakkında bilgi verilmiştir. Dönem içerisinde yapılan bağışlar içerisinde Genel Kurul tarafından onaylanan politikaya aykırı veya ilişkili taraf işlemi olarak değerlendirilebilecek herhangi bir işlem olmaması nedeniyle yararlanan kurumlar hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. 2020 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörülmemektedir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X Pegasus, Genel Kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak gerçekleştirileceği prensibine Ana Sözleşmenin 17/1/e maddesinde ve 17.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı davetinde yer vermiştir.
1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X Pegasus Ana Sözleşmesi oy hakkına yönelik herhangi bir kısıtlama içermez. 17.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında toplantıya katılım için herhangi bir şekilde pay depo/blokaj uygulanmamış, pay sahiplerinin asaleten ve vekaleten, fiziki ve elektronik ortamda temsili için gerekli olanaklar sağlanmıştır.
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
X Pegasus Ana Sözleşmesine göre Pegasus'ta herhangi bir şekilde imtiyaz hakkına sahip farklı pay grupları bulunmamaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.
X 2019 yılı içerisinde Pegasus'un karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunduğu herhangi bir ortaklık bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
X Pegasus Ana Sözleşmesinde yasal azınlık haklarının kullanımına dair herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 2019 yılında azınlık hakkı kulanımına dair herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Pegasus Ana Sözleşmesi pay sahiplerine tanınan yasal azınlık haklarını genişletmemektedir. Pegasus, BIST'te işlem gören diğer şirketlerin bu yönde bir uygulamasının olmaması ve pay sahipleri tarafından bu güne kadar bu kapsamda iletilen bir talep olmaması nedeniyle mevcut durumun kurumsal yönetişim uygulamaları açısından olumsuz bir etkisinin olmadığı görüşündedir. Bu nedenle 2020 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörülmemektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X Pegasus Kar Dağıtım Politikası, Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde kullanıcıların erişime açıktır.
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X Pegasus, 2013 yılında gerçekleştirilen paylarının ilk halka arzından bu yana büyüme evresinde bir şirket olarak yakın vadede elde edeceği karı yeni yatırımlarda kullanmak amacıyla şirket bünyesinde tutarak pay sahiplerine uzun vadede değer yaratma hedefiyle hareket etmektedir. Bu doğrultuda Pegasus Kar Dağıtım Politikası her yıl dağıtılabilir kârın kullanımında Şirketin hedeflerine yönelik olarak büyümesi ve finansman ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulacağı ilkesine yer vermektedir.
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar uyarınca 2018 yılı net dönem kârının tamamının Şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda likiditenin güçlendirilmesi, faaliyetlerin genişletilmesi ve bu şekilde pay sahiplerine uzun vadede değer sağlanması amacıyla olağanüstü yedekler hesabına aktarılması 2018 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanında açıklanmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin onayına sunulan Pegasus Kar Dağıtım Politikasında pay sahiplerince karın dağıtımına yönelik alınacak kararlarda Şirket hedeflerine yönelik büyüme ve finansman ihtiyaçlarının gözetilmesi özellikle belirtilmektedir.
1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X Şirket faaliyetlerinin devamı için Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca Pegasus paylarının ve oy haklarının çoğunluğunun T.C. vatandaşlarına ait olması zorunludur. Bu nedenle Ana Sözleşmenin 7/3'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna bu duruma aykırılık oluşturacak pay devirlerine karşı çeşitli tedbirler alma imkanı tanınmıştır. Pegasus, ilgili Ana Sözleşme hükümlerinin şirket faaliyetlerinin devamı için zorunlu ve ölçülü olduğuna inanmaktadır. Diğer yandan Pegasus paylarının %34,53'ü BIST'te işlem görmekte ve bu tedbirlerin mevcut ortaklık yapısında uygulama alanı bulması beklenmemektedir. Şirket mevcut uygulamasında 2020 yılında bir değişiklik öngörmemektedir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X Pegasus, ilkelere uyum amacıyla ayrı bir Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi işletmektedir. Söz konusu içeriğin mevzuata uyumu Pegasus Yatırımcı İlişkileri ve Genel Sekreterlik Birimleri tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X Pegasus, ilkelere uyum amacıyla ayrı bir Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi işletmektedir. Söz konusu içeriğin mevzuata uyumu Pegasus Yatırımcı İlişkileri ve Genel Sekreterlik Birimleri tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
X İçerik itibarıyla sadece Türkiye'de yerleşik yatırımcıları ilgilendirenler (örn. Pegasus - İzAir birleşme evrakı) haricinde tüm bilgiler Pegasus tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmakta ve eş zamanlı olarak yayımlanmaktadır. İngilizce içerik için Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesine ayrı bir erişim bağlantısı bulunmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
X Pegasus Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik içeriğine uygun olarak hazırlanmaktadır.
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
X 2.2.2 numaralı ilkede belirtilen içerik 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili bölümleri içerisinde açıklanmaktadır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X Pegasus Yönetimi, Pegasus Ahlaki Davranış Rehberinde her türlü faaliyetinde akıl, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, adil ve güvenilir şekilde davranmayı taahhüt eder. Söz konusu temel ilkeler ve Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi Pegasus'un tüm ticari kararları için belirleyicidir. Pegasus'un bu yaklaşımı Pegasus Emniyet, Eğitim, Kalite, Çevre, İş Sağlığı, Bilgi Güvenliği, Güvenlik ve İnsan Kaynakları Politikaları ile de desteklenmektedir. Bahsi geçen tüm politikalar Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi ve Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden yayımlanmaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X Detaylı bilgi için 2.1.1 ve 3.1.1 numaralı ilkeler için yaptığımız açıklamalara bakınız.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
X Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi kapsamında uygunsuzlukların bildirimi için gerekli kanallar oluşturulmuştur ve etkin şekilde kullanılmaktadır.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X Pegasus hem Yönetim Kurulu üyeleri hem de tüm kademedeki çalışanları için çıkar çatışması kurallarını yazılı hale getirmiştir. Çıkar çatışması durumlarının yönetimi iş sözleşmeleri, Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi ve diğer şirket içi politikalar ile düzenlenmektedir.
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Şirket çalışanlarının yönetimde temsiline yönelik Pegasus Ana Sözleşmesinde bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerine uyum, kariyer gelişimi, performans yönetimi, kişisel gelişim, çalışma ortamının iyileştirilmesi (çalışan etkinliği anketi) ve yaratıcı/yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi konularında şirket içi düzenlemeler ve yönetim seviyesinde yürütülen çalışmalar ile çalışanların yönetime katılımı etkin bir şekilde desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
X Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi uyarınca, Pegasus, çalışanlar, misafirler, müşteriler, tedarikçiler, ilişkili diğer organizasyonlar ve kamu kurumları ile ilişkilerde akıl, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, doğru ve güvenilir şekilde davranmayı taahhüt eder. Pegasus, "hava yoluyla yolculuğun herkesin hakkı olduğu" inancıyla tüm fertleri, tedarikçileri ve iş ortakları ile bu misyonu için faaliyetlerini sürdürmektedir.Pegasus bu misyonu doğrultusunda hem çalışanlarını ilgilendiren şirket içi süreçlerde çalışanlarından hem müşteri memnuniyeti anketi ve talep şikayet yönetimi üzerinden misafirlerinden geri bildirim almaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Pegasus, insan kaynağının işe alım faaliyetlerinin yasal yönetmeliklere uygun olarak, fırsat eşitliği ilkesine bağlı kalarak, etkin, verimli ve firma yönetim ekiplerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak şirket içi düzenlemeleri hayata geçirmiştir ve etkin şekilde uygulamaktadır. Benzer şekilde Pegasus kilit pozisyonlar için halefiyet planlaması uygulamasını Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu gözetiminde yönetmektedir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X Pegasus, işe alım süreçlerinde planlama ve istihdam işlemlerini şirket içi düzenlemeler doğrultusunda yönetmektedir. Planlama kapsamında Pegasus, doğru ve etkin iş gücü ihtiyaçlarını belirleyerek, işin içeriğine dayalı bir iş değerleme sistemi ile verimli bir organizasyon yönetimi ve doğru norm kadro planlaması yapmayı hedeflemektedir. İşe alım bu planlama kapsamında belirlenen objektif ihtiyaçların gereği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X Pegasus, işe alım süreçlerinde planlama ve istihdam işlemlerini şirket içi düzenlemeler doğrultusunda yönetmektedir. Planlama kapsamında Pegasus, doğru ve etkin iş gücü ihtiyaçlarını belirleyerek, işin içeriğine dayalı bir iş değerleme sistemi ile verimli bir organizasyon yönetimi ve doğru norm kadro planlaması yapmayı hedeflemektedir. İşe alım bu planlama kapsamında belirlenen objektif ihtiyaçların gereği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X 2019 yılında belirtilen konularda şirket içi toplantılar gerçekleştirilmiş ve söz konusu toplantılara şirket genelinde geniş katılım sağlanmıştır.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Şirket uygulamalarımız gereği çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanlarımıza ve/veya temsilcilerine bildirilmektedir. Bununla birlikte Pegasus çalışanlarını temsile yetkili bir sendika bulunmadığından belirtilen konular hakkında sendika görüşü alınmamaktadır. Pegasus, söz konusu karardan etkilenen kişilerin tamamı ile etkin bir iletişim yürütüldüğünden sendika görüşü alınmaması nedeniyle mevcut durumun kurumsal yönetişim uygulamaları açısından olumsuz bir etkisinin olmadığı görüşündedir. Bu nedenle 2020 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörmemektedir.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X Görev tanımları şirket içi elektronik doküman yönetim sisteminde çalışanların erişimine açık bulunmaktadır. Performans yönetim sistemi yazılı prosedürler çerçevesinde çalışanlarımızın yöneticileriyle birlikte belirledikleri bireysel ve şirket genelinde uygulanan genel hedefler doğrultusunda, çalışanların sürekli erişimine açık olarak sürdürülmektedir.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
X Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi'nde ilgili bilgiler verilmektedir. Online eğitimlerle çalışanlar bilgilendirilmiştir. Etik uygunsuzluk formu ve iletişim kanalları çalışanların kolay ulaşabilecekleri şekilde erişimlerine sunulmaktadır.
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Dernek veya toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımına yönelik özel bir şirket politikası bulunmamaktadır. Bununla birlikte çıkar çatışması oluşturmayan hallerde Şirket çalışanlarının dernek üyeliği veya dernek yöneticiliği yapmalarını veya toplu iş hukukuna ilişkin yasal haklarını kısıtlayan herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. Şirket çalışanlarının özellikle sektör kuruluşlarında temsil görevi üstlenmeleri yönetim tarafından desteklenmektedir. Pegasus, mevcut durumun çalışanların dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımı açısından olumsuz bir etkisinin olmadığı görüşündedir. Bu nedenle 2020 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörmemektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X Pegasus tesis ve çalışan ve yolcu güvenliğinin sağlanması, bu kapsamda iş ortakları ve tedarikçilerin güvenliğinin de sağlanması için Pegasus Güvenlik Politikası, ulusal ve uluslararası havacılık düzenlemeleri ve çeşitli şirket içi düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X Pegasus müşteri memnuniyetini düzenli olarak ölçmektedir ve misafir memnuniyetinin artırılmasını yönetim performans göstergeleri arasında tanımlamıştır. Pegasus "düşük maliyetli hava taşıyıcılığı" iş modeli kapsamında yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu bir faaliyet anlayışını sürdürmektedir ve müşterilerine ölçülebilir bir memnuniyet sağlamayı hedeflemektedir. Pegasus, bu ilkesel yaklaşımın misafir memnuniyeti açısından olumsuz bir etkisinin olmadığı görüşündedir. Pegasus 2019 yılı içerisinde misafir deneyimi, marka imajı ve hizmetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında ödül almış ve misafir memnuniyet performansını bir önceki yıla göre artırmıştır. 2020 yılında da mevcut vizyon ile faaliyetlerin sürdürülmesi öngörülmektedir.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X Pegasus müşterileriyle bildirmiş oldukları iletşim kanalları üzerinden etkin bir şekilde iletişim sürdürmektedir. "Seyahat Asistanı" uygulaması ile zamanında ve doğru bilgilendirme konusunda müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamalar sürdürülmektedir.
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X Pegasus, faaliyetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak sürdürmektedir. Pegasus, ayrıca Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) tarafından düzenlenen IOSA belgesine sahiptir.
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
X Pegasus, müşteri ve tedarikçi bilgilerinini gizliliğine önem vermektedir ve bu bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli kontrolleri sağlamıştır. Bu kapsamda Pegasus Gizlilik Kuralları misafir verilerinin kullanımı ve gizliliğine ilişkin temel bilgilendirme metni olarak Pegasus Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. Pegasus aynı zamanda 2018 yıl sonu itibarıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından işletilen Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kaydını tamamlamıştır.
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi çalışanlara yönelik hazırlanmış bir doküman olarak şirket içi erişime açık tutulmakta, dokümanın kapsamı, temel ilkeleri, yönetim beyanı ve uygulama kurallarına ilişikin detaylı bir özet bilgi Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden yayımlanmaktadır.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi çalışanlara yönelik hazırlanmış bir doküman olarak şirket içi erişime açık tutulmakta, dokümanın kapsamı, temel ilkeleri, yönetim beyanı ve uygulama kurallarına ilişikin detaylı bir özet bilgi Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. Pegasus Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikasını Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden ayrıca yayımlamıştır.
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X Pegasus Yönetim Kurulu yazılı Çalışma Usul ve Esaslarına uygun olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda alacağı stratejik kararlarla, Pegasus'un risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Pegasus'u idare ve temsil eder. Pegasus, Yönetim Kurulunu da içeren etkin stratejik planlama ve risk yönetimi ve raporlama sistemleri oluşturmuştur.
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X Pegasus Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları, Yönetim Kurulu toplantıların gündeminin hazırlanması, toplantı içeriğinin belirlenen sürelerde tüm üyelerle paylaşılması, görüşülmesi ve görüşme ile kararların yazılı olarak kayıt altına alınması ile ilgili kuralları belirlenmiştir. Bu kurallar Pegasus tarafındanYönetim Kurulu faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla uygulanmaktadır.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetleri Ara Dönem ve Yıl Sonu Faaliyet Raporlarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda Yönetim Kurulunun ve Yönetim Kurulu komitelerinin yıl içerisindeki toplantı sıklığı ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X 2019 yılında yayımlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 1/F ve 1/H bölümlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin başkan/başkan yardımcısı/üye, icrada görev alıp almadığı, bağımsız üye ve komite üyelikleri ile ilgili olarak görev ve sorumlulukları açıklanmıştır.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
X Pegasus'ta etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması Yönetim Kurulu sorumluluğunda ve Denetim Komitesi gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, Komite, şirket iç kontrol sistemine ilişkin olarak görüş ve önerilerini, Şirket üst yönetimi, İç Denetim Departmanı ve bağımsız dış denetçinin konuya ilişkin bildirimlerini de dikkate alarak, Yönetim Kuruluna iletir. Pegasus İç Denetim Departmanı iç kontrol çalışmalarını Denetim Komitesi tarafından onaylanan çalışma planı doğrultusunda ve Komite gözetiminde yürütür. İç Denetim Departmanı tarafından sağlanan kontrol haricinde sivil havacılık düzenlemeleri ve yönetim tercihine bağlı olarak operasyonel iç kontrol birimleri ayrıca faaliyet göstermektedir.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X 2019 yılında yayımlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 4/C bölümnde Pegasus bünyesinde iç kontrol sisteminin işleyişi hakkında bilgi verimiştir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri Pegasus Ana Sözleşmesinin 13 ve 14'üncü maddelerinde ayrı ayrı tanımlanmıştır.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X Pegasus Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini Komitenin etkin gözetimi altında sürdürmektedir. Şirketin yatırımcı ilişkileri stratejisi, hedefleri, faaliyetleri ve faaliyet sonuçları Komiteye ve Yönetim Kuruluna düzenli olarak raporlanmaktadır.
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Pegasus ilkede belirtilen kapsamda ve belirtilen asgari oranın üzerinde bir bedelle sigorta teminatını 2014 yılından bu yana düzenli olarak sağlanmaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X Aralık 2019 itibarıyla Pegasus Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulunda Temsil Politikası kabul edilmiştir ve bu doğrultuda Yönetim Kurulunda kadın üye temsil oranının 2025 yılına kadar en az %25 oranına artırılması hedeflenmiştir. Pegasus, Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde kadın erkek ayrımı yapmamaktadır. Yönetim Kurulu üye adaylarının değerlendirilme sürecinde aynı özelliklere sahip adaylar içerisinde kadın adayların seçimini öncelikli tutulmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X Denetim Komitesinde görev yapan üyelerimizden Sayın Agah UĞUR'un denetim, muhasebe veya finans alanına özgü geçmiş görevleri bulunmaktadır ve Sayın UĞUR Borusan Holding bünyesinde altı yıl mali işler genel müdür yardımcısı (CFO) olarak görev yapmıştır. Buna ek olarak Komite üyelerimizin farklı ülke ve sektörlerde toplam 60 yıla yakın üst düzey yöneticilik (genel müdür yardımcılığı, genel müdür, yönetim kurulu üyesi, vb.) tecrübesi bulunmaktadır.
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.
X 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerimizin Pegasus Yönetim Kurulu toplantılarına katılım oranı %96,9 olarak gerçekleşmiştir.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X Pegasus Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları uyarınca yönetim kurulu toplantı gündeminde yer alan konulara ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin toplantıdan bir hafta öncesinde, mümkün olduğu ölçüde toplantı gündemi ile eşzamanlı olarak tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşılması esastır.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri tarafından toplantı gündemine ilişkin ve Şirket faaliyetleri ile ilgili yazılı olarak iletilen sorular Pegasus üst yönetimi tarafından yazılı olarak yanıtlanmış ve yanıtlar tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşılmıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X Pegasus Ana Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları uyarınca her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı bulunmaktadır.
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönetim Kurulu faaliyetlerine yönelik diğer tüm konuların yanı sıra yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde gerçekleştirileceğine dair kuralları içermektedir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X Detaylı bilgi için 4.1.2 numaralı ilkeler için yaptığımız açıklamalara bakınız.
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında başka görevler alması prensip olarak sınırlandırılmamakla birlikte çıkar çatışması veya Yönetim Kurulu üyeliği ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesini etkilemesi muhtemel hâllerde başka görevler üstlenilmeden önce konunun Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Kurumsal yönetişim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada 2020 yılında değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Pegasus Yönetim Kurulu sekiz üyeden oluşmakta ve bünyesinde dört komiteyle faaliyet göstermektedir. Sekiz üyemizin dördü bağımsız, altısı icrada görev almayan üye olarak ilkelerde zorunlu tutulan komitelerde başkan ve/veya üye olarak görev alabilmektedir. Bu nedenle bağımsız/icrada görev almayan üyelerin bir kısmı birden fazla komitede görev almaktadır. Ancak her bir yönetim kurulu üyesi tek bir komiteye başkanlık yapmaktadır. Mevcut çalışma yapısının komitelerin etkin işleyişi açısından olumsuz bir etkisi olmadığı görülmektedir. Bu nedenle 2020 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X Tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, görev ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli gördüğü hallerde Pegasus yöneticilerinden veya diğer Pegasus çalışanlarından bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri Komite toplantılarına davet edebilir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Pegasus, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını önlemeye özen göstermektedir. 2019 yılında yayımlanan Faaliyet Raporunun 1/G bölümünde bu kapsamda çıkar çatışmasına yol açacak herhangi bir işlem gerçekleşmediği açıklanmıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X Her Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde önceki döneme ait Komite çalışmaları hakkında Komite başkanları tarafından bilgi verilmesine dair bir gündem maddesi yer almakta ve bu yönde düzenli bilgilendirme sağlanmaktadır. Ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından iki ayda bir düzenlenen Risk Yönetim Raporları Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Şirketimizde Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi çalışmaları 2013 yılından bu yana bağımsız danışmanlardan alınan destekle düzenli olarak sürdürülmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre hedef belirlenmesi ve uygulama sonuçlarının takip edilebilmesi için değerlendirme anketi iki yılda bir düzenlenmektedir. Son anket çalışması 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. 2020 yılından itibaren bir önceki anket sonucunda alınan kararlar uygulamaya alınacaktır. Komiteler ayrıca her yıl sonunda faaliyetlerini gözden geçirmektedir ve 2019 yılında bu çalışma gerçekleştirilmiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X 2019 yılında yayımlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun 2. bölümünde Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilere verilmiş borç, kullandırılmış bir kredi veya verilmiş bir teminat verilmediği belirtilmiştir.
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Pegasus Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeleri yıllık finansal raporlama kapsamında iki grup halinde açıklamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin kişi bazında huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak ediş bilgisi 17.04.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında belirlenmiş ve toplantı tutanağı ile kamuya duyurulmuştur. Pegasus, BIST'te işlem gören diğer şirketlerin bu yönde genel bir uygulamasının olmaması ve rekabetçi çıkarları doğrultusunda üst yöneticilere ait maaş bilgisini kişi bazında paylaşmamayı tercih etmekte, bu durumun kurumsal yönetişim uygulamaları açısından olumsuz bir etkisinin olmadığı görüşündedir. Bu nedenle 2020 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörülmemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824091


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: -1,54% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6217 Değişim: -0,36%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,4919 Değişim: -0,35%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5562
Açılış: 17,5532
972,99 Değişim: -0,32%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.